Velp Tussen Broek en Water (VTBW)

Het ziekenhuis in Velp gaat over enkele jaren weg. Wij zijn met Rijnstate en met andere grondeigenaren in het gebied aan het nadenken over een nieuwe invulling van dit terrein.

De wens is om een groot deel van het gebied rondom het ziekenhuis om te vormen tot een woonwijk. Uitgangspunt daarbij is dat het ziekenhuisgebouw blijft staan en wordt omgebouwd tot woningen.

Kadernota

Van 9 maart tot 9 april kon iedereen reageren op de uitgangspunten van de concept Kadernota die we willen gebruiken voor de ontwikkeling van dit gebied. Begin maart was er een inloopbijeenkomst die bezocht werd door ongeveer 55 mensen. De reacties zijn verwerkt en het college heeft besloten de Kadernota Velp tussen Broek en Water (PDF, 15 MB) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. De raad bespreekt dit in de voorbereidende raadsvergadering van 23 juni 2020. Als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (026) 49 76 266. In de vergadering van 2 juli neemt de raad een besluit over de Kadernota.

Woningbouw ziekenhuisterrein Velp

Het resultaat moet een nieuwe woonomgeving zijn, die voldoet aan de eisen van deze tijd en aansluit bij de vraag. Het nu deels leegstaande en braakliggende gebied aan de Broekstraat krijgt een nieuwe inrichting door de toevoeging van woningen. Daarnaast komt er in het gebied ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Een meer stedelijke uitstraling zorgt dat het gebied een woonmilieu krijgt dat nog niet in Velp aanwezig is. De plek leent zich voor een stedelijk milieu, met een hoogwaardige architectuur en ruimte voor water en groen om een optimaal woonmilieu te kunnen creëren, dat inspeelt op een veranderend klimaat. Het toevoegen van woningen versterkt het gebruik van de bestaande detailhandel en voorzieningen in Velp.

Hoe verder?

Als de gemeenteraad akkoord is met de uitgangspunten in de Kadernota, gaan we een Masterplan maken. Hierin staat duidelijk waar de nieuwe bebouwing kan komen en hoe groen en wegen door het gebied lopen. Ook op dit Masterplan kunt u weer reageren. Eén en ander zal uiteindelijk leiden tot een omgevingsplan op basis waarvan omgevingsvergunningen voor de realisatie kunnen worden verleend. Volgens deze planning kan er op zijn vroegst in 2022 gebouwd worden.

Nieuwsbrief VTBW

Als u op de hoogte wilt blijven van de plannen, kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Velp tussen Broek en Water (VTBW) door een e-mail te sturen naar vtbw@rheden.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u ook dit e-mailadres gebruiken.

Meer informatie