Meer oplossingen nodig voor Rheden

Het zijn onrustige en onzekere tijden. De ene ‘crisis’ volgt de andere op, met als meest recent de Coronacrisis. De financiële vooruitzichten van onze gemeente voor de komende jaren blijven zorgwekkend. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om opnieuw over oplossingen na te denken.

Zomerrapportage

De zomerrapportage 2020 laat zien dat het verwachte tekort voor dit jaar groter uitpakt dan voorzien. De zomerrapportage geeft inzicht in de financiën van dit lopende jaar. Het geeft inzicht in afwijkingen en geeft een prognose van het resultaat voor dit jaar op basis van de situatie tot en met 28 april. Vorig jaar besloot de gemeenteraad al over bezuinigingen. Die lopen van € 4,5 miljoen in 2020 op tot € 6,7 miljoen in 2023. Nu vraagt het college opnieuw aan de gemeenteraad om over oplossingen na te denken.

Kadernota

Dat doet zij in de Kadernota 2021-2024. De Kadernota geeft de gemeenteraad inzicht in de financiële ontwikkelingen. Ook geeft het de financiële uitgangspunten en financiële kaders weer die de basis vormen voor het opstellen van de Begroting 2021 en de Meerjarenraming 2021-2024. Met deze kaders in de hand kan het college de begroting voor de komende jaren opstellen. De huidige financiële ontwikkelingen laten jaarlijks een tekort van gemiddeld 1,5 miljoen euro zien voor de jaren 2021 tot en met 2024. Dit heeft meerdere oorzaken:

> Kosten Wmo en Jeugd blijven stijgen

Net als de afgelopen jaren blijven de kosten voor Wmo en Jeugdzorg, ondanks dat er al veel bezuinigd wordt, oplopen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de nog steeds stijgende aantallen aanvragen. Omdat er sprake is van structureel hogere kosten, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de begroting voor 2020 op die hogere uitgaven aan te passen. Voor de jaren 2021 en verder moet een oplossing worden gevonden hoe met onder andere de toenemende vraag aan zorg wordt omgegaan.

> Covid-19

Op dit moment zijn de financiële gevolgen van Covid-19 voor ons als gemeente erg lastig te benoemen. Dit heeft te maken met het verdere verloop van de crisis en in hoeverre het Rijk de kosten daadwerkelijk gaat vergoeden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het Rijk haar toezegging nakomt en de kosten vergoedt. We verwachten eind van dit jaar een concrete en volledige analyse te kunnen geven.

> Minder geld van het Rijk

Met ingang van het jaar 2022 wordt de algemene uitkering van het Rijk op een nieuwe manier verdeeld. Deze herverdeling heeft naar verwachting grote effecten voor de gemeenten. Wij houden rekening met een lagere algemene uitkering van € 25,00 per inwoner. Dat houdt in dat we jaarlijks zo’n € 1 miljoen minder van het Rijk ontvangen.

Extra maatregelen oplopend naar 3 miljoen euro

Vanwege het structurele tekort van 1,5 mln euro en het versterken van de solvabiliteit vraagt het college daarom de gemeenteraad om voor de komende 4 jaar extra maatregelen te treffen die oplopen naar minimaal 3 miljoen euro per jaar. Hiermee komt er meerjarig een begrotingsoverschot waarmee de reserves weer kunnen worden aangevuld. Het doel is om ons weer financieel gezond te maken. Het college vraagt nadrukkelijk aan de gemeenteraad om mee te denken bij het zoeken naar oplossingen. Deze oplossingen liggen in het verlagen van de uitgaven en/of het verhogen van de inkomsten.

Dorus Klomberg, wethouder Financiën: “Ik kan niet duidelijk genoeg blijven benadrukken dat onze financiële positie op de lange termijn ernstig zorgen baart; de nood is hoog! Daarom moeten we naast de eerder genomen bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren nog meer oplossingen zoeken om Rheden weer financieel gezond te maken. Dit vraagt veel van onze inwoners, ondernemers en organisatie.”

Gemeenteraad

De zomerrapportage en de kadernota worden op 30 juni tijdens de raadsvergadering behandeld.