Bestemmingsplannen Dieren

Een bestemmingsplan is een juridisch instrument en bestaat uit voorschriften en een toelichting. Daarnaast is er de verbeelding: 1 of meerdere plankaarten en in sommige gevallen een aparte waardenkaart en/of milieuzoneringskaart. In de voorschriften en de verbeelding liggen de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast van de grond en de bouwwerken.

Planning procedure 2018

Voor Dieren Zuid is het ontwerpbestemmingsplan gereed. In het 4e kwartaal 2018 wordt het plan ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Dieren Zuid

Het bestemmingsplan Dieren Zuid is vastgesteld in november 2007. Op dit bestemmingsplan is een 1e algehele herziening van toepassing.

Ter inzage liggende plannen

Alle bestemmingsplannen in procedure worden gepubliceerd in de officiële bekendmakingen.

Ruimtelijke Plannen Online

De meest recente bestemmingsplannen vindt u online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daar staan ook locatiespecifieke bestemmingsplannen, zoals het Bestemmingsplan Dieren witte vlekken.

Archeologie

Voor het gehele gebied geldt het Bestemmingsplan Archeologie.

Beschermd dorpsgezicht

Dieren Zuid is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Monumenten

Bekijk de Monumentenlijst 2014 (PDF, 1,1 MB).

Uitgelicht