Veel gestelde vragen over de energietoeslag

Wanneer is sprake van een ‘laag inkomen’?

We spreken van een laag inkomen als uw inkomen plus dat van uw partner, in de maand van aanvraag van de energietoeslag niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Hoeveel dat is hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Onderstaand staat per situatie wat uw maximale inkomen mag zijn. Het gaat om het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt zonder vakantiegeld.
 • Pensioengerechtigd, echtpaar € 1.892,81
 • Pensioengerechtigd, alleenstaand € 1.397,27
 • Echtpaar € 1.794,40
 • Alleenstaande ouder € 1.614,96
 • Alleenstaande € 1.256,08

Wat verstaan we onder ‘inkomen’?

 • Inkomen uit arbeid.
 • Inkomen uit onderneming.
 • Inkomen uit een uitkering op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW, Anw of ziektewet (en mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet).
 • Inkomen uit AOW en de eventuele AOW-partnertoeslag.
 • Inkomen uit pensioen.
 • Inkomen uit een PGB voor verlening zorg aan iemand die zorgbehoevend is.
 • Inkomen uit verhuur, onderhuur en/of kostgeld.
 • Inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.
 • Heffingskorting Belastingdienst.
 • Overige inkomsten (bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen).
Let op: Huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele giften vallen daar niet onder.
 
Hieronder lichten we een aantal begrippen toe:
 • IOW: wet inkomensvoorziening oudere werklozen
 • Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
 • WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • WW: werkloosheidswet
 • Anw: Algemene nabestaandenwet
 • AOW: Algemene Ouderdomswet
 • PGB: persoonsgebonden budget (vanuit de Jeugdwet, Wet maatscappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg)

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

In de tabel hieronder hebben wij per soort inkomen samengevat welk bewijsstuk u moet aanleveren. 
Let op: de volgende zaken tellen niet mee als inkomen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget.
 
Inkomen uit Bewijsstuk  
Werk Uw laatste loonstrook. Verschilt uw inkomen per maand in hoogte verschilt per maand? Stuur dan een kopie mee van de loonstroken van de afgelopen 3 maanden.   
Een uitkering op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW, Anw of ziektewet (en mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet). De laatste uitkeringsspecificatie.  

AOW en de eventuele AOW-partnertoeslag.

De laatste specificatie.  

Pensioen

De laatste specificatie.  
PGB voor verlening zorg aan iemand die zorgbehoevend is. De laatste specificatie of beschikking van de gemeente.  
Verhuur, onderhuur en/of kostgeld Bankafschrift waaruit dit bedrag blijkt.  
Partner- en/of kinderalimentatie Bankafschrift waaruit dit bedrag blijkt.  
Heffingskortingen van de Belastingdienst:
-heffingskorting minst verdiende partner.
-combinatiekorting.
-Geen bewijsstuk nodig .
-Voorlopige teruggave inkomstenbelasting  (graag voor en achterzijde van dit formulier).
 
 
Onderneming BTW opgave van het kwartaal voorafgaand aan de maand waarin u de energietoeslag aanvraagt, aan. Bent u vrijgesteld van de BTW aangifte? Levert u dan de inkomstenbelastingaangifte over 2021 aan.  
MSNP of WSNP traject Stuur dan een afschrift van de beschikking van gemeente of rechtbank mee.  

 

 

Ik ben kortgeleden naar een andere gemeente verhuisd; ik heb eerder van de gemeente Rheden de energietoeslag van € 800 ontvangen, krijg ik automatisch € 500 extra?

Omdat u eerder van ons € 800 energietoeslag ontving, ontvangt u ook van ons de aanvullende toeslag van € 500. Ook al bent u inmiddels naar een andere gemeente verhuisd. Wanneer wij u uitbetalen hangt af van uw situatie.

 

Ik heb wat spaargeld achter de hand; moet ik dit opgeven voor de energietoeslag? 

Nee, spaargeld en alle andere vormen van vermogen tellen niet mee in het recht op deze toeslag. 

Mijn inkomen is hoger dan 120% van de bijstandsnorm, maar ik zit in een schuldenregeling. Kom ik in aanmerking?

Ja, als u deelneemt aan een schuldenregeling binnen de wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen) of de MSNP (minnelijke schuldregeling natuurlijke personen) heeft u recht op de toeslag. U beantwoordt de vraag hierover in het aanvraagproces en u moet een bewijsstuk (beschikking) van deelname aan het schudentraject bijvoegen.

Ik heb/wil geen gebruik maken van de gemeentepolis; moet ik dan toch via gezondverzekerd.nl aanvragen?

Ja, wij werken hierin samen met GezondVerzekerd en hun uitvoeringsorganisatie, Bureau Minimaregelingen. Ook als u geen gebruik maakt/wil maken van de gemeentepolis, moet u via deze website de toeslag aanvragen.

Ik ben bewindvoerder, kan ik de toeslag voor mijn client aanvragen? 

Ja, dat kan. Als u een DigiD machtiging voor uw client heeft, kunt u gebruik maken van de optie om via Ockto gegevens aan te leveren. Als u die niet heeft, kunt u kiezen voor de optie gegevens uploaden zonder Ockto. 

Ik wil de toeslag graag met een papieren formulier aanvragen, kan dat? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk; er is geen papieren aanvraagformulier. U kunt ook geen stukken bij onze balies afgeven.

