Corona - informatie voor de culturele sector

Een overzicht van lokale en landelijke maatregelen om de culturele sector te steunen tijdens de coronacrisis.

Laatst gewijzigd: Donderdag 7 mei, 12.15 uur

Specifieke informatie over het coronavirus voor culturele organisaties

Informatie voor culturele organisaties

Alle culturele instellingen hebben medio maart 2020 hun deuren moeten sluiten, vooralsnog tot 28 april. Voor evenementen en activiteiten die vergunningsplichtig zijn, geldt voorlopig een sluitingstermijn tot 1 juni 2020. De cultuursector heeft de minister van OCW opgeroepen een nood-/overbruggingsfonds te starten. Sinds 31 maart 2020 wordt dit idee door het Rijk ambtelijk uitgewerkt. Vanuit verschillende kanten: Kunsten92, LKCA, CultuurOost verzamelen wij informatie om inzicht te krijgen in de knelpunten en financiële uitdagingen waar de culturele sector mee te maken heeft.

Knelpunten? Informeer Cultuurbedrijf RIQQ

Ook Cultuurbedrijf RiQQ inventariseert tegen welke knelpunten u als culturele organisatie aanloopt. Met deze informatie vragen wij aandacht en actie bij de culturele koepelorganisaties, de provincie en het Rijk. Belangrijk dus om uw knelpunten bij Cultuurbedrijf RiQQ door te geven.Samen proberen wij passende steunmaatregelen te organiseren.

Lokale steun en maatregelen

1. Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

 

Wat is het

Door uitstel aan te vragen betaalt u de aanslag gemeentelijke belastingen voor 31 juli 2020.

Voor wie is de regeling

Voor iedereen met een KvK-nummer. Dus:

 • Bedrijven
 • Zzp’ers
 • Ondernemers in de Kunst en Cultuur
 • Stichtingen
 • Verenigingen

Waar vraagt u het aan

Bij de gemeente Rheden. U kunt uitstel aanvragen via onze website.

2. Doorbetalen subsidie zover dat redelijk is

Er zijn organisaties die structureel of incidenteel subsidie van ons ontvangen voor hun activiteiten. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Wij blijven de subsidie in de daarvoor gestelde termijnen gewoon betalen zodat u geen liquiditeitsproblemen krijgt.
 2. We roepen partijen op om daar waar de dienstverlening niet meer volgens afspraak kan worden geleverd, contact met ons op te nemen. Samen zoeken wij dan naar alternatieven.
 3. Tussentijds of bij eindverantwoording bepalen wij in redelijkheid de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag. Wij houden er rekening mee dat sommige prestaties als gevolg van de coronacrisis niet geleverd kunnen worden.

Ontvangt u subsidie van ons, neem contact met ons op

Ontvang u structureel of incidenteel een subsidie van ons? Dan vragen we u om in de komende periode contact op te nemen met onze collega, de ambtenaar waarmee u altijd contact heeft gehad over deze subsidie. Ook als u vragen heeft over de subsidie kunt u daar terecht.

3. Subsidieregeling sociale initiatieven provincie Gelderland COVID-19

Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen, instellingen) en inwoners van Gelderland die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Bekijk meer informatie over deze subsidieregeling.

Landelijke steun en maatregelen

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
(regeling in plaats van werktijdverkorting)

Wat is het

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf.
Werkgevers kunnen via het UWV bij werkurenverlies gedurende 3 maanden een vergoeding tot 90% van de loonsom krijgen. Dit geldt voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract. Voorwaarden: er is tenminste 20% omzetverlies en de werkgevers moeten 100% van het loon doorbetalen. Subsidie wordt volgens het ministerie van OCW gerekend tot omzet.

Voor wie is de regeling

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting.

Waar vraagt u het aan

U vraagt NOW aan bij het UWV

 2. TOZO – Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Wat is het

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen tijdens de coronacrisis kunnen een beroep doen op deze tijdelijke regeling. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
1. Maximaal 3 maanden wordt het inkomen aangevuld tot aan het sociaal minimum.
2. Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voor wie is de regeling

Voor zelfstandig ondernemers (o.a. ZZP, VOF en BV) tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd. Kijk voor alle voorwaarden op http://www.rheden.nl/tozo.

Waar vraagt u het aan

De TOZO is een landelijke maatregel. De aanvraag doet u in de gemeente waar u woont.
U kunt de TOZO aanvragen op onze website www.rheden.nl/tozo.

3. TOGS – Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Wat is het

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van de kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Voor wie is de regeling

Er is een lange lijst met typen bedrijven en verenigingen die gebruik kunnen maken van de regeling. We zetten de belangrijkste uit de culturele sector vast voor u op een rijtje, met daarbij de SBI-code.

 • Bioscopen 59.14
 • Organiseren van congressen en beurzen 82.30
 • Dansscholen 85.52.1
 • Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 85.52.2
 • Beoefening van podiumkunst 90.01.1
 • Producenten van podiumkunsten 90.01.2
 • Circus en variété 90.01.3
 • Dienstverlening voor uitvoerende kunst 90.02
 • Theaters en schouwburgen 90.04.1
 • Musea 91.02.1
 • Kunstgalerieën en –expositieruimten 91.02.2

De complete lijst met SBI-codes vindt u hier, deze lijst wordt regelmatig uitgebreid.

Waar vraagt u het aan

Deze landelijke regeling vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer over de aanvraagprocedure en vraag de regeling aan.

Extra steunpakket cultuur vanuit het Rijk

Het kabinet heeft 300 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de culturele sector. Deze steun is met name bestemd voor instellingen die dal structureel door het Rijk worden gesubsidieerd. Vooralsnog kunnen Rhedense instellingen geen aanspraak maken op deze middelen. Lees hier de toelichting.

Individuele muzieklessen toegestaan

Individuele muzieklessen zijn toegestaan (PDF 72kB). Groepslessen mogen helaas nog niet.