Koers voor de fysieke leefomgeving

We werken aan een langetermijnvisie voor de leefomgeving. In deze visie beantwoorden we vragen zoals hoe onze dorpen en het landschap er in 2040 uitzien en hoe we in 2040 wonen, werken en recreëren. Als tussenstap naar deze visie leggen we nu eerst de koers aan de raad voor. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en onderzoeksvragen voor het vervolg. Ook stellen we 2 'sleutelprojecten' voor. Deze koers is tot stand gekomen door de dorpsgesprekken in alle 7 dorpen afgelopen jaar en het samenbrengen van het huidige beleid.

Paul Hofman, Wethouder voor Ruimtelijke Ordening, benadrukt het belang van deze koers: "Rheden is een prachtige gemeente en dat willen we koesteren. Maar er is ook ontwikkeling nodig. Er is woningnood, waardoor jongeren geen woning vinden en ouderen juist vast zitten in een te grote woning. Ook is er ongelijkheid tussen buurten waar het goed gaat en buurten waar juist veel zorgen zijn. Ook verandert ons klimaat, waardoor we vaker extreme hitte, regen en droogte gaan meemaken. De gemeente moet dus scherpe keuzes maken over hoe we de ruimte gebruiken met een goede balans tussen koesteren en ontwikkelen." 

Uitgangspunten

We benoemen 7 uitgangspunten, waaronder dat er een werkwijze moet ontstaan die uitgaat van de samenwerking tussen de gemeente, initiatiefnemers en inwoners. Zo kan er samen gezocht worden naar de beste oplossing voor een specifieke plek. Ook wil het college 3 kernwaarden hanteren bij haar afwegingen: de rijke cultuurhistorie van onze omgeving; de eigen identiteit van de 7 dorpen en de unieke landschappen en natuur. Een ander uitgangspunt is dat we geen nieuwe bebouwing willen toestaan in het groen buiten de dorpen.

Onderzoeksvragen 

Na het bepalen van de koers moeten nog een aantal vragen verder worden onderzocht. Hier betrekken we opnieuw inwoners en ondernemers bij. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe het splitsen van (grote) woningen in meerdere kleinere woningen mogelijk kan worden gemaakt. Ook wil het college onderzoeken waar in de dorpen hoger gebouwd kan worden en welke voorwaarden daaraan verbonden moeten worden. Het college ziet ook dat er gebouwen soms langdurig leegstaan en een negatieve impact hebben op de omgeving. We willen kijken of een andere aanpak kan helpen om dit probleem sneller op te lossen.

Sleutelprojecten

Een tweetal projecten vindt het college zo belangrijk dat het hier de komende 15 jaar echt de aandacht op wil houden: zogenaamde sleutelprojecten. Dit gaat over het tegengaan van de ongelijkheid tussen buurten met een integrale wijkaanpak. Hiermee wordt al gewerkt in Dieren-Stenfert, maar ook voor Rheden en Velp kan deze aanpak wenselijk zijn. Als tweede project wordt het industriegebied Haveland genoemd. Het college wil van dit terrein de nieuwe motor maken van ‘brede welvaart’ in Rheden, door plaats te maken voor nieuwe woningen en nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid.

Vervolg

Deze koers voor de fysieke leefomgeving staat op de agenda van de vergadering van de voorbereidende raad van 14 mei. In de raadsvergadering van 28 mei neemt de raad een besluit over deze koers. Als de Raad hiermee instemt, wordt het komende jaar gebruikt om deze verder uit te werken, waarvoor er opnieuw gesprekken komen met inwoners, organisaties en ondernemers in de gemeente. De definitieve Rhedense ‘omgevingsvisie 2040’ wordt naar verwachting volgend jaar vastgesteld. 

Bekijk de agenda voor de raadsvergadering

Bekijk het koersdocument 'Koers voor de Omgevingsvisie Rheden'