Velp Tussen Broek en Water (VTBW)

Het ziekenhuis in Velp gaat over enkele jaren weg. Wij zijn met Rijnstate en met andere ontwikkelaars in het gebied aan het nadenken over een nieuwe invulling van dit terrein.
De wens is om een groot deel van het gebied rondom het ziekenhuis om te vormen tot een moderne duurzame woonwijk met veel groen die is aangepast aan de moderne eisen voor wat betreft energiegebruik en klimaatadaptatie.

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernota (PDF, 15 MB) met daarin de spelregels voor de verdere planvorming voor Velp tussen Broek en Water vastgesteld. Vervolgens is gewerkt aan het masterplan. Op 22 februari 2022 stemde de gemeenteraad in met dit masterplan. Het masterplan is samen met ontwikkelende partijen opgesteld en omwonenden en andere geïnteresseerden hebben hierop hun reacties gegeven. 

Het Masterplan IJssel District

In het Masterplan schetsen wij de stedenbouwkundige hoofdstructuur die de basis gaat vormen voor de te ontwikkelen woonwijk. Vanaf oktober 2021 lag het concept Masterplan IJssel District ter inzage. Op basis van de kadernota hebben wij aan een Masterplan gewerkt waarin allereerst de grote groene ruimte opvalt. Een centraal autovrij gebied vormt het hart en daar vindt u aantrekkelijke wandelroutes naar bijvoorbeeld het winkelcentrum. Al het groen en water zorgt voor een aangenaam verblijf in de wijk en het bied recreatiemogelijkheden voor de wijk en de omgeving. 

Aantal woningen en programma

Uit nader onderzoek naar de stedenbouwkundige mogelijkheden blijkt dat er binnen de uitgangspunten van de kadernota meer woningen mogelijk zijn dan we in eerste instantie dachten. Omdat de woningbehoefte ook in onze gemeente groot is, zij wij blij dat we een plan kunnen presenteren met een groter aantal woningen. In de kadernota noemden wij een aantal van 350 woningen. Dit Masterplan IJssel District gaat uit van circa 1.100 woningen, waarvan er 786 woningen gebouwd kunnen worden in de komende 10 jaren. Onze gemeente kent veel woningzoekenden en heeft weinig bouwmogelijkheden. Met dit plan ontstaat de mogelijkheid om binnen Velp mensen een nieuwe woning in een moderne, duurzame wijk aan te bieden. Het Masterplan bevat een mix van grondgebonden en gestapelde woningen, die verschillen in grootte. Het gaat om huur- en koopwoningen en een deel van de huurwoningen betreft sociale huur. Dit biedt de mogelijkheid om de sociale huurvoorraad te verjongen. 

Verkeer en parkeren 

De Broekstraat en de aansluiting op de Kennedystraat vormen de ontsluiting van het gebied. Aan de Broekstraat wordt het aantal te bouwen woningen beperkt, zodat deze weg niet te druk wordt. Daarmee voorkomen wij extra drukte in de bestaande woonwijken. Parkeren wordt voor een belangrijk deel opgelost binnen de te bebouwen blokken. Daarnaast worden er openbare parkeerplaatsen binnen het plangebied aangelegd. Zo voldoen we aan de parkeernormen en voorkomen we parkeeroverlast in de omgeving. 

Fasering

De bouw zal meer dan 10 jaren duren. In de eerste fase wordt met name aan de kant van de Broekstraat gebouwd. Wij verwachten dat eerst het ziekenhuis wordt verbouwd en er nieuwbouw op de plek van de voormalige zusterflat gaat komen. Daarna, mogelijk 5 of 6 jaren later, kan de huidige parkeerplaats voor het ziekenhuis worden herontwikkeld. Op een later moment zijn de kantoren aan de president Kennedylaan aan de beurt. De ontwikkelingen daarna zijn nog onzeker. 

Vervolg

Omdat de gemeenteraad heeft ingestemd, kunnen de ontwikkelaars hun plannen voor het gebied verder uitwerken. Dat zal per fase gebeuren. Op basis van die uitwerking wordt een omgevingsplan opgesteld. Het ontwerp wordt ter inzage gelegd, zodat u als belanghebbende ook uw zienswijze op de uitgewerkte plannen kunt geven. Daarna volgen omgevingsvergunningsprocedures voor de te bouwen woningen. Naar verwachting zitten we dan in 2023/24.

Intentieovereenkomst en Woningbouwimpuls

Met 3 ontwikkelende partijen hebben wij een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst spreken wij de intentie uit dat wij samen onderzoeken hoe wij op basis van een vijftiental algemene ruimtelijke uitgangspunten tot een haalbaar plan kunnen komen. Omdat met dit aantal woningen een behoorlijke bijdrage geleverd kan worden aan het landelijke doel om jaarlijks 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, hebben wij een zogenoemde aanvraag Woningbouwimpuls ingediend bij het Rijk. Deze aanvraag is toegekend en dat betekent dat wij een rijksbijdrage van circa 2,7 miljoen euro voor de bouw van woningen op het ziekenhuisterrein in Velp ontvangen.
De Woningbouwimpuls draagt bij aan het landelijke doel door de bouw van meer woningen te versnellen. De bijdrage heeft specifieke aandacht voor de bouw van betaalbare woningen, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. 

Nieuwsbrief VTBW

Als u op de hoogte wilt blijven van de plannen, kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Velp tussen Broek en Water (VTBW) door een e-mail te sturen naar vtbw@rheden.nl. Ook voor vragen kunt u ook dit e-mailadres gebruiken.

Meer informatie