Begroting 2019-2022: Rheden staat voor uitdaging

Het college van B&W biedt de gemeenteraad een meerjarenbegroting 2019-2022 aan die over meerdere jaren evenwichtig is en met een positief resultaat in 2021 en 2022 sluit.

Voor de jaren 2019 en 2020 zijn er tekorten die het college de komende tijd moet terugbrengen. De tekorten zijn vooral te wijten aan tegenvallende rijksmiddelen, een toename van de zorgkosten en hogere personele uitgaven. Er komen maatregelen, maar voorlopig zonder gevolgen voor de voorzieningen.

Maatregelen

Om tot een evenwichtige financiële situatie te komen, heeft het college van B&W maatregelen getroffen. Er komt een korting op de beïnvloedbare kosten en de personele kosten. Door bewuster en zuiniger om te gaan met de bestaande middelen is het college in staat om de taken nog uit te voeren zonder dat het voorzieningenniveau in het geding komt. Wel moeten de zorgkosten beter in de hand worden gehouden. Het college heeft de bestemmingsreserves en incidentele budgetten beoordeeld op de mate waarin deze nog nodig zijn. De ontwikkeling van de begroting houdt het college nauwlettend in de gaten.

Gemeentelijke belasting omhoog

De kosten voor afvalinzameling nemen toe vanwege hogere belasting door het Rijk op de verbrandingskosten. De OZB en de rioolheffing stijgen binnen inflatiecorrectie. Het betekent dat in 2019 de gemeentelijke belastingen stijgen met gemiddeld 13 euro per inwoner. De kosten hangen af van ieders persoonlijke situatie en de grootte van het huishouden.

Ambities coalitie

Het college vanB&W is vanaf mei gestart met uitvoering te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord “Rheden geeft energie” (PDF 457 kB). Het college richt zich op 5 pijlers: Werk, Duurzaamheid, Wonen, Jeugd en Partnerschap. Deze pijlers zijn uitgewerkt in een college-agenda en vervolgens in deze begroting. Voorbeelden zijn duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren, starters, inwoners met een beperking en langdurig werklozen. Ondersteuning van ondernemers en inwoners bij het nemen van energiebesparende maatregelen, doorstroming op de woningmarkt en zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor jongeren. Tot slot investeert de gemeente meer in partnerschap. Dat wil zeggen meer met de samenleving maatschappelijke vraagstukken delen en oplossen.  

Wethouder financiën Dorus Klomberg: “We hebben stevige ambities waar we graag mee aan de gang gaan. Tegelijk moeten we er voor zorgen dat we niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Het accent ligt nu op het beheersen van de uitgaven in 2019 en 2020. Ik realiseer mij dat we voor de komende twee jaar voor een uitdaging staan. We zetten alles op alles om goed voorbereid te zijn op de toekomst”.

Informatieavond

De begroting is opgesteld door het college van B&W. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Op 23 oktober debatteert de gemeenteraad over de begroting. Inwoners kunnen deze vergadering bijwonen. Op 6 november neemt de raad een definitief besluit over de begroting.

Lees de begroting

De begroting bestaat uit 2 delen:

  1. Programmabegroting 2019 Programma's (PDF 1,3 MB)
  2. Programmabegroting 2019 Paragrafen en Bijlagen (PDF 1,4 MB)