Nieuwe woonvisie: ‘woning is meer dan 4 muren en een dak boven je hoofd’

In september heeft de raad de Woonvisie 2020-2026 vastgesteld. Deze visie laat een toekomstbeeld zien hoe inwoners kunnen wonen en leven in onze gemeente. Daarnaast staat er in hoe we dit willen bereiken.

We willen graag een gemeente zijn waar jong en oud samenleven in wijken waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Waar minder verschillen zijn tussen de wijken. Waar inwoners bewust omgaan met energie en natuur, wonen in duurzame huizen en waar het woningtekort is ingelopen en jongeren, gezinnen en ouderen een passende woning kunnen vinden.

Leefbare wijken

De verschillen tussen kwetsbare en sterke wijken worden steeds groter. In kwetsbare wijken is steeds meer hulp en zorg nodig, mensen ervaren meer overlast van elkaar en hebben de handen vol aan zichzelf. Het ontbreekt hen aan mogelijkheden om bij te dragen aan het verbeteren van de wijk. Dit wil de gemeente doorbreken door in deze wijken middeldure huur of koopwoningen toe te voegen. Hierdoor wordt het aantal sociale huurwoningen in deze wijken minder groot. Omdat de gemeente het aantal sociale huurwoningen gelijk wil houden, komen er sociale huurwoningen bij in wijken waar nu weinig van deze woningen zijn.

Passende woningen

We zetten vol in op het toevoegen van geschikte woningen voor ouderen in alle prijsklassen. Het realiseren van levensloopgeschikte woningen zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Ouderen laten woningen achter waar gezinnen weer in kunnen wonen. Deze gezinnen maken op hun beurt plaats voor starters. Zo vinden inwoners een woning die goed bij hun woonwensen past. Concrete plannen voor levensloopgeschikte woningen zijn er in Dieren bij het Bloemershofterrein en in Laag-Soeren.

Duurzame woningen

Door onder andere de Toekomstbestendigwonenlening stimuleren we particulieren hun woning te verduurzamen en levensloopgeschikt te maken. We zetten in op nieuwbouw en verbouw waarbij aandacht is voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat woningen worden aangepast aan klimaatverandering, waardoor hitte buiten de deur blijft en stortbuien kunnen worden opgevangen. Bijvoorbeeld door niet teveel stenen in de tuin te gebruiken en het afkoppelen van regenwater van het riool. Tot slot is hergebruik van materialen belangrijk en aandacht voor biodiversiteit.

Woningtekort terugbrengen

Voor 2027 willen we 550 woning realiseren om zo het woningtekort terug te dringen. Er zijn voldoende plannen binnen de dorpen om dit tekort in te lopen. De plannen voor de Imboslaan in Dieren, het Ziekenhuisterrein in Velp, het Bloemershofterrein in Dieren, en Park Daalhuizen dragen hier onder meer aan bij. In de Woonvisie zijn kwaliteitscriteria opgesteld voor de nieuwe woningen. Bij de raadsbehandeling heeft de gemeenteraad nadrukkelijk de wens uitgesproken om 70 procent van de nieuwe woningen te realiseren in de betaalbare klasse dat wil zeggen middenhuur (onder de 1.000 euro) en koop onder de Nationale Hypotheek Garantie (310.000 euro).

Wooncoach en vernieuwende woonvormen

2 thema’s uit de Woonvisie zijn voor de raad extra belangrijk. Zij heeft aangegeven deze naar voren te willen halen bij de uitvoering. Dit is de wooncoach, die ouderen helpt als zij een verhuiswens hebben. Dit om de doorstroming bij ouderen te bevorderen die uit hun te grote eengezinswoningen willen verhuizen naar een beter passende woning. Een ander thema is het daadwerkelijk realiseren van vernieuwende woonvormen. Dit kunnen Tiny Houses zijn, maar ook een gezamenlijke woonvorm voor senioren en jongeren of woningen van duurzame materialen zoals hout of karton. We gaan onderzoeken op welke manier vernieuwende woonvormen beter van de grond kunnen komen.

Wethouder Gea Hofstede: “Ik ben blij dat deze woonvisie is vastgesteld. Nu kunnen we aan de slag om een duurzaam woningbestand te realiseren dat past bij de vraag van onze inwoners. Een woning is meer dan vier muren en een dak boven je hoofd. Het is een recht dat je hebt en het is jouw thuis. Hier wil je je veilig voelen, je kunnen ontspannen, je kinderen veilig op laten groeien en prettig oud worden. Dat wil je graag doen in een straat waar voldoende groen is en waar je samen leeft door naar elkaar om te kijken. Het is fijn dat deze woonvisie samen met inwoners, bewonersorganisaties, makelaars, regiogemeenten en de provincie tot stand is gekomen. Een woonvisie die past bij ons allemaal!”

 

Lees hier de vastgestelde woonvisie (PDF, 21 MB)