Onderzoeksrapporten

Onderstaand vindt u de rapporten die de Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd sinds 2011.

 

Kwaliteit van dienstverlening (in uitvoering)

Tot slot is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening. Zij wil onderzoeken wat de status is van de vijf uitgangspunten die de raad in december 2020 heeft vastgesteld bij de herijkte visie op dienstverlening en hoe de dienstverlening op dit moment door de inwoners, organisaties en ondernemers van Rheden wordt ervaren. Om op basis daarvan eventuele handvatten mee te geven aan gemeenteraad, college en organisatie om deze dienstverlening verder te verbeteren.

De centrale onderzoeksvraag is: Hoe effectief stuurt de gemeente Rheden op de ontwikkeling van de gewenste kwaliteit van dienstverlening.

Samen werken voor Rheden (2023)

De rekenkamercommissie heeft in 2023 onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.
Dit onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek was om:

 • Inzicht te krijgen in het huidige functioneren van het samenspel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie en binnen de gemeenteraad. Met specifieke aandacht voor elkaars rollen.
 • Bouwstenen aan te reiken voor de verbetering in de interactie tussen de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie en binnen de gemeenteraad.

De centrale onderzoeksvraag was: Hoe effectief is het samenspel tussen de gemeenteraad en het college (en de ambtelijke organisatie)?

Rapport onderzoek 'Samen werken voor Rheden' (PDF)

Effectiviteit van rekenkamerrapporten (2023)

De rekenkamercommissie heeft in 2022/2023 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de aanbevelingen die zij in de afgelopen jaren heeft gedaan. Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen in hoeverre de aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten zijn opgevolgd en wat de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie én de huidige rekenkamercommissie Rheden hiervan kunnen leren.
Dit onderzoek is in eigen beheer, door de externe leden van de commissie, uitgevoerd.

Het onderzoek betrof de navolgende rapportages:

• Toezicht en handhaving in het fysieke domein (2020)

• Programmabegroting (2020)

• Armoede en Minimabeleid (2017)

• Ruimte voor initiatieven (2017)

• Subsidiebeleid in de gemeente Rheden (2015)

• Effectiviteit eigen aanbevelingen Rekenkamercommissie Rheden (2015)

De centrale onderzoeksvraag was: Hoe effectief zijn de gedane onderzoeken en de destijds geformuleerde aanbevelingen van de voormalige en huidige rekenkamercommissie Rheden in de periode 2015-2020 geweest en welke leerpunten zijn hieruit te trekken voor de huidige rekenkamercommissie, de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad?

Rapport onderzoek 'Effectiviteit rekenkamerrapporten' (PDF)

Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg (2022)

De rekenkamercommissie heeft in 2021/2022 onderzoek gedaan naar de toegang tot Wmo en Jeugdzorg. De keuze voor dit onderwerp komt voort uit een inventarisatie van mogelijke onderzoeken onder de fracties van de gemeenteraad, waarbij dit onderwerp door meerdere fracties werd aangedragen.
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de effectiviteit en efficiëntie van de toegang tot de Wmo en Jeugdhulp, hoe deze door hulpvragers wordt ervaren en in de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

De centrale onderzoeksvraag was: Heeft Rheden de toegang tot de Wmo en Jeugdhulp effectief en efficiënt georganiseerd vanuit het perspectief van gemeente en hulpvrager?
Het onderzoek is uitgevoerd door de B&A-groep.

Rapport onderzoek 'Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg' (PDF)

In stelling voor de nieuwe Jeugdwet

Dit onderzoek van de rekenkamercommissie is een atypisch onderzoek. Terwijl de meeste onderzoeken van rekenkamercommissies in den lande terugblikken op het gevoerde beleid, heeft de rekenkamercommissie van Rheden er in dit onderzoek voor gekozen om vooruit te blikken op de komst van de nieuwe wet ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’. Het doel hiervan was om vooraf een advies mee te geven aan de gemeenteraad. Dit onderzoek is in eigen beheer, door de externe leden van de commissie, uitgevoerd.

