Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 29 oktober de Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt hoe we de komende 10-15 jaar om willen gaan met het gebied dat buiten de dorpen/bebouwde kom ligt.

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie die in eerste instantie was voorgelegd, gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van de zienswijzen (reacties) die waren ingediend op de ontwerpvisie. Uiteindelijk is besloten om voor het regelen van het gemotoriseerd verkeer op en rond de Posbank het onderzoek niet alleen te richten op een afsluiting van de Beekhuizenseweg. De raad wil dat er meer verschillende oplossingsrichtingen en de consequenties daarvan, in beeld worden gebracht.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie voor het buitengebied laat zien hoe inwoners, ondernemers, (belangen) organisaties, terreineigenaren en -beheerders en overheden om willen gaan met het buitengebied van Rheden voor de komende jaren. Hoe ontstaat er een goede balans tussen gebruik en natuur?

Aantal belangrijke onderwerpen in de visie

  • Versterken economische en historische relaties tussen landbouw, landschap en natuur.
  • Het spreiden van recreatie en toerisme voor onder andere het regelen van de druk op Nationaal Park Veluwezoom, verbeteren verkeersveiligheid, verminderen van geluidhinder, verbeteren van natuurwaarden en -beleving en ruimte voor langzaam (recreatief) verkeer.
  • Meer ruimte bieden voor recreatie en economische ontwikkelingen maar ook voor natuur- en landschapsontwikkeling.
  • Ruimte bieden voor zonnevelden en windenergie.

Gebiedstafels

Nu de omgevingsvisie is vastgesteld, is uitvoering de volgende stap om ervoor te zorgen dat het prachtige buitengebied van Rheden mooi en vitaal blijft. Ook dit gebeurt samen met inwoners, ondernemers, (belangen) organisaties, terreineigenaren en –beheerders en andere overheden.
In de visie is het buitengebied verdeeld in vier gebieden: Velp-Rheden, De Steeg-Dieren, Spankeren-Laag-Soeren en het Veluweplateau. Per deelgebied is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen de landschappelijke en historische eigenheid van dat gebied. In de gebieden organiseert de gemeente gebiedstafels waar mensen mee kunnen denken en adviseren over nieuwe ontwikkelingen. De eerste onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Onderzoek naar het goed regelen van het verkeer op de Veluwezoom en omgeving
  • Verduurzamen agrarische sector
  • Vergroten biodiversiteit

Hoe is de omgevingsvisie tot stand gekomen?

Voor het opstellen van de visie zijn vraagstukken opgehaald in de samenleving. Vraagstukken zijn dingen die gaan over wat mensen anders, mooier, beter, etc. willen zien en de vraag waarom ze dat willen. Daarover zijn interviews en een gebiedsconferentie gehouden en via een internetpeiling zijn de onderwerpen nog meer aangescherpt. Op basis hiervan is een conceptvisie gemaakt en die is weer gepresenteerd in een tweede gebiedsconferentie. Vervolgens is een ontwerpvisie opgesteld, ter inzage gelegd en, na verwerking van de zienswijzen, tot een definitieve omgevingsvisie verwerkt. Iedereen in de gemeente kon meedoen aan de conferenties, de internetpeiling en het indienen van een zienswijze. Daarnaast zijn ook andere overheden betrokken zoals provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschappen en Veiligheidsregio Gelderland Midden.

Alle informatie staat op www.rhedensbuitengebied.nl

Wethouder Ronald Haverkamp: “Met het vaststellen van de omgevingsvisie buitengebied weten we hoe we in grote lijnen om willen gaan met onze mooie buitengebied. Nu gaan we aan de slag met de uitwerking. Net als bij de opstelling van de visie betrekken we hierbij natuurlijk ook weer de samenleving. Zo zorgen we er samen voor dat we op een goede manier kunnen blijven genieten van dit prachtige gebied en dat we ook voorbereid zijn op de toekomst.”