Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Hulp en Dienstverlening

Informatie over (jeugd)voorzieningen, bijvoorbeeld over omgaan met pesten of kindermishandeling, huiselijk geweld

Maatschappelijk werk

Pesten

Maatschappelijke dienstverlening

Rouwverwerking
Kindermishandeling
Slachtofferhulp
Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming
Klachtenbureau
Geestelijke gezondheidszorg
Websites met informatie voor jongeren over psychische problemen

 

Maatschappelijk werk

 
Het algemeen maatschappelijk werk in de gemeente Rheden wordt verzorgt Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG). Hieronder een beschrijving van de diensten die onder het maatschappelijk werk van STMG vallen.

Voor ouders/volwassenen

Hulp en advies bij:

 • Opvoeden van kinderen
 • Omgaan met geld
 • Communicatie tussen partners
 • Verwerking van leed en rouw
 • Schulden
 • Levensvragen
 • Spanningsklachten/depressies
 • Problemen met wetten, regels, sociale voorzieningen en instanties
 
Voor jongeren
Je kunt met allerlei problemen te maken krijgen, bijvoorbeeld thuis, op school, op je werk, en met andere mensen. Maar ook met jezelf; wat je wil, twijfel over wie je bent, of het wel goed is wat je aan het doen bent, hoe je met geld en geldproblemen moet omgaan, informatie en advies over seks, drugs, relaties, vrienden, verslaving, omgang met je ouders, scheiding van je ouders, nieuwe relatie van (één van je) ouders, eenzaamheid, somberheid, onzekerheid, (seksuele) intimidatie (rechtstreeks of via internet, zoals via MSN), stress, verdriet, ruzies.
 
Ook voor heel praktische zaken, zoals problemen met de IBG omtrent studiefinanciering, kinderbijslag, problemen met je kamerverhuurder, schoolgeld, alimentatie, kostgeld, bijbaantjes, etc. kun je bij ons terecht voor informatie, advies en hulpverlening.
 
We behandelen je verhaal discreet. We hebben een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat alles wat besproken wordt, geheim blijft tenzij je toestemming geeft voor bespreking met anderen zoals de huisarts of een gespecialiseerde organisatie. Bel of mail ons gerust of kom langs als je denkt dat wij je kunnen helpen.
 
De stichting werkt in de hele gemeente Rheden en Rozendaal en de hulp is gratis. De hulp is laagdrempelig, wat inhoudt dat je zonder verwijzing bij ons terecht kunt.
 
Maatschappelijk Werk gemeente Rheden
STMG

T (026) 3762222

 
 

Pesten

pestweb.nl
Goede website over pesten voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten.
 
School Maatschappelijk Werk STMG
T (026) 3762222

 
Het School Maatschappelijk Werk biedt eigenlijk hetzelfde als het Algemeen Maatschappelijk Werk met als verschil dat de schoolmaatschappelijk werkster spreekuren houdt op de middelbare scholen in de gemeente Rheden. Je kunt bij de school maatschappelijk werkster terecht als je leerling bent op een van de middelbare scholen in de gemeente Rheden en je kunt een afspraak
maken door te bellen naar het schoolmaatschappellijk werk maar ook via de school.
 
Video Hometraining
Video Hometraining is een methode om korte intensieve hulp te bieden aan gezinnen waar problemen zijn met opvoeding en/ of communicatie van/ met kind(eren). Voor meer informatie zie opvoeding en ontwikkeling.
 
Netwerken 12 -
In de gemeente Rheden zijn twee Netwerken 12 -. De Netwerken 12- zijn een samenwerkingsverband tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen enerzijds en de gemeente Rheden, jeugdgezondheidzorg, politie en algemeen maatschappelijk werk anderzijds. De Netwerken 12- zijn er om problemen bij kinderen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. Voor meer
informatie zie Onderwijs.
 
Netwerk 12 +
In de gemeente Rheden is een Netwerk 12+, een samenwerkingsverband tussen het (voortgezet) onderwijs en de gemeente Rheden, jeugdgezondheidzorg, politie en maatschappelijk werk. Het Netwerk 12+ wil problemen bij kinderen/ jongeren in vroeg stadium onderkennen en aanpakken. Voor meer informatie zie Onderwijs.

