Veelgestelde vragen energietoeslag studenten

Heb je vragen over de energietoeslag voor studenten? Lees dan de veel gestelde vragen en antwoorden.

 

• Wanneer kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Je komt in aanmerking als je voldoet aan alle volgende voorwaarden:

- Je studeert aan een mbo, hbo of universiteit.
- Je bent jonger dan 27 jaar.
- Je woon in de gemeente Rheden en bent ook ingeschreven in de gemeente. Je woont niet bij je ouders thuis.
- Je netto maandinkomen is niet hoger dan 120% van de voor jou van toepassing zijnde norm.
- Je hebt een energiecontract dat op jouw naam staat OF
- Je hebt een huurcontract waarbij de energiekosten onderdeel zijn van de totale huursom. Je kunt daarbij aantonen dat deze kosten ten minste €80; gestegen zijn. 

• Wat wordt onder ‘inkomen’ verstaan?

Wij gaan uit van het normbedrag zoals genoemd in de wet Studiefinanciering.  Onder dit normbedrag valt wat je kunt lenen bij het DUO en wat je aan ouderlijke bijdrage ontvangt. Voor het mbo is dat € 786,59  en voor hbo en universitair onderwijs is dat € 957,87. Je telt daar eventueel ander inkomen bij op.  Wat onder inkomen wordt verstaan vindt je hier (LINK naar lijstje dat nu al bij de FAQ staat). Ga uit van het netto inkomen per maand, over de maand dat je je aanvraag doet.  Als je inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm voor jouw leeftijd (exclusief vakantiegeld), kom je in aanmerking voor de toeslag. 

• Waar vind ik die bijstandsnormen op 120%? 

  • Ik ben jonger dan 21 jaar. Wat ik ontvang aan studiefinanciering is hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Hoe kan dat?

- De wet gaat er vanuit dat ouders tot en met je 21e financieel bijdragen (onderhoudsplicht). Dit betekent dat we er vanuit gaat dat je geen volledig inkomen hoeft te verdienen, omdat je ouders bijspringen/aanvullen. 
- Zijn jouw ouders/verzorgers niet in staat bij te dragen aan jouw kosten? Dan kun je de energietoeslag toch aanvragen. Dan gelden de normen voor een alleenstaande (ouder), ouder dan 21 jaar. Wij doen extra onderzoek om te kijken waarom jouw ouders niet kunnen bijdragen. •

Moet ik een bijdrage die ik van mijn ouders/verzorgers ontvang ook meetellen bij de bepaling van mijn inkomen?

Nee, dat zit al verrekend in het normbedrag op basis van de wet Studiefinanciering, dat wij hanteren. Wij gaan uit van dat normbedrag, het maakt daarbij niet uit of en hoeveel bijdrage je daadwerkelijk van je ouders/verzorgers ontvangt t.b.v. je studie.

• Moet ik mijn lening bij DUO ook meetellen bij de bepaling van mijn inkomen?

Nee, dat zit al verrekend in het normbedrag op basis van de wet Studiefinanciering, dat wij hanteren. Het maakt daarbij niet uit of en hoeveel je daadwerkelijk leent bij DUO t.b.v. je studie. 

• Mijn inkomsten uit (bij) baan wisselen sterk per maand; mijn inkomen in de maand van aanvraag zijn niet representatief.

Bij sterk wisselende inkomsten neem je het gemiddelde van drie aaneengesloten maanden. Die mogen ook op 2022 betrekking hebben. Ook hier reken je met het netto maandbedrag exclusief eventueel vakantiegeld. 

• Moet ik mijn spaargeld ook opgeven?

Nee, vermogen (‘spaargeld’)  telt niet mee voor de energietoeslag 2022; ook niet voor studenten. 

• Wat is de definitie van ‘student’?

Onder studenten verstaan we jongeren onder de 27 jaar die een mbo, hbo of universitaire studie volgen en daarbij studiefinanciering kunnen ontvangen (het maakt daarbij niet uit of en hoeveel je leent via DUO).

• Hoeveel energietoeslag ontvang ik?

Als je recht hebt op energietoeslag, ontvang je eenmalig  €1300.

• Heb ik een digid nodig om de energietoeslag aan te vragen?

Nee, dat is niet noodzakelijk voor de aanvraag. Alleen als je ervoor kiest om je inkomensgegevens via Ockto toe te voegen aan je aanvraag is een digid noodzakelijk.

• Wat is Ockto?

• Tot hoe lang kan ik de energietoeslag aanvragen?

Je kan de energietoeslag aanvragen tot en met 31 mei 2023. De energietoeslag wordt toegekend over het jaar 2022. 

• Kan ik later in het jaar nog energietoeslag voor 2023 aanvragen?

Nee, dat is  niet mogelijk. De rijksoverheid bereidt een wetswijzing voor die het gemeenten mogelijk maakt inwoners met een laag inkomen ook voor 2023 een energietoeslag te verstrekken. Deze wetswijziging zal naar verwacht in juni dit jaar gereed zijn. Zoals het er nu naar uit ziet zijn studenten hierin uitgesloten van de energietoeslag 2023. Als dit anders wordt, vermelden wij dit op de website.