Vragen en antwoorden opvang van vluchtelingen op twee schepen in Dieren

 

1. Wat gaat er precies gebeuren?

In de IJssel in Dieren, in de kom richting het Apeldoorns Kanaal aan de zuidkant aan de meerpalen komen twee riviercruiseschepen te liggen. Daar bieden wij crisisnoodopvang aan voor 80 vluchtelingen. De schepen liggen er vanaf 19 december en vertrekken op 20 maart. 

2. Hoe zit het met de voorzieningen voor de schepen; water en elektriciteit?

Dat wordt allemaal geregeld. Voor elektriciteit wordt voorzien door het Waterschap via het gemaal aan de overzijde van het Kanaal. Drinkwater wordt via de drinkwatervoorziening van de Scouting verzorgd.

3. Hoe wordt de afvoer van de toiletten geregeld?

Voor de afvoer van de toiletten wordt een aparte tijdelijke riolering aangelegd. 

4. Hoe worden de voedselvoorraden gebracht?

De rederij regelt zelf de catering. De rederij bezorgt voorraden met busjes of kleine vrachtauto’s. In overleg tussen de gemeente en de rederij wordt een losplaats afgesproken.

5. In hoeverre heeft de opvang invloed op mijn buurt? 

De opvang van asielzoekers is voor drie maanden. Het gaat vooral om gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een veilige plek. De opvang voor oorlogsvluchtelingen in het AZC en vluchtelingen uit de Oekraïne die al door gemeente Rheden wordt verzorgd in Velp, verloopt zonder problemen en in goed overleg/afstemming met de buurt.

6. Wie garandeert de veiligheid voor mij en mijn gezin?

We doen er alles aan om het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. 

7. De meerpalen bij de sluis zijn in gebruik bij vrachtschepen, die daar moeten kunnen overnachten. Waar moeten zij nu heen?

Dit is allemaal in overleg met Rijkswaterstaat (RWS) gebeurd. Zij zijn akkoord dat hier voor drie maanden deze twee schepen liggen. De overnachtingsplek is gedurende deze periode tijdelijk niet beschikbaar.

8. Is er voldoende parkeerruimte?

Alleen het personeel komt met een auto. De verwachting is dat dit in de buurt opgevangen kan worden. 

9. Hoe zit het met de verkeerssituatie daar? 

Er is aandacht voor de veiligheid van de fietsers en van de vluchtelingen. Er worden borden op het hek aangebracht om ze te waarschuwen voor fietsers. De vluchtelingen worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van de weg. Indien nodig wordt er gezorgd voor verbeterd zichtbare kleding/hesjes.

10. Is er aan beide oevers walstroom voor de hotelboten? (verwarming, licht, catering etc.). Zo nee, hoe wordt dit dan verzorgd? Zijn dit aggregaten die lawaai maken?

Er is walstroom aangelegd in overleg met het Waterschap. Er wordt, met uitzondering van storingen, geen gebruik gemaakt van aggregaten.

11. Hoe wordt aan-afvoer vers water verzorgd even als afvoer toiletten etc.

Aanvoer van drinkwater gebeurt via de drinkwateraansluiting van de Scouting. Afvalwater wordt met een tijdelijke voorziening geloosd op het gemeentelijk riool.

12. Hoe zit het met de bereikbaarheid van de hulpdiensten?

We zorgen ervoor dat de hulpdiensten altijd doorgang hebben. 

13. Rolstoeltoegankelijk?

De schepen zijn niet rolstoeltoegankelijk.

14. Is er een BHV protocol?

Uiteraard is er een uitgebreid veiligheidsplan voor de schepen, waaronder aanvullende protocollen voor brand, man overboord, lekkage etc.

15. Wat gebeurt er als mensen langs de rivier gaan lopen; uiterwaardengebied? Dat mag niet vanwege de dieren. Beschermd rustgebied voor de trekganzen. In februari broeden daar de scholeksters. Hoe gaat u daar mee om?

Er is 24/7 begeleiding aan boord. Er wordt niet in afgesloten gebieden gelopen en bewoners worden verzocht via het scoutingterrein naar de openbare weg te gaan.

16. U legt de schepen in een inham van de IJssel en pal naast de uiterwaarden. Ecologische hoofdstructuur, Natura 2000 gebied, zwaar beschermd. Hoe past dit binnen de regels van de natuurbeschermingswetten. En hoe zit het met stikstof? 

Het betreft een reguliere aanlegplaats die tijdelijk buiten gebruik is gesteld om deze opvang mogelijk te maken. 

17. Wat zegt het bestemmingsplan over het gebruik aldaar? 

De bestemming is ‘Water’.