Maatschappelijke dienstverlening
 
De Paperclip
Eiberstraat 14
6883 EJ Velp
T (026) 36 40 366
Maandag van 09.30-12.00 uur
www.paperclipvelp.nl

Humanitas
Afdeling: Doesburg/ Rheden/ Rozendaal
Postbus 640
6800 AP Arnhem
T (06) 48771043
doesburgrhedenrozendaal@humanitasmail.nl
humanitas.nl
 
Humanitas afdeling Doesburg, Rheden, Rozendaal verzorgt de volgende projecten en activiteiten in de gemeente Rheden en omgeving:
 • Vriendschappelijk huisbezoek aan eenzame (oudere) mensen.
 • Steun bij verlies in de vrom van rouwbegeleiding.
 • Door het maatjesproject wil Humanitas aandacht geven aan het isolement waar mensen met langdurige psychische problemen in terecht kunnen komen. Met de vriendendienst 'Op Stap' worden deze mensen geholpen uit hun isolement te komen.
 • Door het Asielzoekers Informatie Punt wil Humanitas zich inzetten bij de inburgering van nieuwkomers.
 
Allochtone Vrouwen Telefoon
De AVT biedt een vertrouwelijk gesprek en geeft advies en informatie. Ze is er voor allochtone vrouwen en meisjes maar ook voor betrokken organisaties. Aan de telefoon zitten Turks en Arabisch sprekende vrouwen, die bellers in hun eigen taal te woord kunnen staan. Op bepaalde dagdelen zijn er vrijwilligers aanwezig die andere talen spreken, zoals Aramees/ Suryoye of Kurdisch, Iranees
of Farsi. De vrijwilligers zijn allen vanuit hun eigen achtergrond en ervaring in staat zich in te leven in de meest uiteenlopende vragen en kwesties.
Bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag Van 10.00 - 14.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 19.00 - 22.00 uur
T (0800) 02 40 027 (gratis)
T (074) 25 52 550

Tolkencentrum Gelderland
Postadres:
Postbus 155
6880 AD Velp
Bezoekadres:
Waterstraat 11
6882 GA Velp
T (026) 38 43 843
F (026) 38 43 888

Rouwverwerking

Stichting Achter de Regenboog
Orthellodreef 95
3561 GT Utrecht
Bereikbaar van ma t/m vr van 09.00 tot 13.00 uur
T (030) 23 68 282
www.achterderegenboog.nl

Informatie en Advieslijn
Bereikbaar van ma t/m do van 09.00 tot 11.00 uur
T (0900) 23 34 141 (€0,15 p/m)
 
Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen van 0-18 jaar die een naaste hebben verloren. Maar ook aan ouders, docenten en hulpverleners kan Stichting Achter de Regenboog hulp bieden in de vorm van advies en informatie. De website van Stichting Achter de Regenboog heeft voor iedere doelgroep een afzonderlijk deel en biedt naast informatie en advies een forum, lezingen rondom rouwverwerking, kinderweekenden, trainingen rondom rouwverwerking en lotgenotencontact.
Humanitas, afdeling Rheden-Rozendaal is in nauwe samenwerking met Stichting Achter de Regenboog bezig met lotgenotengroepen voor kinderen vanaf de basisschool leeftijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Achter de Regenboog of met Humanitas, afdeling Rheden-Rozendaal. Voor meer informatie zie hierboven.

Kindermishandeling

Advies en Meldpunt Kindermishandeling
AMK Gelderland
Arnhemsestraatweg 348
6881 NK Velp
T (026) 44 24 222
F (026) 44 24 445
Het AMK is ook te bereiken via het landelijk nummer: 0900 - 123 123 0 (0,05ct p/m)
amk-nederland.nl
 
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met het AMK.
 
Raad voor de Kinderbescherming
Kronenburgsingel 8-01
Postbus 9017
6800 DW Arnhem
T (026) 32 26 555
F (026) 32 26 602
oost.arnhem@rvdk.minjus.nl
kinderbescherming.nl
 
De drie belangrijkste taken van de Raad zijn bescherming, scheiding en omgang, en strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, het afstand doen van een kind en afstammingsvragen.
 