Het doel van dit onderzoek was tweeledig, namelijk om de gemeenteraad inzicht te geven:
- in de consequenties die de nieuwe wet voor de gemeente Rheden heeft op het gebied van (boven)regionale samenwerking in de jeugdzorg;
- op welke wijze de gemeenteraad zich hierop kan voorbereiden en daarmee ten aanzien van dit thema een proactieve rol in de kaderstelling kan oppakken.

De centrale vraag die de commissie zich heeft gesteld is:
Hoe kan de gemeenteraad van Rheden doelmatig en doeltreffend anticiperen op de wijzigingen in de regionale en bovenregionale samenwerking als benoemd in het wetsvoorstel ‘Zorg voor jeugd’?

Anticiperen op de wet zorg voor jeugd eindrapportage (PDF)
In stelling voor de nieuwe jeugdwet bijlagenboek (PDF)

Onderzoek naar meldingen in de openbare ruimte (doe-mee onderzoek NVRR) (2020)

De rekenkamercommissie heeft zich medio 2020 aangemeld voor een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie (NVRR) naar meldingen in de openbare ruimte. Dit onderzoek had tot doel om duidelijk te krijgen op welke wijze lagere overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm geven aan de afhandeling van meldingen openbare ruimte, tot welke resultaten dit beleid leidt en op welke wijze hierover gerapporteerd wordt aan de raad. Door de ambtelijke organisatie van Rheden is medewerking verleend aan dit onderzoek. De rekenkamercommissie heeft de resultaten van het onderzoeksbureau ontvangen in de vorm van een factsheet en een sideletter. De commissie heeft deze stukken besproken en heeft vastgesteld dat, gezien de aard van het onderzoeksrapport, het een uitvoeringsaangelegenheid betreft. De commissie heeft er daarom mee volstaan om dit onderzoeksrapport ter kennisname door te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, zodat zij zelf een inschatting kan maken of dit aanknopingspunten biedt voor maatregelen. Door de rekenkamercommissie is derhalve geen vervolg gegeven aan dit onderzoek.

Toezicht en handhaving in het fysieke domein (2020)

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar toezicht en handhaving in het fysieke domein. Het onderzoek is uitgevoerd met het oog op de implementatie van de Omgevingswet. Daarvoor was het voor de commissie van belang om duidelijk te krijgen welk beleid is vastgesteld, op welke wijze toezicht en handhaving in de praktijk is uitgevoerd en welke acties de gemeente tot nu toe heeft ondernomen met het oog op de komst van de Omgevingswet. In het onderzoek is ook de rol van de raad bij toezicht en handhaving en de (invoering van de) Omgevingswet betrokken, alsmede de ervaringen van inwoners en ondernemers op dit gebied. In het onderzoek stond de vraag centraal op welke manier de gemeente in beleid en in uitvoering vorm geeft aan toezicht en handhaving op het gebied van het fysieke domein en hoe de gemeente dit in de toekomst ziet in relatie tot implementatie van de Omgevingswet. 

Het doel van het onderzoek was drieledig:

1. het verschaffen van inzicht hoe de planvorming (vergunning) en de uitvoering op het gebied van toezicht en handhaving nu verloopt op het gebied van het fysieke domein;

2. het verschaffen van inzicht in de stand van zaken ronde de implementatie van de Omgevingsweg bij de gemeente Rheden;

3. het onderzoek moet leiden tot handvatten en leerpunten voor de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.


Download het onderzoeksrapport is in september 2020 aan de raad voorgelegd. (PDF)

Programmabegroting (2020)

In 2019 heeft de rekenkamercommissie op basis van gesprekken met de ambtelijke organisatie, enkele leden van de raad en het auditcomité geconstateerd dat er behoefte bestond aan een onderzoek naar de programmabegroting. Met het onderzoek zou de commissie een concreet handvat willen bieden voor de verdere ontwikkeling hiervan als een instrument waarin duidelijk en meetbaar de beoogde maatschappelijke effecten zijn benoemd en helder is welke inspanningen en kosten daaraan gerelateerd zijn zodat de controlerende taak goed kan worden uitgevoerd. Daarbij was het streven om een onderzoeksrapport op te leveren voor de behandeling van de Kadernota in juni 2020. Gezien de korte termijn die hiervoor beschikbaar was heeft de commissie ervoor gekozen om dit onderzoek in eigen beheer, door de externe leden van de commissie, uit te voeren.

