Velp Tussen Broek en Water (VTBW)

Het ziekenhuis in Velp gaat over enkele jaren weg. Wij zijn met Rijnstate en met andere grondeigenaren in het gebied aan het nadenken over een nieuwe invulling van dit terrein.

De wens is om het gebied tussen de Broekstraat en Waterstraat om te vormen tot een woonwijk. Uitgangspunt daarbij is dat het ziekenhuisgebouw blijft staan en wordt omgebouwd tot woningen.

Inloopbijeenkomst

In november 2019 was er een inloopbijeenkomst waar u kon laten weten wat u belangrijk vindt voor dit gebied. Ongeveer 100 personen hebben de inloopbijeenkomst bezocht. De thema’s die als belangrijk werden aangegeven zijn: het soort woningen dat er gaat komen en de bouwhoogte. Men ziet graag dat er diverse groepen mensen op dit terrein gaan wonen. De omgeving maakt zich zorgen over het uitzicht als er hoog gebouwd wordt en over het aantal arbeidsmigranten in het gebied. De 2 arbeidsmigrantenlocaties in het gebied blijven, voor zover we nu weten, bestaan. Daarnaast gaven omwonenden aan ons mee om aandacht te besteden aan voldoende parkeergelegenheid, genoeg groen, recreatie en klimaataspecten.

Kadernota

De ontvangen reacties hebben we verwerkt in een kadernota (PDF, 9,8 MB). De kadernota beschrijft de uitgangspunten waaraan de ontwikkeling moet voldoen.
U kunt tot 9 april 2020 reageren op de kadernota per e-mail vtbw@rheden.nl of schriftelijk via postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Op basis van uw reacties wordt, daar waar mogelijk, de kadernota aangevuld.

Inloopavond 9 maart 2020

Heeft u vragen of wilt u een toelichting op de kadernota? Dan zien we u graag op de inloopavond op maandag 9 maart van 18:30 uur tot 20:30 uur in de voormalige zusterflat aan de Broekstraat 9 in Velp.
U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Op deze avond kunt u ook via een formulier een reactie geven op de kadernota.

Woningbouw ziekenhuisterrein Velp

Het resultaat moet een nieuwe woonomgeving zijn, die voldoet aan de eisen van deze tijd en aansluit bij de vraag. Het nu deels leegstaande en braakliggende gebied krijgt een nieuwe inrichting door de toevoeging van woningen en ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Een meer stedelijke uitstraling zorgt dat het gebied een woonmilieu krijgt dat nog niet in Velp aanwezig is. De plek leent zich voor een stedelijk milieu, met een hoogwaardige architectuur en ruimte voor water en groen om een optimaal woonmilieu te kunnen creëren, dat inspeelt op een veranderend klimaat. Het toevoegen van woningen versterkt het gebruik van de bestaande detailhandel en voorzieningen.

Hoe verder?

In de zomer van 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota. Vervolgens wordt de kadernota verder uitgewerkt in een masterplan. Een masterplan is een nader uit te werken stedenbouwkundig plan, waarin duidelijk wordt waar nieuwe bebouwing kan komen en hoe groen en wegen door het gebied gaan lopen. Daarna volgt nog een ontwikkelstramien en het bestemmingsplan. Volgens deze planning kan er op zijn vroegst in 2022 gebouwd worden.

Heeft u vragen? Mail dan naar vtbw@rheden.nl

Meer informatie