Kindermishandeling.info
Dit is een website voor volwassenen die meer willen weten over het onderwerp. Er wordt veel informatie gegeven en via email kunnen vragen worden gesteld. Ook worden adviezen gegeven wat te doen wanneer mishandeling bij een kind vermoed wordt.
 
Kindermishandeling.nl
Dit is een website voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die meer willen weten over dit onderwerp of willen weten wat ze kunnen doen om kindermishandeling tegen te gaan, problemen op te lossen.
De website bestaat uit vier categorieën:
 • een gedeelte voor kinderen van 8-11 jaar
 • een gedeelte voor kinderen van 11-14 jaar
 • een gedeelte voor kinderen van 14-18 jaar
 • een gedeelte voor volwassenen
Kinderen worden vanuit het eigen perspectief voorgelicht over kindermishandeling aan de hand van informatie, gedichten en voorbeeldverhalen van slachtoffers van kindermishandeling.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Gelderland-Midden
Renssensstraat 10a
6811 MC Arnhem
T (0900) 01 01
slachtofferhulp.nl
Hulp voor jongeren en volwassenen die het slachtoffer geworden zijn van een misdrijf of verkeersongeluk.

Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

Bureau Jeugdzorg Gelderland
Regiokantoor Arnhem eo
Eusebiusbuitensingel 20
6828 HV Arnhem
T (026) 35 50 700
bjzgelderland.nl
 
Het Bureau Jeugdzorg richt zich op jeugdigen (0-12 jaar), jongeren (13-18 jaar) en hun ouders. Zij kunnen er terecht voor informatie, advies, ondersteuning en hulp bij problemen. Ook beroepskrachten als artsen, maatschappelijk werkers of leerkrachten kunnen een beroep doen op het bureau Jeugdzorg voor consultatie of verwijzing.
Jongeren en ouders kunnen vrij binnenlopen met een vraag om advies of hulp. Telefonisch een afspraak maken is echter gebruikelijk. 's Ochtends van 9.00-12.00 zijn de medewerkers van het team 12 - bereikbaar. 's Middags van 13.00-16.00 zijn de medewerkers van het team 12 + bereikbaar.
Een medewerker van het Bureau Jeugdzorg luistert naar de vraag en gaat na wat er aan de hand is. In overleg met de jongere en/ of de ouders(s) wordt bepaald welke stappen gezet zullen worden. Als informatie en advies niet voldoende zijn kan hulp en begeleiding geboden worden. Deze kan bestaan uit:
 • Gesprekken met de jongere, gericht op de aanpak van de problemen.
 • Gesprekken met de jongere en zijn/ haar ouders, bijvoorbeeld gericht op conflictbemiddeling.
 • Gesprekken met de ouders, bijvoorbeeld over de opvoeding van hun kind(eren).
 • Optreden in noodsituaties; crisisinterventie.
Soms zijn problemen zo ingewikkeld dat nader onderzoek nodig is. Daartoe beschikt het bureau over een team van deskundigen. De conclusie kan zijn, dat een meer gespecialiseerde vorm van hulpverlening noodzakelijk is. In dat geval bemiddelt het bureau bij doorverwijzing.
 
Bureau Jeugdzorg heeft een schakelfunctionaris onderwijs in dienst, met als taak de weg tussen het onderwijsveld en de jeugdhulpverlening te bekortendoor efficiëntere afstemming en samenwerking te bewerkstelligen. Verwijzers vanuit het onderwijsveld kunnen een beroep doen op de schakelfunctionaris voor consult en overleg.
 
Voor een aantal instellingen die hieronder beschreven staan kunt u enkel terecht middels doorverwijzing van Bureau Jeugdzorg.
 
Raad voor de Kinderbescherming
Kronenburgsingel 8-01
Postbus 9017
6800 DW Arnhem
T (026) 32 26 555
F (026) 32 26 602
oost.arnhem@rvdk.minjus.nl
kinderbescherming.nl
 
De drie belangrijkste taken van de Raad zijn bescherming, scheiding en omgang, en strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, het afstand doen van een kind en afstammingsvragen.

