Jaarrekening en kadernota

Stijging kosten zorg en welzijn, voldoende financiële reserves.

De jaarrekening 2017 wordt op 28 juni in de gemeenteraad behandeld. De jaarrekening sluit af met een tekort. Dit tekort is verwerkt in de kadernota. Deze geeft inzicht in de financiële ontwikkeling van de gemeente voor de komende 4 jaar. De kadernota wordt donderdag 14 juni in de gemeenteraad behandeld.

Jaarrekening

De jaarrekening sluit af met een tekort van € 5.6 miljoen. Dit komt onder andere door de hogere kosten voor de WMO, jeugdhulp en bijstand. Dit is een landelijke tendens. Een groot deel van deze kosten (€ 2,2 miljoen) zijn structureel.
De afgelopen jaren sloot de jaarrekening positief af. Voor 2017 is het negatief.

Wethouder Dorus Klomberg hierover:

”Het college is scherper gaan begroten. We hebben geen stelposten meer. Dus onvoorziene kosten leveren rechtstreeks een tekort op. Het lijkt tegenstrijdig als je alleen sec naar de cijfers kijkt. Een groot deel van de onvoorziene kosten zijn eenmalig. Maar we zijn een financieel stabiele gemeente met voldoende opgebouwde reserves. Eenmalige tegenvallers betalen we dus uit deze reserves.”

De komende 4 jaar geeft het Rijk € 14 miljard extra uit als gevolg van de aantrekkende economie en meer belastinginkomsten. Dit heeft ook voor onze gemeente positieve gevolgen.

Kadernota

In 2018 is de Voorjaarsnota vervangen door de Kadernota. In tegenstelling tot voorheen, wordt de Voorjaarsnota niet in het lopende begrotingsjaar bijgesteld. Dit gebeurt nu in de Zomerrapportage, die in september komt.

De kadernota bevat beleidsinitiatieven waarvoor het college extra geld vraagt. De kadernota laat voor het jaar 2019 en 2020 een tekort zien. Bij de behandeling van de Begroting 2019  die in november komt, komt het college met voorstellen om deze tekorten terug te brengen. De jaren 2021 en 2022 sluiten af met een positief saldo. Dit betekent dat er op de langere termijn een sluitende begroting is.

Speerpunten

De belangrijkste speerpunten zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2018 – 2020. Dit zijn werk, duurzaamheid, wonen en jeugd. Vanzelfsprekend wordt dit verwerkt in de begroting.

Meer informatie