Door het digitale aanvraagproces kan het hele proces van aanvraag tot beschikking en uitbetaling sneller doorlopen worden. Dat is prettiger voor u en voor ons. Daarom vragen wij u eerst te kijken of er iemand in uw naaste omgeving is die u kan helpen bij de digitale aanvraag. Is dat niet mogelijk? De Formulierenhulp en de sociaal raadsvrouw van Incluzio kunnen u helpen. 

Moet ik een kopie van mijn ID bewijs toevoegen?

Nee, dat is niet nodig. 

Het lukt mij niet om binnen 5 dagen mijn inkomstengegevens aan te leveren. Wat nu?

Als dat niet lukt, ontvangt u na die 5 dagen nog een herinnering van ons om de gegevens aan te leveren. Als u vervolgens binnen 14 dagen nog geen gegevens aan heeft geleverd, stellen wij uw aanvraag buiten behandeling. Dat houdt in dat de aanvraag niet verder afgehandeld wordt. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen en het proces nogmaals doorlopen. U kunt nog tot 31 december 2022 de energietoeslag aanvragen.  

Als ik in de aanvraag mijn adres en postcode invoer, krijg ik de melding dat ik geen aanvraag kan doen. Wat nu?

Een aantal huishoudens heeft de toeslag al automatisch van ons ontvangen. Omdat wij maar één toeslag per huishouden uitbetalen, kan er op die postcodes niet nog een aanvraag gedaan worden. Er kunnen gevallen zijn waarin dat niet terecht is; bijvoorbeeld als er meerdere huishoudens op een en hetzelfde adres wonen of als iemand recent verhuisd is. Als dit bij u het geval is en u zeker bent dat u de toeslag al niet eerder van ons ontvangen heeft, neemt u dan contact op met Bureau Minimaregelingen. U kunt van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 en van 13.00-17.00 bellen met telefoonnummer (033) 30 35 455.

Ik heb een vraag over de ingediende aanvraag / ik loop tijdens de aanvraag ergens tegenaan

Dan kunt u bellen met Bureau Minimaregelingen op nummer 033-30 35 455. Bureau Minimaregelingen is maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 - 12.30 uur en tussen 13.00-17.00 uur. 

Er wordt mij gevraagd of ik mijn gegevens via Ockto aan wil leveren; wat is dat? En is dat wel veilig? 

Ockto is een app voor het veilig verzamelen en delen van persoonlijke gegevens. U bepaalt zelf of u de opgehaalde informatie wil doorsturen aan de gemeente. Zodra u de informatie heeft doorgegeven aan de gemeente, blijft er geen informatie bewaard in de Ockto-app. U kunt daarom veilig een telefoon van iemand anders gebruiken om de gegevens aan te leveren. U kunt de app gratis downloaden in de App Store of in Google Play. Meer info over Ockto vindt u op de website van gezond verzekerd. 

Moet ik bewijsstukken aanleveren om mijn inkomen aan te kunnen tonen?

Ja, wij vragen u om een bewijs van uw inkomen. Bijvoorbeeld een (de meest recente) loonstrook, een pensioenoverzicht of (als u ondernemer bent) een BTW opgave van het kwartaal voorafgaand aan de maand van aanvraag. 
U kunt dit als PDF bij uw aanvraag uploaden. U kunt er ook voor kiezen gebruik te maken van de Ockto app. Via deze beveiligde app worden de inkomensgegevens die al bij andere overheden van u bekend zijn, met de gemeente gedeeld. En kan direct vastgesteld worden of u aan de inkomenseis voldoet. 

Ik ben ondernemer; welk bewijs van inkomen moet ik overleggen?

U kunt de BTW opgave van het kwartaal voorafgaand aan de maand waarin u de energietoeslag aanvraagt, gebruiken.

Ik heb een GelrePas. Krijg ik de toeslag automatisch? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wij hebben geen bankgegevens van de GelrePas-houders. Wij vragen u daarom om  een aanvraag te doen via gezondverzekerd. 

Kan ik de toeslag meerdere keren aanvragen?

Nee, de toeslag is eenmalig. 

Ik ben gehuwd/woon samen met mijn partner, kunnen wij straks allebei de toeslag aanvragen? 

Nee, er wordt maar één toeslag uitbetaald per huishouden. Mensen die samen een huishouden vormen betalen maar één keer de energierekening. 

Ik ben student en huur een kamer, kan ik energietoeslag aanvragen?

Nee, bent u student (< 27 jaar) en kunt u aanspraak maken op studiefinanciering (op grond van de Wet studiefinanciering 2000)? Dan kunt u geen energietoeslag aanvragen.

Ik heb recent een uitkering toegekend gekregen, met terugwerkende kracht vanaf 1 april. Krijg ik de toeslag automatisch toegekend?

Het is helaas technisch niet mogelijk u de toeslag nog automatisch (’ambtshalve’) te verstrekken. U moet de toeslag zelf aanvragen .

Wanneer hoor ik of ik de toeslag krijg toegekend?

Als u uw aanvraag compleet (met benodigde stukken) heeft ingediend, ontvangt u zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 weken, bericht of u de toeslag krijgt toegekend. 

Wanneer krijg ik uitbetaald als mijn aanvraag is toegekend? 

Als u de energietoeslag toegekend heeft gekregen (zie bovenstaande vraag), betalen wij deze binnen twee weken aan u uit. De betaling vindt doorgaans op dinsdag plaats.