In het onderzoek stond de vraag centraal in welke mate de programmabegroting een logische vertaling is van de kadernota en of zij de raad in staat stelt zijn kaderstellende en controlerende rollen in te vullen.

Download het onderzoeksrapport is in mei 2020 aan de raad voorgelegd. (PDF)

 

Armoede en Minimabeleid (2017)

Per 1 januari 2015 zijn diverse wijzigingen in de Participatiewet (voorheen Wet werk en bijstand) van kracht. Deze wetswijzigingen hebben consequenties voor de uitvoering van het minimabeleid. De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere het vervallen van de mogelijkheid tot het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand en de invoering van de individuele inkomenstoeslag die de bestaande langdurigheidstoeslag heeft vervangen.

De gemeente Rheden stelde omwille van deze wijzigingen een nieuwe kadernota Minimabeleid 2015-2018 op. In de kadernota brengt de gemeente Rheden het minimabeleid meer in lijn met de decentralisaties in het sociaal domein door sterker in te zetten op participatie en de eigen kracht van inwoners, conform het Rhedens model.
Het minimabeleid voorziet in inkomensondersteuning daar waar dat nodig is en beoogt
-samen met de maatschappelijke partners- te activeren tot (meer) sociale, sportieve en culturele activiteiten om armoede en sociaal isolement onder minima te voorkomen.

Op het moment dat de kadernota drie jaar van kracht was heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de effecten en efficiëntie van het nieuwe minimabeleid.
De centrale vraag daarbij was: in hoeverre is het minimabeleid van de gemeente Rheden effectief en efficiënt?

Het onderzoeksrapport is in december 2017 aan de raad voorgelegd.

Download het rapport Evaluatie Armoede en Minimabeleid gemeente Rheden (PDF)

Ruimte voor initiatieven (2017)

In het bestuursakkoord 2014-2018 ‘Samen in Rheden’ staat beschreven dat de gemeente transparant en meedenkend wil zijn en open staat voor ideeën, initiatieven en wensen van inwoners en bedrijven. Daarvoor moeten inwoners en bedrijven binnen bestaande wet- en regelgeving zoveel mogelijk ruimte krijgen. Deze ambities sluiten aan bij de ontwikkeling waarin de overheid minder stuurt en organiseert en het initiatief meer overlaat aan individuele of groepen van inwoners en bedrijven. De overheid is dan alleen nog een partij die aansluit bij een initiatief, als één van de deelnemers of sponsors.

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de randvoorwaarden zijn ingevuld om daadwerkelijk ruimte te geven aan initiatieven van inwoners en bedrijven. Kortom: waarin de gemeente minder zelf doet.

De centrale vraag daarbij was: Maakt de gemeente Rheden gebruik van de mogelijkheden binnen wet- en regelgeving om ruimte te bieden aan de initiatieven van inwoners en bedrijven? Het onderzoek was gericht op zowel het sociale domein (zorg, welzijn) als het fysieke domein (ruimtelijke ordening, bouwen en wonen).

Daarbij is onderzoek gedaan binnen de gemeentelijke organisatie. Wat zijn de ambities en hoe geven zowel collegeleden als ambtelijk medewerkers hier in de praktijk invulling aan? Hoeveel ruimte geven zij aan initiatieven vanuit de samenleving?
Daarnaast is onderzocht of inwoners en bedrijven ook ervaren dat zij (genoeg) ruimte krijgen om zelf initiatieven te ontplooien.
Tot slot heeft het onderzoeksbureau gesproken met de gemeenteraad, omdat hij ook onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling waarin de verhoudingen tussen de overheid en de gemeenschap veranderen.

