Hoe zien inwoners de gemeente Rheden over 20 jaar?

De gemeente Rheden is de afgelopen maanden in alle zeven dorpen in gesprek gegaan met inwoners. Hoe zien zij hun dorp over twintig jaar? Naast de dorpsgesprekken konden inwoners ook een online enquête invullen

Deze resultaten heeft de gemeente verwerkt en zijn vanaf nu in te zien op www.meedenkeninrheden.nl. Meedenken in Rheden is het platform voor de gemeente Rheden waarop inwoners mee kunnen denken en praten, over allerlei onderwerpen die spelen binnen de gemeente.
 
De gesprekken zijn per dorp verwerkt. U kunt lezen wat uw dorpsgenoten belangrijk vinden. De gemeente kijkt terug op zeer waardevolle gesprekken. Er is gesproken over waar er nieuwe woningen voor onze inwoners gebouwd kunnen worden in onze mooie groene omgeving. Mensen wonen graag in deze gemeente om het mooie landschap en het groen dat altijd dicht bij de woonomgeving ligt. Daarnaast is er ook ruimte nodig voor bijvoorbeeld de opvang van water, energie, natuur en landbouw. Dat het maken van de keuzes over wat we waar kunnen doen best lastig is beseffen de inwoners goed. In de gesprekken is hierover vaak van gedachten gewisseld.

Omgevingsvisie

De gemeente gebruikt de resultaten van de dorpsgesprekken bij het opstellen van een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staan de plannen voor de leefomgeving op de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken. De leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. De omgevingsvisie gaat ook over cultuurhistorie, natuur, landschap, verkeer en vervoer. In de omgevingsvisie staat wat we willen ontwikkelen en verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. De omgevingsvisie vervangt straks de bestaande beleidsdocumenten zoals de structuurvisies voor de kernen.  

Hoe nu verder?

De gemeente is naast inwoners ook in gesprek met stakeholders, zoals: omliggende gemeenten, woningbouwcorporaties, belangenverenigingen, waterschappen en lokale bedrijven. Het vormgeven van een omgevingsvisie is een heel proces, de volgende stap is de omgevingsagenda. In de omgevingsagenda staan de doelen en opgaven en is de basis voor het toewerken naar een uiteindelijke omgevingsvisie. Hierover gaat de gemeente in het najaar van 2023 graag weer in gesprek met inwoners. Meer informatie volgt na de zomervakantie.