Jeugdhulpverlening

Pit
Stationsstraat 32
6881 WB Velp
T (026) 36 49 086
www.pitpsychologen.nl

Psychologische hulpverlening aan kinderen en jongeren.
De Regenboog
Centrum voor Leerproblemen en Gedragsproblemen
Zwanensingel 3
6883 GE Velp
T (026) 37 64 730
tinekevalster@planet.nl
g.pouwels@chello.nl

 

 
Informatie over en diagnose en behandeling van leer- en gedragsproblemen en ouderbegeleiding door remedial teachers. Bij specifieke problemen zoals ADHD/ADD, NLD, PDD (NOS), hoogbegaafdheid en dyslexie/dyscalculie wordt samengewerkt met of doorverwezen naar andere deskundigen als logopedist, kinderarts, fysiotherapeut of spel-therapeut.
 
Charlotte Nas
Kinder- en jeugdtherapie
Alphons Diepenbrocklaan 18
6952 BT Dieren


GSJ Lindenhout
Hoofdkantoor
Heijenoordseweg 1
Postbus 332
6800 AH Arnhem
T (026) 35 43 333
F (026) 35 43 330
info@lindenhout.nl
www.lindenhout.nl 
GSJ Lindenhout is een multifunctionele organisatie voor jeugdhulpverlening in Midden-Gelderland. Aanmelden via Bureau Jeugdzorg (zie boven).

GSJ Lindenhout biedt onder meer:
 • Dagbehandeling en ambulante hulp
 • Gezinsbehandeling
 • Residentiële behandeling
 • Meiden Crisis Opvang (MCO)
 • Individuele Crisisopvang (IndiCo)
 • Crisisopvang (KICK)
 • Kamertraining Arnhem (KTC)
 • Begeleidt Kamerbewonen Arnhem (BKB)
 • Pleegzorg
 • T-Team (thuislozen team)
 
JEKK (jongeren en kleine criminaliteit)
JEKK Rheden Project Jeugd en Kleine Kriminaliteit
Het JEKK tracht via straathoekwerk en hulpverlening een bijdrage te leveren aan het terugdringen van veel voorkomende criminaliteit en het voorkomen of afbreken van criminele carrières onder jongeren van 12 - 18 jaar. Daarbij worden de volgende werkdoelen onderscheiden:
 • Individugerichte, groepsgerichte en systeemgerichte hulpverlening, gericht op een integrale aanpak van de meervoudige problematiek.
 • Bevorderen van een grotere eigen verantwoordelijkheid van de jongere voor zijn eigen gedragingen. Dit gebeurt o.a. door te stimuleren dat schade geregeld wordt en dat er anderszins actie ondernomen wordt richting het slachtoffer.
 • Het bevorderen van toekomst perspectief van jongeren door kansen van jongeren te vergroten en de kans op uitval te verkleinen. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan contacten met het onderwijs ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten, contacten met de gemeente over het voorzieningenniveau en over het inrichten van Jongeren Ontmoetings-Plekken.
 • Terugdringen van overlast en veelvoorkomende criminaliteit met behulp van de groepsgerichte- en integrale aanpak. De werkwijze van het JEKK is integraal, outreachend en vasthoudend, in een zo vroeg mogelijk stadium, dicht bij huis en zo kort mogelijk. Het JEKK werkt daarbij nauw samen met het ambulant jongerenwerk, leerplichtambtenaren, onderwijs, maatschappelijk werk, politie en Bureau Jeugdzorg.
Voor meer informatie:
Karin Haarman
GSJ Lindenhout, Unit II
Apeldoornseweg 17-19
6814 BG Arnhem
(06) 20 60 05 56
k.haarman@lindenhout.nl 

Pactum Jeugdzorg en Educatie
Hoofdkantoor
Directie en Administratie
Apeldoornseweg 35
6814 BH Arnhem
T (026) 44 60 200
F (026) 44 60 232
info@pactum.org
pactum.org
 
Pactum biedt:
 • Intensieve Ambulante Hulpverlening
 • Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling
 • Families First
 • Residentiele Hulpverlening
 • 24-uur Integrale Behandeling
 
Nevenvestigingen van Pactum:
Daghulp/ Centrale opvang
Bloemstraat 61
6828 BK Arnhem
T (026) 44 60 160
F (026) 44 39 190
 
Stichting Werktraining
Korianderstraat 81
6833 CN Arnhem
T (026) 32 18 059
F (026) 32 15 175

Centrale aanmelding voor Pactum gaat via Bureau Jeugdzorg Gelderland.
Voor meer informatie zie hierboven.

