Snelle fietsroute

De provincie Gelderland werkt samen met onder andere de Gelderse gemeenten aan een snelfietsnetwerk. Met als doel om vlotte en veilige fietsverbindingen door de hele provincie Gelderland te maken. De snelle fietsroute Arnhem-Dieren is er één van.

Deze fietsroute draagt bij aan:

 • Een snelle route tussen Arnhem en Dieren.
 • Toename van het aantal mensen dat de fiets gebruikt en de auto laat staan. Dit is positief voor de bereikbaarheid tussen Arnhem en Dieren, gezondheid en milieu.

Wat is een Snelle FietsRoute

Een snelle fietsroute heeft als doel dat fietsers vlot en veilig vanuit verschillende locaties naar hun bestemming kunnen komen. Het voordeel van een snelle fietsroute boven een normaal fietspad is dat je als fietser ‘door kan fietsen. Je hoeft “bijna” niet te stoppen, geen scherpe bochten te nemen of (onnodig) hellingen te nemen. Hiermee wordt de inspanning van de fietser verlaagd, waardoor het fietsen aantrekkelijk wordt. Snelle fietsroutes leveren tijdswinst op voor de fietser; ongeacht of het een snelle fietser, een e-biker, een ouder op een bakfiets of een scholier op een omafiets is.

Kenmerken van een snelle fietsroute zijn:

 • Samenhangend: de fietser moet zoveel mogelijk voorrang hebben.
 • Direct: de fietsroute dienst zo kort mogelijk te zijn.
 • Ononderbroken: de route moet zo min mogelijk obstakels of stops hebben, dus zo min mogelijk stops hebben, dus zo min mogelijk stoplichten.
 • Aantrekkelijk; de route moet een positieve beleving met zich meebrengen, met weinig hinder opdat de route werkelijk gebruikt wordt.
 • Veilig; de route moet zowel sociaal- als verkeersveilig zijn.
 • Comfortabel; breed en vlak oppervlak van het fietspad.

Huidige situatie

Wij zijn voorstander van het bevorderen van het gebruik van de fiets en het verbeteren van de bereikbaarheid van Arnhem tot Dieren. Vandaar dat we positief staan tegenover het onderzoeken van een mogelijke snelle fietsroute tussen deze twee plaatsen. Hiervoor werken we samen met de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en de Fietsersbond. In de week van 20 januari zijn we tijdens 3 bewonersavonden in gesprek gegaan.

Alle input van onze inwoners over de voorkeurstracés van de Snelle FietsRoute wordt op 24 maart 2020 aan de Raad voorgelegd. De afweging vindt plaats op grond van:

 • Veiligheid
 • Nut en noodzaak
 • Effectiviteit
 • Draagvlak

Voorkeurstraces

In het voorjaar 2015 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een verkenning uitgevoerd naar een mogelijke snelle fietsroute (hierna SFR) tussen Arnhem en Dieren met als resultaat het ambitiedocument ‘Verkenning snelfietsroute Arnhem–Dieren’. In dit document is een voorkeurstracé vastgelegd. Deze maakt gebruik van het nog te realiseren fietspad HAN-Larenstein.De raad heeft in de motie Fietspad HAN - Larenstein (27 februari 2018) ‘De volgordelijkheid der dingen’ o.a. verzocht dat samen met omwonenden uit Velp een variantenstudie wordt uitgevoerd.  
Deze variantenstudie is gestart met een klankbordgroepbijeenkomst (13 juni 2018) en is door het adviesbureau De Groot Volker uit Dieren een Quick Scan opgesteld van een viertal door de klankbordgroep aangegeven tracés. Dit gebeurde onder onze  verantwoordelijkheid en is afgestemd met de provincie Gelderland.

Proces – vervolg

Zoals tijdens de bewonersavond op 10 februari aangegeven, zou besluitvorming in de raad plaatsvinden op dinsdag 24 maart jl. In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is die raadsvergadering niet doorgegaan. Dit betekent dat er ook geen besluit is genomen over de Snelle Fietsroute. Daardoor is ook het besluit van de Stuurgroep SFR (provincie, gemeente Arnhem en Rheden en de Fietsersbond) uitgesteld.

Informatie over de agenda van de gemeenteraad is te vinden op https://www.rheden.nl/gemeenteraad.
Vanaf dinsdag 14 april gaat de gemeenteraad van Rheden weer (digitaal) vergaderen. Wanneer de Snelle Fietsroute op de agenda staat is nog niet duidelijk. Kijk op  https://www.rheden.nl/gemeenteraad voor de agenda
Zodra de gemeenteraad en daarna de provincie een besluit heeft genomen over de Snelle Fietsroute, informeren we onze inwoners hierover.

Achtergrondinformatie

Vragen

Heeft u vragen over de Snelle FietsRoute, dan kunt u mailen naar projecten@rheden.nl.