Samenstelling

De commissie betaat uit 5 personen, waaronder een extern voorzitter en een extern llid en 3 raadsleden. De raadsleden worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsperiode. Voor de externe voorzitter en het externe lid geldt dat zij worden benoemd voor een periode van 4 jaar. 

De samenstelling van de rekenkamercommissie is als volgt:

  • De heer W.  (William) van Deursen, extern voorzitter
  • Mevrouw S. (Silvi) Joosten, extern lid
  • De heer W. (Willem) Heesen, raadslid
  • De heer J. (Jelle) Kolkman, raadslid
  • De heer J. (Jan) Verhoeven, raadsvolger

De Rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de heer J.P.M. (Sjaak) Leenders, tevens plv. griffier van de gemeenteraad.