Het onderzoeksrapport is in juni 2017 aan de raad voorgelegd.

Download het rapport Ruimte voor initiatieven (PDF)

Effectiviteit eigen aanbevelingen (2016)

De Rekeningcommissie heeft tussen 2011 en 2014 vijf onderzoeken laten uitvoeren naar uiteenlopende onderwerpen, te weten burgerparticipatie, verbonden partijen, archief- en dossiervorming en afvalbeleid. Al deze onderzoeken bevatten naast conclusies ook aanbevelingen voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De Rekenkamercommissie wilde weten wat de ‘doorwerking’ van de aanbevelingen van deze onderzoeken is geweest en heeft daartoe in 2015 een onderzoek gedaan. Het onderzoek bestond uit dossierstudie en interviews. Daarbij is aan de hand van een normenkader gekeken naar de totstandkoming en uitvoering van elk onderzoek, naar de aanbevelingen zelf, naar de behandeling van het onderzoek in het college en in de gemeenteraad en naar de effecten van het onderzoek in de tijd.
De centrale vraagstelling voor het onderzoek luidde: Hoe effectief zijn de onderzoeken en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in de periode 2011-2014 geweest, en welke leerpunten zijn hieruit te trekken voor Rekenkamercommissie, ambtelijk apparaat, bestuur en raad?

Het onderzoeksrapport is in januari 2016 aan de raad voorgelegd

Download het rapport onderzoek effectiviteit eigen aanbevelingen (PDF)

Subsidiebeleid in de gemeente Rheden (2015)

De Rekenkamercommissie van Rheden heeft een onderzoek uitgevoerd naar het subsidiebeleid in de gemeente Rheden.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de mate waarin subsidies bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen, maar ook hoe transparant dit is voor de gemeenteraad.

De centrale vraagstelling voor het onderzoek luidde: In hoeverre is het subsidiebeleid in de gemeente Rheden doeltreffend? Daarvoor zijn een aantal onderzoeksthema’s onderscheiden, te weten:

 1. subsidies;
 2. beleid, subsidiemethodiek en verordening;
 3. doeltreffendheid;
 4. rol gemeenteraad;
 5. beleving gesubsidieerden.

Het onderzoeksrapport is in september 2015 aan de raad voorgelegd

Download het rapport Subsidies Rheden (PDF)

Afvalbeleid in de gemeente Rheden (2014)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar het Afvalbeleid in de gemeente Rheden. Daarmee wilde de Rekenkamercommissie inzicht krijgen in de manier waarop het afvalbeleid in de gemeente is vormgegeven, welke doelen zij heeft en hoe de gemeente daarop stuurt en over de periode 2010-2013 heeft gepresenteerd.
In het onderzoek stond de volgende vraag centraal: Welk afvalbeleid voert de gemeente Rheden, zijn de beleidsdoelen hierbij SMART geformuleerd en in hoeverre bereikt de gemeente haar doelen op dit terrein?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de Rekenkamercommissie allereerst het algemeen beleidskader geanalyseerd en vervolgens de sturing, informatievoorziening en doelbereiking. De Rekenkamercommissie heeft daarin de resultaten van de Milieusamenwerking Regio Arnhem betrokken.
Het onderzoeksrapport is in april 2014 aan de raad voorgelegd.

Download het Rapport Afvalbeleid (PDF, 955 kB)

Verbonden partijen (2013)

De Rekenkamercommissie van Rheden heeft onderzoek gedaan naar verbonden partijen waarin de gemeente participeert. De Rekenkamercommissie wilde aandacht schenken aan de invloed van de gemeente en de gemeenteraad op verbonden partijen. Gemeenten gaan in toenemende mate samenwerken via dienstverleningsovereenkomsten en verbonden partijen. Voor de Rekenkamercommissie stond de vraag centraal in hoeverre gestuurd wordt op naleving van de vooraf gestelde doelen en welke risico’s samenhangen met de deelneming in verbonden partijen.
De centrale vraagstelling voor het onderzoek luidde: Wat is de aard en omvang van deelneming in verbonden partijen in Rheden, hoe stuurt de gemeente op doelbereik en welke risico’s loopt de gemeenten worden deze adequaat beheerst