18. Wordt er voorzien in meer dan huisvesting (denk aan zorg, onderwijs, etc.)? 

De bemensing van de locatie is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en het COA. De gemeente regelt het beheer van de locatie en de basisverzorging (bed, bad, brood). Het COA levert de ondersteuning van de bewoners op het gebied van procedure, medische verzorging, taalondersteuning/tolken en eventuele noodzakelijke persoonlijke begeleiding. De kinderen gaan nog niet naar school. Maar vrijwilligers bieden zich vaak aan als taalmaatje. Voor de kinderen wordt er na de kerstvakantie onderwijs georganiseerd. 

19. Waarom kunnen de vluchtelingen niet zelf eten maken en de schepen schoonmaken?

Zelf eten maken kan niet omdat daar de voorzieningen niet voor zijn op de boot. Maar ze houden wel hun eigen slaapplek bij. Ook wordt bewoners gevraagd om op vrijwillige basis te helpen bij klussen aan boord van het schip.

20. Vanuit welke situatie komen de vluchtelingen?

De oorlogsvluchtelingen komen uit verschillende landen, onder andere uit Syrië en Eritrea. 

21. Wat is de status van deze vluchtelingen? 

Het is een gemengd gezelschap; alleenstaande mannen en vrouwen en gezinnen. De meeste zijn geregistreerd en gaat het vooral om kansrijke vluchtelingen. Dat wil zeggen dat ze kans maken om statushouder te worden. 

22. Wisselt het gezelschap in de drie maanden dat ze op de schepen zijn, of blijven ze allemaal drie maanden? 

Het is een vaste groep. Ze komen gezamenlijk uit Voorthuizen. 

23. Waarom moet de CNO in Dieren komen?

Deze vluchtelingen zijn eerst in Ter Apel geweest en daarna naar Voorthuizen. In Voorthuizen moeten ze echter weg omdat het contract daar niet verlengd kan worden. 

24. Waarom nog meer opvang in onze gemeente?

We hebben twee locaties in Velp voor Oekraïense vluchtelingen en een AZC ook in Velp. Maar de vraag naar opvanglocaties blijft groot. Veel gemeentes dragen hun steentje bij, zo ook de gemeente Rheden. 

25. Waarom daar?

Het is moeilijk om geschikte plekken te vinden. De gemeente is al heel lang op zoek. En deze plek is voor dit moment de beste oplossing. 

26. Waarom mogen inwoners niet meedenken over locaties?

Binnen de gemeente Rheden was dit de enige geschikte en beschikbare plek om 2 schepen aan te meren.

27. Waarom maakt de gemeente geen gebruik van die steiger bij de veerpont om de schepen aan te leggen? 

Deze steiger is te kort om deze schepen aan te kunnen leggen. 

28. Waarom is deze crisisnoodopvang voor drie maanden?

De gemeente kan voor drie maanden deze schepen huren. Daarna worden deze schepen weer ingezet waarvoor ze bedoeld zijn; toerisme.

29. Kan de opvang verlengd worden?

Nee, de gemeente heeft de schepen gehuurd voor drie maanden. Daarna worden  de schepen door de rederij elders ingezet.

30. Wat gebeurt er met de vluchtelingen na drie maanden?

Dat is nog niet bekend. 

31. Wat kan ik doen om te helpen? 

32. Kan ik spullen en/of geld doneren voor de opvang? 

33. Kunnen omwonenden kennismaken met hun nieuwe buren?

De vluchtelingen hebben eerst even tijd nodig om aan hun nieuwe plek te wennen. Daarna wordt er een kennismaking geregeld. 

34. Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb of overlast ervaar? 

Er is een locatiemanager beschikbaar voor uw vragen.  U kunt ook bellen met 06 21822784 beschikbaar. Ook kan er gemaild worden naar vluchtelingen@rheden.nl

35. Is er geluidsoverlast te verwachten?

Er zijn 24/7 beveiligers/locatiemanagers aanwezig. Die kunt u bellen en anders de politie zoals u dat ook doet bij ander geluidsoverlast. 

36. Hoeveel geld kost dit de gemeente?

Het kost de gemeente geen geld. Het COA/Rijk financiert deze opvang op basis van declaraties. 

37. Waarom moet dit allemaal zo snel en op korte termijn geregeld worden en waarom konden inwoners hier niet over meepraten?

Er komen nog steeds veel vluchtelingen naar ons land, de nood is hoog. Het gaat hier om crisisnoodopvang, waarvoor de burgemeester de bevoegdheid heeft gekregen om dit snel te realiseren.

38. Waarom zijn de plannen niet eerder bekend gemaakt aan de bewoners van Dieren? 

Ook de gemeente weet nog maar kort dat de schepen beschikbaar waren en dat  deze groep opgevangen kon worden. Zodra het besluit door het college van B&W genomen is, zijn de omwonenden geïnformeerd.

39. Waarom heb ik geen brief gekregen?

De naaste buren zijn eerst mondeling geïnformeerd en alle direct omwonenden per brief. Tussen de spoorlijn en de IJssel vanaf de Molenweg tot bedrijventerrein IJsselstein. 

40. Blijft deze plek beschikbaar om vaker vluchtelingen op te vangen?

Nee, dat is niet het geval.