Klachtenbureau

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
Centraal Bureau
Geldersekade 101
1011 EM Amsterdam
T (020) 63 83 728
F (020) 62 70 317
info@akj.nl
akj.nl
Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen die vragen of klachten heeft over de jeugdzorg. Dit kan gaan om opvangcentra of tehuizen maar ook over instanties als Bureau Jeugdzorg, Gezinsvoogdij of de Raad voor de Kinderbescherming.
Bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.
Ma t/m do van 9.00 - 17.00 uur en
vr van 9.00 - 13.00 uur.
Via dit telefoonnummer kan ook doorverwezen worden naar een van de regiokantoren, voor Gelderland en Overijssel is dit het regiokantoor in Deventer).

Geestelijke gezondheidszorg

Informatiecentrum Geestelijke Gezondheidszorg
Bezoekadres: (ma t/m do van 12.00-17.00):
Beekstraat 84
6811 DZ Arnhem
Informatie en advies
(ma t/m vr 9.30-17.30):
T (026) 35 23 852
iggarnhem.nl
 
Het informatiecentrum geestelijke gezondheidszorg (IGG) biedt zelf geen hulp maar ze kunnen u bij het IGG informeren over allerhande onderwerpen, de weg wijzen naar verschillende instanties die u wellicht verder kunnen helpen en adviseren over hoe u een probleem kunt aanpakken.

Door de Grift (zie gezondheid en sexualiteit) wordt elke vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur bij het IGG een XTC-pillenspreekuur georganiseerd.

Websites met informatie voor jongeren over psychische problemen


Het Oolgaardthuis
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In het centrum zijn afdelingen van drie organisaties gehuisvest:
 • De Gelderse Roos Arnhem, afdeling Jeugd
 • Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland (SKJPON), polikliniek en deeltijdkliniek Dennenheuvel
 • Kinderkliniek en -deeltijdkliniek van het Dr. Leo Kannerhuis
Gezamenlijk bieden zij zorg aan kinderen en jeugdigen van 0 - 23 jaar met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen of een autisme spectrum stoornis. Hiervoor is wel een doorverwijzing van huisarts of Bureau Jeugdzorg noodzakelijk.
 
Kijk voor meer informatie op de website van het Oolgaardthuis of op één van de websites van de drie samenwerkende organisaties:
Adres:
Klingelbeekseweg 19
6812 DE Arnhem
T (026) 35 23 600
F (026) 35 23 695
h.drijver@leokannerhuis.nl

Spatie
Centrum voor geestelijke gezondheid
Deventerstraatweg 459
Postbus 928
7301 BD Apeldoorn
T (055) 36 86 200
info@spatie.nl

Spatie, Centrum voor geestelijke gezondheid is een instelling die hulp en zorg biedt aan mensen met psychologische, psychosociale en/ of psychiatrische problematiek. Spatie helpt mensen uit alle leeftijdscategorieën en met zeer uiteenlopende problemen met een zoveel mogelijk op maat gesneden zorgaanbod.
 
Aanmelding kan alleen plaatsvinden via doorverwijzers (als Bureau Jeugdzorg, de huisarts, etc) voor meer informatie kunt u bij Spatie of een van bovenstaande doorverwijzers terecht.
 
Bij Spatie, afdeling Preventie, in Apeldoorn zijn groepen voor kinderen en jongeren die een ouder met psychiatrische problemen of een verslaafde ouder hebben.
Deze groepen zijn voor kinderen van 6-8 jaar, 9-12 jaar, 13-16 jaar en 16-23 jaar.
In de groepen wordt veel met elkaar uitgewisseld en gepraat ook worden er leuke dingen met elkaar gedaan.
Aanmelden voor de groepen kan bij het secretariaat team Preventie:
T (055) 52 62 640
preventie@spatie.

Uitgelicht


Zoeken