Samenstelling

De commissie bestaat uit vijf personen, waaronder een extern voorzitter en een extern lid en drie raadsleden. De raadsleden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsperiode. Voor de externe voorzitter en het externe lid geldt dat zij worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De samenstelling van de rekenkamercommissie is als volgt:

De heer W. (William) van Deursen, extern voorzitter
Mevrouw S. (Silvi) Joosten, extern lid
De heer J.G. (Sjir) Hanssen, raadslid
Mevrouw L.M. (Linda) Nieuwenhoven, raadslid
De heer N. (Niels) Booij, raadslid

De Rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de heer J.P.M. (Sjaak) Leenders, tevens plv. griffier van de gemeenteraad.