Tevredenheid parkeerbeleid Velp

We hebben een parkeeronderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het gedeeltelijk afschaffen van het betaald parkeren in het centrum van Velp. De invoering van het nieuwe parkeerbeleid heeft niet tot negatieve gevolgen geleid. Bezoekers, ondernemers en bewoners zijn in het algemeen tevreden. Negatieve effecten zijn niet aangetoond. Het college van b&w ziet geen reden om het parkeerbeleid opnieuw te wijzigen.

Betaald parkeren gedeeltelijk afgeschaft

In 2016 schaften wij het betaald parkeren in het centrum van Velp gedeeltelijk af.
De doelstelling was het stimuleren van de lokale economie. De veronderstellingen daarbij waren dat door het afschaffen van betaald parkeren en invoeren van de blauwe zone er meer bezoekers naar Velp zouden komen. De omzet van de winkeliers werd daardoor vergroot. Het parkeren werd makkelijker, goedkoper en de parkeerruimte zou beschikbaar blijven voor winkelend publiek. De gemeenteraad gaf als randvoorwaarde mee dat het gewijzigde parkeerbeleid jaarlijks niet meer mag kosten dan € 100.000,-

Resultaten onderzoek

Het aantal parkeerders is toegenomen. Dit komt overeen met de landelijke trend en kan niet zondermeer aan het parkeerbeleid worden toegeschreven. Binnen de parkeerschijfzone is de bezettingsgraad op sommige momenten hoger dan gewenst. Maar dan is er in de omliggende straten nog wel parkeercapaciteit. Er is voldoende parkeercapaciteit in het gebied.

Enquêtes

Winkeliers, winkelend publiek en bewoners hebben daarnaast meegedaan aan een schriftelijke en mondelinge enquête. De resultaten laten zien dat er geen sprake is van een omzetstijging die het landelijk gemiddelde overstijgt. Maar meer dan 80% van de ondernemers vindt dat de waardering van het winkelgebied verbeterd is. Parkeren is volgens 1/3 van de bezoekers makkelijker geworden. Er is ook geen sprake van meer zoekverkeer. Er is ook geen negatief effect op de verkeersveiligheid aangetoond. De parkeermaatregelen hebben geen ongunstig effect gehad voor de bewoners.

Financiële gevolgen

De doelstelling van maximaal € 100.000,- inkomstenderving (parkeeropbrengsten) is niet gehaald. In 2016 was dit € 123.000,-. Gedeeltelijk werd dit veroorzaakt door de invoering van de blauwe zone. De prognose voor dit jaar is € 116.000, - minder parkeeropbrengsten.

Download volledige onderzoek betaald parkeren (PDF, 3,3 MB)