College vindt € 3,1 miljoen aan maatregelen

Wij bevinden ons net als veel andere gemeenten in financieel zwaar weer. De jaarstukken 2018 laten een tekort zien van € 3,5 miljoen. De zomerrapportage 2019 geeft aan dat we afstevenen op een te verwachten tekort van € 5,5 miljoen. We zijn gericht op zoek naar maatregelen die er voor zorgen dat ze het jaar neutraal kan afsluiten. Daarmee is de zomerrapportage de opmaat naar een financieel gezonde organisatie.

Het tekort op de lopende begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten binnen het programma Welzijn, waaronder jeugdzorg en Wmo. Ook moeten wij meer afdragen aan verbonden partijen en zijn de personeelskosten hoger dan begroot. Deze laatste is voornamelijk toe te schrijven aan de gestegen zorgvraag.

Maatregelen 2019

Voor 2019 moeten er flink wat maatregelen getroffen worden. Het college heeft daarvoor een forse inspanning geleverd en een pakket aan maatregelen genoemd in de zomerrapportage ter waarde van € 3,1 miljoen. Activiteiten worden uitgesteld of gefaseerder uitgevoerd. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is hiervan een voorbeeld. In sommige gevallen worden de ambities versoberd. Herstructurering Woongebieden levert € 600.000,- in omdat er nog geen concrete plannen voor de invulling zijn. Op het moment dat die plannen wel opgesteld worden, kan rekening gehouden worden met de financiële situatie. Door deze maatregelen is het verwacht tekort 2019 vermindert tot € 2,4 miljoen.

Neutraal eindigen

Het doel van het college is om 2019 ten minste af te sluiten met een neutraal financieel resultaat. Om dit te kunnen bereiken wordt de komende maanden binnen de begroting 2019 verder gezocht naar mogelijkheden om de uitgaven te verminderen. Zo gaat de gemeente bijvoorbeeld anders kijken naar invulling van de zorgvraag en kritisch kijken naar haar eigen bedrijfsvoering.
Daarnaast heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten namens alle gemeente in Nederland het Rijk dringend verzocht meer geld beschikbaar te stellen om de tekorten vanuit de Jeugdzorg terug te dringen. Hierop is een eerste aanzet gekomen vanuit het Rijk door incidenteel geld beschikbaar te stellen voor dit jaar en de komende 2 jaren. Wij verwachten voor 2019 € 800.000,- extra te ontvangen.

Structurele maatregelen

Op dit moment onderzoeken we welke structurele maatregelen per 2020 doorgevoerd kunnen worden om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren. Hierbij worden alle taakvelden onder de loep genomen. In de kadernota 2020 zijn geen nieuwe initiatieven opgenomen. De gemeenteraad beslist in november over de daadwerkelijk te nemen maatregelen.

Zomerrapportage

Jaarstukken 2018