Rekenkamercommissie

Over de rekenkamercommissie

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. In de gemeente Rheden is gekozen voor een rekenkamercommissie, een combinatie van externe leden en raadsleden.

De rekenkamercommissie doet afhankelijk onderoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. De gemeenteraad gebruikt de onderzoeksresultaten van de commissie ter ondersteuning van zijn kaderstellende, controlelrende en volksvertegenwoordigende taken. De rekenkamercommissie beoordeelt beleid (en beleidsuitvoering) en geeft aanbevelingen tot verbetering. Dit doet ze anuit een onafhakelijke positie, zonder uiteraard de wensen van de raad uit het oog te verliezen. Voor de inwoners van de gemeente Rheden wil de rekenkamercommissie zichtbaar maken hoe publeik geld wordt besteed en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. Daarbij stelt ze het maatschappelijk resultaat va het gevoerde bestuur den beleid voorop. Het gaat hierbij niet alleeno m de vraag of het bestuur doet wat het belooft, maar vooral ook of het uitgevoerde beleid wel tot de beoogde resultaten leidt. In die zin houdt de commissie het bestuur een spiegel voor waarmee de raad zijn voordeel kan doen. En de inwoner moet in deze spiegel mee kunnen kijken.

Bekijk ook:

Samenstelling

De commissie betaat uit 5 personen, waaronder een extern voorzitter en een extern llid en 3 raadsleden. De raadsleden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsperiode. Voor de externe voorzitter en het externe lid geldt dat zij worden benoemd voor een periode van 4 jaar. 

De samenstelling van de rekenkamercommissie is als volgt:

  • De heer W.  (William) van Deursen, extern voorzitter
  • Mevrouw S. (Silvi) Joosten, extern lid
  • De heer W. (Willem) Heesen, raadslid
  • De heer J. (Jelle) Kolkman, raadslid
  • De heer J. (Jan) Verhoeven, raadsvolger

De Rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de heer J.P.M. (Sjaak) Leenders, tevens plv. griffier van de gemeenteraad.

Contact

De Rekenkamercommissie is bereiken via de ambtelijk secretaris, de heer J.P.M. (Sjaak) Leenders, telefoon 026 – 49 76 266, of s.leenders@rheden.nl