4 kansrijke oplossingen Rivierklimaatpark

Samen met 9 andere partijen hebben wij 4 potentiële toekomstbeelden voor het Rivierklimaatpark, het gebied langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek, vastgesteld in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO).

In 2017 dachten we met ongeveer 125 belanghebbenden na over hoe we van het gebied een plek kunnen maken waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Met de ruim 150 ideeën die dat opleverde, stelden we een concept Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) op.  

Reacties uit de omgeving

In het voorjaar van 2018 legden we de concept-NKO voor aan de omgeving. We ontvingen 82 reacties die een goed beeld gaven van de verschillende belangen in het gebied. Zo zijn er wensen om de woonkwaliteit en toegankelijkheid van het gebied te verbeteren. Maar ook wensen voor ontwikkeling van (agrarische) bedrijvigheid en recreatiemogelijkheden. En dit alles mag niet ten koste gaan van flora en fauna.

Wijzigingen op de concept-NKO

Op basis van alle reacties op de concept-NKO hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. De kleine windmolens bij Giesbeek en zonnevelden op het Rhederlaag maken geen onderdeel meer uit van de NKO. Kleinschalige energiemaatregelen, zoals waterkracht, thermische energie en kleinschalige initiatieven voor zonne- en windenergie, worden wel verder onderzocht. Gelderland werkt overigens aan een regionale energiestrategie (RES) voor de energieopgave waar de provincies in Nederland voor staan. Hieruit kan blijken dat allerlei vormen van duurzame energieopwekking in het gebied toch nodig zijn.
De nu vastgestelde NKO en de reactienota kunt u downloaden op www.rivierklimaatpark.nl.

De volgende stap, denkt u mee?

We gaan nu een volgende stap maken. Ook dat doen we weer samen met u. Kom naar een van de inloopavonden op 25 en 31 oktober 2018 en ga met ons in gesprek over de keuzes die er voor u en het gebied toe doen en over de dilemma’s die we samen zien. Meer informatie vindt u op Inloopavonden Rivierklimaatpark.

Wat is Rivierklimaatpark IJsselpoort

Tussen Arnhem en Giesbeek verkennen negen overheden en Natuurmonumenten de mogelijkheden voor de herinrichting van het gebied rond de IJssel. Met een klimaatbestendig, robuust riviersysteem en evenwichtige ontwikkeling van (duurzame) economie, natuur en recreatie in de uiterwaarden. Rekening houdend met zowel hogere rivierafvoeren als perioden van droogte en laag water. Dit doen we met inbreng van bewoners, ondernemers, agrariërs en andere gebruikers van het gebied.

Samenwerkende partijen

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.