Ontwerp-omgevingsvisie buitengebied te bekijken

De omgevingsvisie voor het buitengebied laat zien hoe inwoners, ondernemers, (belangen)organisaties, terreineigenaren en -beheerders en overheden om willen gaan met het buitengebied van onze gemeente. Dat is al het gebied dat buiten de dorpen/bebouwde kom ligt.

De visie geeft een gezamenlijke richting aan voor het buitengebied voor de komende 10-15 jaar. Hoe kun je het buitengebied beschermen en mooi houden? En waar liggen kansen voor het benutten van het buitengebied voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen?

Ontwerpvisie buitengebied bekijken

U kunt de ontwerpvisie bekijken via www.rhedensbuitengebied.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp ligt tot en met 8 mei ook ter inzage bij de servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg.

Reageren op de visie (zienswijze indienen)

U kunt tot en met 8 mei op 2 manieren reageren op de visie:

 1. U kunt een schriftelijke reactie sturen naar:
  Gemeenteraad gemeente Rheden
  Postbus 9110
  6994 ZJ De Steeg

 2. U kunt mondeling reageren door telefonisch een afspraak te maken via (026) 49 76 911.

Na 8 mei kijken we of de reacties aanleiding geven om de visie te wijzigen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het najaar van 2019 een besluit over de reacties en de omgevingsvisie buitengebied.

Over de visie

Thema’s

In de ontwerp omgevingsvisie staan 7 thema’s genoemd. Elk thema bevat gemeentebrede doelstellingen voor het hele buitengebied:

 1. doorbouwen aan de omgeving
 2. samenhang tussen hoog en laag
 3. beleving van de kwaliteiten
 4. duurzaam toegankelijk
 5. klimaatadaptie
 6. energietransitie
 7. omgaan met kwaliteiten

Deelgebieden

Naast het themagerichte deel van de visie hebben we ook het gebiedsgerichte deel. In de visie is het buitengebied verdeeld in 4 gebieden:

 1. Velp-Rheden
 2. De Steeg-Dieren
 3. Spankeren-Laag-Soeren
 4. Veluweplateau

Per deelgebied is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen de landschappelijke en historische eigenheid van een gebied. Samen met de mensen in het gebied wordt daar aan de gebiedstafel vorm aan gegeven.

Een aantal belangrijke onderwerpen

 • Versterken economische en historische relaties tussen landbouw, landschap en natuur.
 • Afsluiten Beekhuizenseweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer om de Posbank te ontlasten.
 • Werken met recreatieve toegangspoorten in het buitengebied.
 • Nieuwe ontwikkelingen met de samenleving en overheden uitwerken via gebiedstafels.
 • Meer ruimte bieden voor recreatie en economische ontwikkelingen maar ook voor natuur- en landschapsontwikkeling.
 • Ruimte bieden voor zonnevelden en windenergie.

Hoe is de omgevingsvisie tot stand gekomen?

Voor het opstellen van de visie zijn vraagstukken opgehaald in de samenleving. Vraagstukken zijn dingen die gaan over wat mensen anders, mooier, beter, etc. willen zien en de vraag waarom ze dat willen. Daarover zijn interviews en een gebiedsconferentie gehouden en via een internetpeiling zijn de onderwerpen nog meer aangescherpt. Op basis van dit alles is een conceptvisie gemaakt en die is weer gepresenteerd in een tweede gebiedsconferentie. Iedereen in de gemeente kon meedoen aan de conferenties en de peiling. Daarnaast zijn ook andere overheden betrokken zoals provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschappen en Veiligheidsregio Gelderland Midden.

Ronald Haverkamp:
“Deze visie is tot stand gekomen met medewerking van heel veel mensen. Echt alle mogelijke partijen hebben meegedacht en meegedaan. Het gaat per slot van rekening ook om ons prachtige buitengebied van Rheden. Dat moeten we beschermen en benutten. Ik ben erg benieuwd wat u van deze visie vindt”.