Bestemmingsplannen Landelijk Gebied

Een bestemmingsplan is een juridisch instrument en bestaat uit voorschriften en een toelichting. Daarnaast is er de verbeelding: 1 of meerdere plankaarten en in sommige gevallen een separate waardenkaart en/of milieuzoneringskaart. In de voorschriften en de verbeelding liggen de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast van de grond en de bouwwerken.

Het bestemmingsplan wordt in de regel elke 10 jaar herzien. Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een uitgebreide procedure doorlopen. De actualisatie van het bestemmingsplan Landelijk Gebied vindt pas plaats na totstandkoming van de omgevingsvisie Landelijk Gebied.

Kijk altijd eerst op www.ruimtelijkeplannen.nl of er nog andere bestemmingsplannen zijn voor uw specifieke locatie.

Op het geldende bestemmingsplan is een 1e herziening (augustus 2010) van toepassing.

Het huidige bestemmingsplan is vastgesteld in 2009.

Ter inzage liggende plannen

Alle bestemmingsplannen in procedure worden gepubliceerd in de officiële bekendmakingen.

Ruimtelijke Plannen Online

De meest recente bestemmingsplannen vindt u online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daar staan ook locatiespecifieke bestemmingsplannen, zoals het Bestemmingsplan Landelijk Gebied witte vlekken.

Archeologie

Voor het gehele gebied geldt het Bestemmingsplan Archeologie.

Beschermd dorpsgezicht

Buitengebied Laag-Soeren aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Monumenten

Bekijk de Monumentenlijst 2014 (PDF, 1,1 MB).