Inkomsten voor TOZO

De optelsom van onderstaande inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum.

Onder inkomen van u en eventueel uw partner valt:

1. Netto inkomsten uit onderneming

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten). Bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in augustus ontvangt voor werkzaamheden in de maand juli, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand juli) en niet als inkomen over augustus. Dit betekent:

  • Is het werk gedaan in de maand juli, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toegerekend aan de maand juli. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
  • Zijn producten verkocht in de maand augustus, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand augustus. Ook als de producten in een andere maand zijn betaald.

Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

2.    Netto loon - Wanneer u deels in dienstbetrekking werkt, al dan niet in uw eigen onderneming

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u niet als loon op te geven. Vakantiegeld en bonussen tellen naar rato mee.

3.    Netto uitkering en overige inkomsten - Wellicht heeft u een uitkering of overige inkomsten

Inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele giften vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

  • Uitkeringen op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW of ziektewet en mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet. Mogelijk is de verrekening van uw uitkering door UWV gebaseerd op een te hoge inschatting van uw inkomen dit jaar, als dit het geval is dient u dit bij UWV door te geven zodat uw uitkering verhoogd kan worden. Het zou daarnaast kunnen dat u recht heeft op een (extra) toeslag op grond van de Toeslagenwet. U kunt dit bij UWV nagaan. Als u een hogere uitkering ontvangt als gevolg van de nieuwe inkomensinschatting of u recht heeft op een toeslag op grond van de Toeslagenwet dient u dit te melden aan de gemeente, die dit bedrag in mindering zal brengen op uw Tozo-uitkering.
  • AOW-uitkering van uw partner en de eventuele AOW-partnertoeslag.
  • Sociale zekerheidsuitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet of wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.
  • Buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis waaronder het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld II'.
  • Overige inkomsten (bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen, partner- en kinderalimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften).

Meer informatie

WIlt u meer informatie over de berekening van uw inkomsten, bekijk dan ook toelichting Inkomensbegrip TOZO (PDF 187 kB).

Geef wijzigingen door

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de TOZO aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten direct aan ons door. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kunnen wij uw opgegeven netto inkomen controleren.