Arbeidsmigranten en zorgcliënten meer in balans in de buurt

De gemeenteraad van Rheden heeft op 2 juli een voorbereidingsbesluit genomen met de naam ‘Omzetten Wonen’. Door dit besluit is het mogelijk meer spreiding aan te brengen in de locaties waar arbeidsmigranten en zorgcliënten wonen. Voor nieuwe initiatieven moet vanaf 7 juli eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Bij de beoordeling van een omgevingsvergunning kijkt het college van B&W naar de draagkracht van de buurt, de kwaliteit van de zorgaanbieders en de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten.

Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit geldt voor 1 jaar. Binnen dat jaar moet er een paraplu ontwerpbestemmingsplan voor de hele gemeente gemaakt zijn en ter inzage zijn gelegd. In dit bestemmingsplan is vastgelegd dat er bij nieuwe initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

Visie op arbeidsmigranten en zorgcliënten

In de afgelopen 10 jaar was er een forse toename van zowel arbeidsmigranten als zorgcliënten. Deze grote instroom en de concentratie zet de leefbaarheid in sommige wijken onder druk. Daarom is er onderzoek gedaan en begin dit jaar een visie opgesteld. In deze visie is aandacht voor het verbeteren van de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten, aandacht voor een evenwichtige spreiding over de dorpen en het inperken van de toestroom. Het nemen van een voorbereidingsbesluit moet hieraan bijdragen.

Geheimhouding

Uitgangspunt is dat de gemeenteraad vergadert in openbaarheid. In uitzonderlijke gevallen – als het belang van de gemeente in het geding is – wordt hier van afgeweken. Dat was hier het geval omdat bespreking van het voorbereidingsbesluit in de openbaarheid tot gevolg kon hebben dat er nog snel nieuwe initiatieven ontwikkeld zouden worden. De raad heeft in de vergadering van donderdag 2 juli besloten dat de geheimhouding voor dit raadsbesluit opgeheven wordt na publicatie in de Staatscourant op maandag 6 juli.
 

Wethouder Gea Hofstede: “Als wethouder Wonen vind ik goede huisvesting belangrijk. Dit geldt voor iedereen in onze gemeente zowel voor de omwonenden als voor de arbeidsmigranten als voor de zorgcliënten. Daarbij gaat het onder andere om het voorkomen van overlast, een goede prijs- en kwaliteitverhouding en geen dwingende of afhankelijke koppeling tussen werk en wonen of zorg en wonen. Door het nemen van een voorbereidingsbesluit hebben we daar nu meer invloed op.”

Burgemeester Carol van Eert: “Door het aanvragen van een omgevingsvergunning hebben we als gemeente een middel om wel of niet mee te werken aan nieuwe initiatieven. En kunnen we zaken beter afwegen zoals: is deze vestiging wenselijk in een bepaalde buurt en wat is de draagkracht van deze buurt? Ik ben ervan overtuigd dat een betere spreiding in kleinere groepen de overlast in de buurten vermindert en de leefbaarheid verbetert.”