Zuidflank Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken.

De Zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.

De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en is de natuurspeelplaats aangelegd en wordt er al volop gespeeld.

Masterplan Zuidflank

Het Masterplan Zuidflank is samen met eigenaren, verenigingen en inwoners van het dorp Rheden gemaakt. Alle partijen hebben hun mening over en visie op het gebied gegeven. Onder andere tijdens een 3-daags ideeëncafé. Deze informatie is de basis geweest voor de kaders, kansen en knelpunten die in het Masterplan omschreven staan.

Zuidflank Rheden

Wat doen we in de 1e fase?

  • We kunnen niet alle projecten tegelijk realiseren. Daarom besloot de gemeenteraad in november 2018 om financiële middelen voor een 1e fase beschikbaar te stellen. De volgende projecten maken deel uit van deze eerste fase:
  • Een recreatief wandelpad door het gebied. Een mooi ommetje voor het hele dorp.
  • Een uitkijktoren om de relatie tussen het dorp, het groen, het water (De Laak en de IJssel) en de uiterwaarden aan de zuidzijde van de A348 te versterken. Zoals het 50 jaar geleden was voor de aanleg van de A348.
  • Het verbeteren van de entree van Rheden bij het kruispunt Laakweg/Oranjeweg/IJsselsingel.
  • Een verbinding maken met het agrarisch gebied in Worth Rheden door de aanleg van paden. Zo ontstaat er een mooie verbinding met het landelijk gebied en de Veluwe.
  • Opknappen van de parkeervoorziening tussen de kinderboerderij en de voetbalvereniging. Dit zorgt voor een mooie toegang tot het park en een natuurspeelplaats. Hierbij wordt ook een natuurspeelplaats gemaakt.
  • Een watersysteemanalyse maken over het functioneren van De Laak. Het Waterschap maakt samen met ons deze watersysteemanalyse. Op basis hiervan onderzoeken we de mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de waterbeleving en de kansen voor het verbreden en versmallen van De Laak. Het doel is De Laak beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Onderdeel van dit onderzoek is de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van deze aanpassingen.

Projectenkaart 1e fase Zuidflank Rheden

Stand van zaken nu, de nummers verwijzen naar de locaties op de projectenkaart op deze pagina.

Beeldkwaliteitsplan (0)

Het Beeldkwaliteitsplan Zuidflank Rheden (PDF, 39 MB) is gereed en is een aanvulling op het Masterplan. Hierin staan de spelregels voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in dit gebied. Het is een kader en inspiratiebron bij het ontwerp, de inrichting en het beheer. Het geeft met beelden inzicht in de materialen en de gewenste uitstraling.

Recreatief pad en Entree (1 en 3)

Samen met de klankbordgroep hebben we een ontwerp gemaakt voor dorpspark De Laak. 2 onderdelen van dit totaalontwerp worden uitgevoerd. Dat zijn: een representatieve en veilige dorpsentree ter hoogte van de Oranjeweg met de snelweg A348 en de aanleg van een recreatief pad door het hele gebied. Bekijk voor hoe we dat willen doen het schetsboek.

Uitkijktoren (2)

De wens voor een uitkijktoren is naar voren gekomen bij het opstellen van het Masterplan Zuidflank van Rheden en is opgenomen in de intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Er zijn 11 mogelijke locaties voor de uitkijktoren onderzocht. Op basis van deze locatiestudie zijn er uiteindelijk 2 locaties in beeld gekomen die mogelijk geschikt kunnen zijn voor een uitkijktoren. Dit zijn de locatie De Laak in het verlengde van de Waardweg en de locatie bij de IJssel in het verlengde van de Oranjeweg in de uiterwaarden. Naar aanleiding van overleg met de klankbordgroep, het Rhedens Dorpsbelang en de direct aanwonenden kwam het verzoek om de locatie aan de Waardweg te heroverwegen. Een aantal inwoners had het gevoel dat deze locatie een inbreuk op hun privacy zou zijn en tot overlast zal leiden. De komst van een uitkijktoren moet een toevoeging zijn voor de Rhedenaren en geen afbreuk doen aan de woon- en leefomgeving. Het college heeft daarom besloten de locatie aan de Waardweg te laten vervallen. Aangezien er een alternatieve locatie voorhanden is, gaan we de locatie in de uiterwaarden verder onderzoeken.

Verbinding met Agrarisch gebied Worth Rheden (4)

In Worth Rheden willen we graag struinpaden realiseren om de verbinding met het agrarisch gebied te versterken. Daarnaast willen we De Brink opknappen. De agrarische gronden zijn ook interessant voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw voor boeren in het Rivierklimaatpark IJsselpoort (ook onderdeel van Omgevingsvisie Buitengebied). Wellicht dat in de toekomst de gronden ook nog interessant zijn voor de opwek zonne-energie. Hierin moeten nog keuzes worden gemaakt en in relatie hiermee worden ook de struinpaden gerealiseerd.

Opknappen parkeervoorziening (5)

Dit najaar wordt de parkeerplaats bij de natuurspeelplaats verkleind om hier een fraaie toegang tot het dorpspark te maken. Door de parkeerplaats te verkleinen ontstaat er meer ruimte voor groen, wadi en de hondenweide. Er blijft voldoende ruimte over om te parkeren. Tijdens de eerste bijeenkomst 2019 hebben inwoners al op de eerste plannen gereageerd. Deze reacties en opmerkingen zijn daar waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

Watersysteemanalyse (6)

Een belangrijk onderdeel van het park is de watergang De Laak. In de jaren 60 is de vijver minder diep gemaakt om naast het schaatsen in de winter ook te kunnen kanoën. De waterstand fluctueert mee met de waterstanden van de IJssel en daarom vallen sommige delen droog. Om inzicht te verkrijgen hoe het watersysteem werkt heeft het Waterschap een Watersysteemanalyse uitgevoerd. Dit geeft inzicht hoe het systeem werkt en maakt ook duidelijk dat het een natuurlijk systeem is waar droogvallen (helaas) bij hoort. Om toch een zo goed mogelijke waterbeleving te creëren in het park willen graag op sommige plekken water behouden. Dit doen we door De Laak op enkele plekken te verdiepen. Op welke plekken we dat willen doen is te zien in het schetsboek dat opgenomen is bovenstaand onder Recreatief pad en Entree.

Vragen of ideeën

Heeft u vragen of ideeën over de Zuidflank? Dan kunt u deze mailen naar zuidflank@rheden.nl