Samen Leven in de gemeente in 2040

In het Koersdocument Sociaal Domein staat hoe het samen leven er in de gemeente in 2040 uitziet. Dinsdag 28 mei neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Inwoners en partners is gevraagd wat hen bezighoudt, wat zij belangijk en nodig vinden. Ook vroegen we hen waar ze zelf al mee bezig zijn, waar ze (samen) mee aan de slag willen en wat ze daarbij (eventueel) van ons als gemeente verwachten.

Totstandkoming Koersdocument

Naast de mening van inwoners en partners, keken we naar onze eigen taken, onderzocht we de feiten & cijfers over de gemeente en beschreven we de trends en ontwikkelingen voor de komende jaren. Op basis van al deze informatie kwam het Koersdocument Sociaal Domein tot stand. Hierin staan de belangrijkste opgaven van de komende jaren en dat wat we samen met inwoners en partners op de langere termijn in de samenleving willen bereiken. 

4 opgaven

Met deze nieuwe koers versterken gemeente, inwoners en partners de samenhang en samenwerking in het Sociaal Domein. Dit zorgt ervoor dat iedereen in de gemeente zoveel als mogelijk kan meedoen en fijn met elkaar samenleeft. Met deze nieuwe koers wordt ingezet op 4 opgaven.

Vergroten van bestaanszekerheid

Iedereen heeft recht op een zeker bestaan en daarvoor is het nodig dat mensen kunnen voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften. Dat gaat over het hebben van voldoende en voorspelbaar inkomen en ook over het mee kunnen doen bij bijvoorbeeld een sportclub.

Versterken sociale basis

Samenredzaamheid in buurten, wijken en dorpen en vrij toegankelijke voorzieningen zijn nodig om hulp en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij voor handen te hebben. We leggen de komende jaren de focus op inwoners en wijken die dit het hardste nodig hebben.

Versterken gezondheid en vitaliteit

Gezonde en vitale inwoners zijn zelfredzamer en kunnen veerkrachtiger omgaan met de uitdagingen die het leven soms biedt. Juist kinderen en jeugdigen in kwetsbare situaties hebben het nodig om gezond en veilig op te groeien. Daar ligt dan ook onze focus.

Gebiedsgerichte aanpak voor bepaalde wijken

Sommige wijken in onze gemeente verdienen extra aandacht om van de wijk een goed ‘thuis’ te maken. In die wijken moet de leefbaarheid verbeterd worden en wordt gekozen voor een integrale wijkaanpak.