Inzage in beleidskader Energie en Landschap en beleidskader Samen Energie Opwekken

We vinden het belangrijk dat de gemeentelijke kaders, uitgangspunten en wensen voor de opwek van (grootschalige) duurzame energie uit wind en zon vastliggen zodat bij zowel lokale ontwikkelingen als bij (boven)regionale samenwerking op dit gebied de lokale belangen gefundeerd worden geborgd. Denk bijvoorbeeld aan de meerjarige regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen voor de Regionale Energie Strategie (RES) .

De documenten

In het beleidskader Energie en Landschap (PDF, 20,2 MB) wordt het speelveld vastgelegd waarbinnen ruimte is voor de opwek van duurzame energie. Tevens zijn er randvoorwaaden opgenomen hoe we duurzame energie een plek in het landschap kunnen geven met respect voor de bestaande kwaliteiten en waar we deze kwaliteiten mogelijk zelfs kunnen versterken.

Het beleidskader Samen Energie Opwekken (PDF, 14.3 MB) gaat in op de manier hoe wij initiatieven binnen onze gemeenten willen laten verlopen. Het geeft handvatten en een toetsingskader voor zowel proces- als financiële participatie. Dit beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in wat er van hun wordt verwacht en borgt gelijktijdig dat inwoners en andere belanghebbenden goed over projecten worden geïnformeerd en inbreng kunnen hebben bij projecten. De leeswijzer voor de beide beleidskaders en alle andere documenten die hierbij horen zijn hieronder te downloaden:

Formele inspraak

In juni beslist de gemeenteraad over het beleidskader Energie & Landschap en het beleidskader Samen Energie Opwekken. Van donderdag 4 maart tot en met woensdag 14 april lagen deze stukken formeel ter inzage. Dat betekent dat inwoners de stukken konden inzien en daarop mondeling en schriftelijk konden reageren. Deze reacties worden bestudeert, gewogen en daar waar mogelijk verwerkt in de stukken. Vervolgens worden die stukken formeel ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Dit gebeurt naar in juni 2021.

Dorus Klomberg, wethouder klimaat en duurzaamheid: “Als gemeente staan wij voor een grote uitdaging waarin wij nieuwe keuzes moeten maken. Het behouden van onze natuur en leefomgeving kan niet zonder het terugdringen van de CO2 uitstoot. Bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie is belangrijk om onze natuurwaarden te behouden. De gemeenteraad neemt in april en juni  een aantal belangrijke besluiten. Ook de komende periode is het mogelijk uw mening met ons te delen. Maak daar vooral gebruik van!”

De dialoog tot nu toe

Deze en afgelopen periode is het voor inwoners van de gemeente Rheden en belanghebbenden op verschillende manieren mogelijk (geweest) hun mening te delen met de gemeente. Er zijn bijeenkomsten en webinars over Energie & Landschap en Samen Energie Opwekken geweest. Inwoners hebben in 10-minuten gesprekken met de wethouder en een ambtenaar kunnen spreken. Via e-mail en telefoon is er veelvuldig contact geweest met inwoners- en belangengroepen. Tot 14 februari konden inwoners en belanghebbenden reageren op het concept beleidskader Samen Energie Opwekken en op donderdag 4 maart vond een webinar plaats over de Warmtevisie. Tot 25 maart was het mogelijk om via het online panel RhedenSpreekt een vragenlijst  in te vullen. En jongeren worden vanaf die datum via social media uitgenodigd om in enkele minuten door beelden en stellingen te swipen en zo hun mening kenbaar te maken.

Op www.watisjouwrheden.nl is veel informatie te vinden over de Regionale Energiestrategie (RES), de beleidskaders Energie & Landschap en Samen Energie Opwekken en over de Warmtevisie. Ook zijn daar links naar de documenten te vinden.

Wat moet de gemeente eigenlijk doen?

Als gemeente zijn wij medeverantwoordelijk voor het behalen van de klimaatdoelen. Om dat goed te kunnen doen maken wij in regioverband afspraken over de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van warmtebronnen. Waar is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar?  Dit noemen we een Regionale Energie Strategie (RES).

Daarnaast stellen wij lokaal beleid op om de kaders en afspraken voor het grootschalig opwekken van duurzame energie door middel van zon en wind vast te leggen. Dat gaat zowel over de landschappelijke aspecten (beleidskader Energie & Landschap) als over de manier waarop inwoners betrokken worden bij eventuele initiatieven (beleidskader Samen Energie Opwekken).  

Een derde opgave gaat over het verwarmen van onze woningen en bedrijven zonder gebruik te maken van aardgas. Hier hebben we het over de Warmtevisie. De gemeenteraad besluit hierover in april.