Download het Rapport Deelneming in verbonden partijen (PDF, 1MB)

Archief- en dossiervorming (2013)

In december 2013 heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoek afgerond naar archief- en dossiervorming in de gemeente Rheden. De centrale vraag die daarbij was gesteld luidde als volgt: Is de uitvoering van het beleid naar archief- en dossiervorming binnen de gemeente Rheden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?

Dit advies is in januari 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Download het Rapport Archief- en dossiervorming (PDF, 663 kB)

Re-integratie in Rheden (2012)

Het tweede onderzoek had betrekking op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid in de gemeente Rheden. Hiervoor zijn drie onderzoeksvragen opgesteld:
Hoe doelmatig en doeltreffend is het re-integratiebeleid van de gemeente Rheden (staat de inzet van instrumenten in verhouding tot de resultaten)?

 1. Resulteert het re-integratiebeleid van de gemeente Rheden in de beoogde effecten?
 2. In hoeverre dragen de instrumenten die de gemeente Rheden inzet in het kader van het re-integratiebeleid daadwerkelijk bij aan de stimulering van arbeidsparticipatie en vermindering van uitkeringsafhankelijkheid van burgers?

De Rekenkamercommissie beveelt de gemeenteraad in het onderzoeksrapport het volgende aan:

 1. Stel als raad kaders op die aangeven wat de gemeentelijke invulling van het Re-integratiebeleid is;
 2. Laat tussentijdse veranderingen in beleid, instrumentarium en het doelgroepenbeleid terug komen in de informatievoorziening;
 3. Zorg voor een goede informatievoorziening binnen de organisatie;
 4. Breng ook andere resultaten dan uistroom in beeld;
 5. De Rekenkamercommissie adviseert de raad om zich uit te spreken over het al dan niet inhuren van externe partijen vanuit het werkdeel;
 6. Vraag als raad het college om voor de komende jaren een aanpak voor Re-integratie te ontwikkelen die aansluit bij de veranderende situatie.

Download het Rapport Re-integratie in Rheden (PDF, 388 kB)

Burgerparticipatie in Rheden (2011)

Burgerparticipatie was het eerste onderzoek dat door de Rekenkamercommissie werd ingesteld in haar nieuwe samenstelling. De keuze voor dit onderwerp is tot stand gekomen op basis van gesprekken die de Rekenkamercommissie kort na haar aantreden heeft gevoerd met de leden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

De centrale vraagstelling voor het onderzoek luidde: Hoe is het beleid van burgerparticipatie vormgegeven en hoe wordt dit in de praktijk uitgevoerd?

De Rekenkamercommissie beveelt de gemeenteraad in het onderzoeksrapport het volgende aan:

1. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken een voorstel te doen ter vervanging van het beleidskader uit 2003 en daarbij het volgende in acht te nemen:

 • Burgerparticipatie mogelijk te maken door naast de gebruikelijke consultatieve en adviserende ook vooral de delegerende samenwerkende en faciliterende stijl te gebruiken;
 • Daarbij te variëren in onderwerp- en werkvormkeuze naar gelang wat past bij de specifieke doelgroep;
 • Structureel te evalueren en de evaluatierapporten te agenderen voor behandeling in de gemeenteraad;
 • Per beleidsveld de mogelijkheden in kaart te brengen dat burgers zelf het initiatief nemen en daarbij te zorgen voor een adequate ondersteuningsstructuur;

2. vooruitlopend hierop de mogelijkheid te scheppen dat inwoners en groepen van inwoners burgerinitiatieven kunnen indienen bij de gemeenteraad en die financieel tot een bepaald maximum te honoreren wanneer deze passen binnen vooraf te stellen criteria.

Download het Rapport Burgerparticipatie (PDF, 2MB)