Overkoepelend plan huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten

De huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten wordt binnenkort juridisch geregeld via een overkoepelend bestemmingsplan dat voor het hele grondgebied van onze gemeente geldt. Via dit zogenoemde ‘parapluplan’ kunnen ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan.

Bij nieuwe initiatieven voor huisvesting van deze groepen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Bij de beoordeling of zo’n vergunning kan worden verleend, kijkt het college van B & W onder andere naar de leefbaarheid in de buurt.

Leefbaarheid wijken

In de afgelopen 10 jaar was er een forse toename van zowel arbeidsmigranten als zorgcliënten. Deze grote instroom van mensen en concentratie van locaties heeft de leefbaarheid in sommige wijken onder druk gezet. Daarom heeft de gemeenteraad zich al eerder uitgesproken voor spreiding van de locaties voor arbeidsmigranten en voor mensen die zijn aangewezen op beschermd of begeleid wonen.

Voorbereidingsbesluit

In juli 2020 heeft de raad al een voorbereidingsbesluit genomen om grip te krijgen op deze situatie. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat bestaande locaties niet mogen uitbreiden en nieuwe locaties niet zijn toegestaan. De wet schrijft echter voor dat een voorbereidingsbesluit maar 1 jaar geldig is, daarna moet er een ontwerp bestemmingsplan in procedure zijn gebracht. Als deze planning niet wordt gehaald, vervalt de beschermende werking.

Voor onze gemeente betekent dit dat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan (het parapluplan) uiterlijk in september moet vaststellen. Daarom is een strakke planning van de juridische procedure nodig.

Parapluplan huisvestiging arbeidsmigranrten en bijzondere woonvormen

Onze burgemeester en wethouders zijn dinsdag 1 juni al akkoord gegaan met het ‘Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten en bijzondere woonvormen’.  Het plan ligt vanaf 3 juni zes weken ter inzage in het gemeentehuis in De Steeg en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende 6 weken is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Na behandeling van eventuele zienswijzen, kan het parapluplan in september aan de gemeenteraad worden voorgelegd.   

Wethouder Gea Hofstede: “Iedereen verdient een goede plek om te wonen. Maar we willen ook meer spreiding en we streven bij nieuwe initiatieven naar een goede verdeling van zorgcliënten en arbeidsmigranten binnen de gemeente. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid in de wijken. Met dit parapluplan kunnen we grip krijgen op (on)gewenste ontwikkelingen.”