Zuidflank Rheden

Om de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken is er een masterplan gemaakt. Het doel is de uitstraling van het gebied te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken.

Masterplan Zuidflank

Het Masterplan Zuidflank is samen met eigenaren, verenigingen en inwoners van het dorp Rheden gemaakt. Alle partijen hebben hun mening over en visie op het gebied gegeven. Onder andere tijdens een 3-daags ideeëncafé. Deze informatie is de basis geweest voor de kaders, kansen en knelpunten die in het Masterplan omschreven staan.

Het Beeldkwaliteitsplan Zuidflank Rheden (PDF, 39 MB) is gereed en is een aanvulling op het Masterplan. Hierin staan de spelregels voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in dit gebied. Het is een kader en inspiratiebron bij het ontwerp, de inrichting en het beheer. Het geeft met beelden inzicht in de materialen en de gewenste uitstraling.

We kunnen niet alle projecten tegelijk realiseren. Daarom besloot de gemeenteraad in november 2018 om financiële middelen voor een 1e fase beschikbaar te stellen. Op onderstaand kaartbeeld is te zien welke opgaven we in deze 1e fase gaan realiseren. 

 

Projectenkaart 1e fase Zuidflank Rheden

Waar zijn we nu mee bezig

De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. 

Recreatief pad en entree van Rheden verbeteren (1 en 3)

De entree bij de snelweg (richting het pontje) is recent opgeknapt. Vanaf maandag 15 augustus 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden in De Laak. We passen de oevers aan, leggen een kleibodem aan die het water langer vast houdt, realiseren een betonnen recreatief pad en bouwen een nieuwe voetgangersbrug nabij de sportvelden. Als laatste wordt de bestaande brug in het verlengde van de Waardweg gerenoveerd en voorzien van nieuwe leuningen. Ter hoogte van de dorpsentree wordt in het najaar groen aangeplant. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van dit jaar klaar. Meer informatie en het schetsontwerp vindt u op de pagina 'Ontwerp Dorpspark De Laak in 5 filmpjes'.

Wat gaan we nog doen

Realisatie uitkijktoren (2)

De wens voor een uitkijktoren is naar voren gekomen bij het opstellen van het Masterplan Zuidflank van Rheden en is opgenomen in de intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Er zijn 11 mogelijke locaties voor de uitkijktoren onderzocht. Op basis van deze locatiestudie zijn er uiteindelijk 2 locaties in beeld gekomen die mogelijk geschikt kunnen zijn voor een uitkijktoren. Dit zijn de locatie De Laak in het verlengde van de Waardweg en de locatie bij de IJssel in het verlengde van de Oranjeweg in de uiterwaarden. Naar aanleiding van overleg met de klankbordgroep, het Rhedens Dorpsbelang en de direct aanwonenden kwam het verzoek om de locatie aan de Waardweg te heroverwegen. Een aantal inwoners had het gevoel dat deze locatie een inbreuk op hun privacy zou zijn en tot overlast zal leiden. De komst van een uitkijktoren moet een toevoeging zijn voor de Rhedenaren en geen afbreuk doen aan de woon- en leefomgeving. Het college heeft daarom besloten de locatie aan de Waardweg te laten vervallen. Aangezien er een alternatieve locatie voorhanden is, gaan we de locatie in de uiterwaarden verder onderzoeken.

Verbinding met Agrarisch gebied Worth Rheden (4)

In Worth Rheden willen we graag struinpaden realiseren om de verbinding met het agrarisch gebied te versterken. Daarnaast willen we De Brink opknappen. De agrarische gronden zijn ook interessant voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw voor boeren in het Rivierklimaatpark IJsselpoort (ook onderdeel van Omgevingsvisie Buitengebied). Wellicht dat in de toekomst de gronden ook nog interessant zijn voor de opwek zonne-energie. Hierin moeten nog keuzes worden gemaakt en in relatie hiermee worden ook de struinpaden gerealiseerd. Deze opgave is hiermee op de langere baan gekomen.

Wat hebben we al gedaan

Opknappen parkeervoorziening en toevoegen natuurspeeltuin (5)

De boomgaard is inmiddels opgeknapt en toegankelijk gemaakt en de natuurspeelplaats is aangelegd en er wordt al volop gespeeld. Ook is de parkeerplaats inmiddels verkleind en is het deel waar de parkeerplaats weg gehaald is groen ingericht. Het ontwerp hiervoor kunt u terugzien.

Watersysteemanalyse (6)

Een belangrijk onderdeel van het park is de watergang De Laak. In de jaren 60 is de vijver minder diep gemaakt om naast het schaatsen in de winter ook te kunnen kanoën. De waterstand fluctueert mee met de waterstanden van de IJssel en daarom vallen sommige delen droog. Om inzicht te verkrijgen hoe het watersysteem werkt heeft het Waterschap een Watersysteemanalyse uitgevoerd. Dit geeft inzicht hoe het systeem werkt en maakt ook duidelijk dat het een natuurlijk systeem is waar droogvallen (helaas) bij hoort. Om toch een zo goed mogelijke waterbeleving te creëren in het park willen graag op sommige plekken water behouden. Dit doen we door De Laak op enkele plekken te verdiepen. Op welke plekken we dat willen doen is te zien in het schetsboek dat opgenomen is bovenstaand onder Recreatief pad en Entree.

Vragen of ideeën

Heeft u vragen of ideeën over de Zuidflank? Dan kunt u deze mailen naar zuidflank@rheden.nl