Tussenevaluatie geeft vertrouwen in de ingeslagen weg voor Hulp bij het Huishouden

In maart 2020 startte de gemeente Rheden voor een jaar met een proef algemene voorziening Hulp bij het Huishouden. Dit betekent dat in bepaalde gevallen een schoonmaakbedrijf wordt ingezet voor hulp bij het huishouden. In dit jaar onderzoekt de gemeente waar huishoudelijke hulp, uitgevoerd door een schoonmaakbedrijf, passend is voor inwoners die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Wmo. Hoewel er nog een aantal zaken verbeterd moet worden, blijkt uit de tussentijdse evaluatie dat deze hulp voldoet en een goede aanvulling is op het bestaande ondersteuningsaanbod voor inwoners.

Tussentijdse evaluatie

Bij de tussentijdse evaluatie is goed gekeken naar de doelen die vooraf gesteld zijn. Bij de eindevaluatie wordt hier nog een keer naar gekeken en worden bovendien de ervaringen van de inwoners meegenomen om te bepalen of de gemeente verder gaat met het inzetten van een schoonmaakbedrijf waar dat kan.

Niet alles ging goed

In het eerste halfjaar ging niet alles goed. De proef zou starten voor inwoners met een nieuwe aanvraag en niet voor inwoners die al Hulp bij het Huishouden hadden en van wie de indicatie moest worden verlengd. Helaas is dat in een aantal gevallen niet goed gegaan. Dat was niet de bedoeling en gebeurt nu ook niet meer.
 
De start van de pilot blijkt achteraf ongelukkig gekozen. De corona uitbraak zorgde ervoor dat huisbezoeken niet mogelijk waren, werken bij de gemeente anders ingericht moest worden en een aantal medewerkers van de gemeente ziek werd. Dit heeft enorme impact gehad op de dienstverlening en communicatie van de gemeente.

Wat heeft aandacht nodig

Voor inwoners die huishoudelijke hulp krijgen, moet helder zijn wat de ondersteuning inhoudt. De gemeente moet beter bereikbaar zijn en meldingen zo snel mogelijk oppakken. Op dit moment wordt hard gewerkt om de ontstane achterstanden weg te werken.

Klanttevredenheid

Het is belangrijk dat inwoners tevreden zijn over de ondersteuning die zij ontvangen vanuit de gemeente. Door het jaarlijkse Cliënt Ervaringsonderzoek kan de gemeente dat goed monitoren. Speciaal voor deze proef laat de gemeente in de maanden oktober en november van dit jaar onderzoek doen naar de ervaringen van inwoners met deze vorm van huishoudelijke hulp. Door deze informatie wordt duidelijk wat er goed gaat en wat er beter kan. De uitkomst wordt ook meegenomen bij de eindevaluatie.

Voordelen

Het inschakelen van een schoonmaakbedrijf zorgt voor continuïteit in de dienstverlening omdat de wachtlijsten, waar eerder sprake van was, verdwijnen. Er zijn minder administratieve lasten en dat zorgt weer voor snellere afhandeling waardoor er sneller hulp ingezet kan worden. Deze nieuwe manier van werken levert winst op verschillende vlakken. De kwaliteit van de schoonmaak blijft behouden, er wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en het biedt participatiekansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En tot slot levert het jaarlijkse een kostenbesparing op voor de gemeente.
 
Wethouder Gea Hofstede: In een tijd waarin de financiën van de gemeente onder druk staan, proberen we nieuwe oplossingen te vinden om ervoor te zorgen dat onze inwoners, die dat (even) niet meer zelf kunnen in een schoon en leefbaar huis kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn pilots nodig zoals deze om te kijken wat er mogelijk is. Zo kunnen we hulp blijven bieden aan onze inwoners die dat nodig hebben.