Velp Tussen Broek en Water (VTBW)

Het ziekenhuis in Velp gaat over enkele jaren weg. Wij zijn met de eigenaar van het ziekenhuis en met andere grondeigenaren in het gebied aan het nadenken over een nieuwe invulling van dit terrein.

De wens is om een groot deel van het gebied rondom het ziekenhuis om te vormen tot een woonwijk. Uitgangspunt daarbij is dat het ziekenhuisgebouw blijft staan en wordt omgebouwd tot woningen.

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernota (PDF, 15 MB) met daarin de spelregels voor de verdere planvorming voor Velp tussen Broek en Water vastgesteld.

Van Kadernota naar Masterplan

Op basis van deze kadernota is de gemeente in gesprek met de eigenaars/ontwikkelaars die aangegeven hebben mee te willen doen in deze ontwikkeling. De bedoeling is te komen tot een Masterplan. Dat masterplan geeft de stedenbouwkundige mogelijkheden op hoofdlijnen weer, inzicht in het gewenste woningbouwprogramma, en geeft een globale uitwerking van de openbare ruimte, waaronder parkeermogelijkheden, paden en wegen en groen. Omdat we een haalbaar plan willen presenteren is het zaak de uitgangspunten hiervoor samen met de ontwikkelende partijen helder te krijgen. Dit proces duurt wat langer dan we hadden verwacht.

Woningbouw ziekenhuisterrein Velp

Het resultaat moet een nieuwe woonomgeving zijn, die toekomstbestendig is en aansluit bij de vraag. Het nu deels leegstaande en braakliggende gebied aan de Broekstraat krijgt een nieuwe inrichting door de toevoeging van woningen. Daarnaast komt er in het gebied ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten. Een meer stedelijke uitstraling zorgt dat het gebied een woonmilieu krijgt dat nog niet in Velp aanwezig is. De plek leent zich voor een stedelijk milieu, met een hoogwaardige architectuur en ruimte voor water en groen om een optimaal woonmilieu te kunnen creëren, dat inspeelt op een veranderend klimaat. Het toevoegen van woningen versterkt het gebruik van de bestaande detailhandel en voorzieningen in Velp.

Vervolgplannen

Zodra we een concept Masterplan gereed hebben willen we dit delen met de bewoners. De reacties van de bewoners nemen we mee om te komen tot een definitief  Masterplan. Eén en ander zal uiteindelijk leiden tot een omgevingsplan op basis waarvan omgevingsvergunningen voor de realisatie kunnen worden verleend. Volgens deze planning kan er op zijn vroegst in 2022 gebouwd worden.

Nieuwsbrief VTBW

Als u op de hoogte wilt blijven van de plannen, kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Velp tussen Broek en Water (VTBW) door een e-mail te sturen naar vtbw@rheden.nl. Voor vragen kunt u ook dit e-mailadres gebruiken.

Meer informatie