Gespreksavond over Laag-Soeren en ‘t Sprengenhus

Op 1 juni 2022 is er op uitnodiging van de gemeente een avond voor inwoners van Laag-Soeren georganiseerd om te praten over de leefbaarheid en levendigheid van het dorp Laag-Soeren en welke rol ‘t Sprengenhus en de sportvelden hierin kunnen spelen.

Aanleiding

Aanleiding was het verzoek van Woningcorporatie Veluwonen voor verruiming van de functies (en bijhorende wijziging van het bestemmingsplan) van ’t Sprengenhus. Uitgangspunt is dat ’t Sprengenhus onderdak blijft bieden aan verenigingen, culturele organisaties, de huiskamer en indoor sportvoorzieningen. Onder deze voorwaarden besloot het college van B&W in te stemmen met nader onderzoek van de wenselijkheid van deze functieverruiming. Meer informatie leest u op https://rheden.bestuurlijkeinformatie.nl/Search?q=sprengenhus.

Nieuwe functies voor ’t Sprengenhus

Woningcorporatie Veluwonen stelt een lichte bedrijfsbestemming voor, bijvoorbeeld kantoren, en ook ziet zij kansen in uitbreiding van de horeca. Deze nieuwe horecavoorziening is bedoeld voor inwoners, maar ook voor toeristen. Aanleiding hiervoor is de sluiting van zaal/restaurant ‘De Harmonie’. De gevraagde extra functies zijn gericht op het in stand houden van ’t Sprengenhus. De oorspronkelijke functie van het gebouw is ‘Kulturhus’. Nadat de basisschool en andere maatschappelijke functies zijn verdwenen, is er leegstand in het gebouw. Door commerciële functies mogelijk te maken, kan het gebouw volgens Veluwonen weer een financiële basis voor een gezonde exploitatie krijgen. Hierdoor blijft het ook mogelijk om de maatschappelijke functies in het gebouw onderdak te bieden.

Sportvelden

Veluwonen heeft ook aangegeven het trapveldje achter ’t Sprengenhus als parkeervoorziening te willen gebruiken. De functie van trapveld zou dan ergens anders, bijvoorbeeld op het naastgelegen voormalige wedstrijdveld, een plek moeten krijgen.

Uitkomsten gespreksavond

De aanwezigen vonden dat alle functies/activiteiten van ’t Sprengenhus zoveel mogelijk moeten blijven. Liefst nog met uitbreiding van de activiteiten die nu in ‘De Harmonie’ plaatsvinden. Inwoners toonden zich bezorgd over het behoud van de sociaal-maatschappelijke, culturele en sportieve functie(s). Ze noemden bijvoorbeeld betaalbare ‘maatschappelijke’ huren voor verenigingen en het ‘sociale bakkie koffie’ in het dorpshuis zodra ’t Sprengenhus verkocht wordt en commerciële horeca/kantoorfuncties onderdeel gaan uitmaken van de invulling.
Met betrekking tot de sportvelden ziet een deel van de aanwezigen best de mogelijkheid om het hoofdveld tijdelijk een andere functie te geven (denk aan festiviteiten, cultuur etc.), maar willen wel graag dat het op enig moment weer als voetbal-/sportveld gebruikt kan worden.

Lees de volledige uitwerking van die avond (PDF, 200 kB)

Naast de opbrengsten van de gesprekstafels hebben meerdere verenigingen en belanghebbenden hun bevindingen op papier gezet. Publicatie hiervan is vooraf afgestemd met de opstellers.

Lees de integrale versies van deze brieven (PDF, 591 MB) 

Vervolg 

Alle wensen, behoeften en bevindingen worden door het gemeentebestuur betrokken bij verdere besluitvorming over het verzoek van Veluwonen voor de bestemmingsplanherziening.
Bij het ter inzage leggen van een bestemmingsplanwijziging volgt een tweede toegezegde inwonersbijeenkomst. Als de bestemmingsplanherziening niet doorgaat, organiseren we een inwonersbijeenkomst om de opbrengsten van 1 juni 2022 te bespreken en de verdere processtappen.