Bijzondere bomen

Bomen dragen bij aan een fijne woon- en leefomgeving. Het onderhouden van al die bomen betekent wel dat we soms keuzes moeten maken. Zoals welke boomsoorten worden geplant en eventueel gekapt. De bijzondere bomen in onze gemeente willen we extra beschermen. Bijvoorbeeld door ze niet te (laten) kappen tenzij er sprake is van een ernstige of uitzonderlijke situatie. We gebruiken hiervoor een lijst met bijzondere bomen in onze gemeente.

Wat is een bijzondere boom?

Wanneer is een boom bijzonder? Is iedere boom vanaf een bepaalde leeftijd bijzonder? In onze gemeente zijn gebieden met veel bomen, maar ook gebieden met weinig bomen. Een leeftijdsgrens is daardoor niet handig. Op die manier staan in het ene deel van een dorp veel bijzondere bomen en in een ander deel misschien wel geen enkele. Toch is het goed om afspraken te maken over wat een bijzondere boom is. Om te bepalen of een boom bijzonder is, hebben we samen met diverse betrokkenen zes criteria opgesteld.

Criteria bijzondere bomen

Aan de hand van de volgende punten kijken we of een boom op de lijst met bijzondere bomen moet staan.

1. De boom is van groot belang voor het beeld van de straat

Een boom is bijzonder als hij voor (meerdere) bewoners een belangrijke rol speelt in het totale beeld in de straat. In een straat zonder gemeentebomen speelt het groen van particulieren en met name particuliere bomen een grote(re) rol.

2. De boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom

Bomen die een rol spelen voor het beeld in de straat zijn van een ander niveau, ze ontstijgen de tuin, ze springen eruit. Dit zijn meestal grote bomen met een lange levensduur zoals een eik, beuk of acacia. Of bomen die langzaam groeien zoals de venijnboom (Taxus) en hulst (Ilex). Sommige (monumentale) bomen zijn belangrijk voor het dorp en de omgeving. Zoals de oude plataan in de Zutphensestraatweg in Dieren. In Velp staat in park Daalhuizen een oude eik en in Rheden achter de Dorpskerk de plataan.

3. De boom heeft een cultuurhistorische waarde

Op verschillende plekken in de gemeente staan bomen met een cultuurhistorische waarde. Deze bomen verwijzen naar de geschiedenis van de omgeving van de boom.

4. De boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap

Bomen met een landschappelijke waarde zijn bomen die opvallen in het Landschap. Dit zijn vaak boomgroepen, maar ook oude bomenlanen buiten de bebouwde kom vallen hieronder..   

5. De boom is een gedenkboom, of het is een zeldzame soort of type

Herdenkings- of herinneringsbomen zijn geplant om bijvoorbeeld een heuglijk feit te vieren. Denk aan een geboorte of trouwdag van leden van het koninklijk huis. Zo staat langs de Arnhemsestraatweg in Rheden de Wilhelminaboom.

6. De boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis

Een boom- of boomgroep die belangrijk is voor het (plaatselijke) ecosysteem kan ook een bijzonder boom zijn. Denk aan een boom die biedt plaats aan zeldzame plant- of diersoorten.

Lijst met bijzondere bomen in Rheden

Als een boom bijzonder is, dan zetten we deze op de lijst met bijzondere bomen. Staat de boom op particulier terrein? Dan gaat dat uiteraard met medewerking van de eigenaren. Een paar keer per jaar passen we de lijst aan, maar de kapbescherming van deze nieuwe bomen gaat in na vaststelling van de lijst. Dit gebeurt 1x per 4 jaar door het college van burgemeester en wethouders. Mist u een boom op de lijst? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk de Lijst met bijzondere bomen op de pagina Bomen kappen of snoeien.