Gemeenteraad besluit over tracé Snelle FietsRoute

De gemeenteraad heeft op dinsdag 26 mei 2020 over de tracé keuze van een mogelijke Snelle Fietsroute Arnhem-Dieren besloten het voorstel van het college unaniem over te nemen. In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus kon de oorspronkelijke raadsvergadering op 24 maart 2020 toen niet doorgaan.

Fietsen stimuleren

De raad heeft meegegeven dat het gebruik van de fiets gestimuleerd moet worden. Dat is goed voor gezondheid, milieu, mobiliteit en bereikbaarheid. Bij een herinrichting van het centrum van Velp (Hoofdstraat) heeft de raad meegegeven deze in participatie met bewoners, zoveel mogelijk geschikt te maken voor de fietser en dat de veiligheid daar aanzienlijk moet worden verbeterd. De uitgangspunten voor de herinrichting zijn o.a. het bevorderen van het fietsgenot, een goede inrichting en de leefbaarheid verbeteren.

Beslissing raad

De raad heeft besloten dat:

1.    Op basis van de QuickScan Snelle FietsRoute tracékeuze Velp en de uitgevoerde omgevingsanalyse wordt gekozen voor de bestaande rijroute door Velp (Hoofdstraat).
2.    Voor het tracégedeelte Velp – Dieren, gezamenlijk met bewoners wordt bekeken of verbreding van de weg mogelijk is. Afhankelijk van dat resultaat wordt voor dit tracédeel al dan niet voldaan aan de kwaliteitseisen van een Snelle FietsRoute.

Samenwerking provincie

De provincie Gelderland heeft op 30 maart 2020 aangegeven een ‘pas op de plaats’ te maken voor het project Snelle FietsRoute Arnhem – Dieren. De provincie gaat de consequenties in beeld brengen en wat dit raadsbesluit betekent voor het project Snelle FietsRoute. De resultaten worden voor de zomer verwacht. In een overleg tussen de Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden en de Fietsersbond wordt hier een besluit over genomen.

Daarna worden het college, de gemeenteraad en onze bewoners hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Lees meer (achtergrond)informatie over de Snelle FietsRoute.