Start werkzaamheden spoorveiligheid

Onze gemeente heeft 37 overwegen en is daarmee een koploper in Nederland. Vanuit het oogpunt van veiligheid is een aanpak van de overwegen wenselijk. Om die reden is in overleg met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail een pakket maatregelen samengesteld om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer op de kruisende wegen in onze gemeente te verbeteren. Na de zomervakantie starten de eerste werkzaamheden.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De laatste overwegen zullen naar verwachting in 2024 zijn aangepast.

Een aantal jaren terug is aan inwoners gevraagd mee te denken over de veiligheid rondom spoorwegovergangen. De gesprekken met inwoners hebben ertoe geleid dat de spoorwegovergang van de Mauritiusstraat in Rheden niet wordt afgesloten. Voor de overgang bij de Pinkelseweg in Rheden wilde het college een alternatief onderzoeken, waarbij deze in elk geval open blijft voor fietsers en voetgangers. Dat is gelukt. De gemeenteraad stemde in september 2015 met alle voorgestelde maatregelen om de overwegen te verbeteren in.

Aanpak spoorwegen

De werkzaamheden zijn per overweg verschillend. In Velp bij Biljoen wordt een landbouwsluis aangelegd, zodat alleen fietsers, voetgangers en landbouwverkeer nog van de overweg gebruik kunnen maken. Bij Rheden worden 5 overwegen aangepast. Zo wordt bij de Lentsesteeg een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd. Hiervoor moet nog wel een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. De Schaarweg en de Pinkelseweg worden overwegen voor alleen fietsers en voetgangers, bij de Havelandseweg wordt het wegprofiel aangepast om de overweg voor langzaam verkeer te verbeteren en bij de Groenestraat wordt zowel de overweg als het stationsgebied veiliger en overzichtelijker gemaakt. In Ellecom komt een van de overwegen te vervallen, namelijk de Lange Juffer. De overweg aan de Hofstetterlaan wordt voorzien van een beveiligde overweg en een verhard fietspad. Voor de realisatie van dit fietspad is ook een bestemmingsplanwijziging nodig. En in Dieren komt er nog een perronaanpassing bij het overpad dat al opgeheven is.

Onbewaakte overgangen Middachterallee

Naast de bewaakte spoorwegovergangen, worden ook de onbewaakte spoorwegovergangen tussen Ellecom en De Steeg meegenomen bij de aanpak. In 2018 en 2019 zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest met Middachten, Ellecoms Belang, het bestuur van de begraafplaats en omwonenden. Dit leidde tot een werkgroep die uiteindelijk tot het volgende plan kwam; De overweg bij Jeugdland wordt mogelijk vervangen door een tunneltje. Hiervoor moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Als dit mogelijk is en de tunnel daadwerkelijk gereed, wordt de overweg Kerkhof gesloten. De overweg in de verlengde weg van de oprijlaan van Middachten wordt voorzien van een beveiligingsinstallatie. De tussengelegen overweg wordt volledig afgesloten en kan incidenteel in gebruik blijven voor houttransport ten behoeve van Landgoed Middachten.

Proces

Om met de werkzaamheden te kunnen starten, moeten nog een aantal verkeersbesluiten genomen worden. Deze worden op korte termijn gepubliceerd. Een verkeersbesluit is nodig als er sprake is van het plaatsen van verkeersborden, verkeerstekens of als er fysieke maatregelen worden genomen. Als u het niet eens ben met deze besluiten kunt u bezwaar maken. In september informeren we samen met ProRail de inwoners, treinreizigers en andere belangstellende over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen.