Privacy

Om uw recht op privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens verwerken wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende (privacy)wet- en regelgeving, zoals de Wmo, Jeugdwet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wet BSN). In deze privacyverklaring leest u er alles over.

Verwerking persoonsgegevens

"De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens zoals verzamelen, vastleggen, bewaren, opvragen, raadplegen en gebruiken."

Privacy Verklaring gemeente Rheden 

Om uw privacy te waarborgen, behandelen wij uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving, zoals de Wmo, Jeugdwet, de Wet BSN. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw privacy. Wilt u meer weten over de verwerking van politiegegevens door gemeente Rheden. 

Welke gegevens verzamelt de gemeente?

Gemeente Rheden verwerkt diverse categorieën persoonsgegevens van voornamelijk inwoners en bezoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een persoon. Persoonsgegevens die gemeente Rheden verzamelt zijn bijvoorbeeld:  

 • Naam;
 • Adres; 
 • Woonplaats; 
 • Nationaliteit; 
 • Geboortedatum  
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres; 
 • en Burgerservicenummer.  

Voor welke doeleinden verwerkt de gemeente persoonsgegevens?  

Veelal heeft gemeente Rheden uw persoonsgegevens nodig om wettelijke verplichtingen of taken uit te voeren. Zonder die gegevens kan de gemeente dit niet doen. Zo zijn uw gegevens ook nodig voor: 

 • Het aanvragen van een paspoort aanvraagt of bij een verhuizing naar onze gemeente.
 • Bij het uitvoeren van een overeenkomst, zoals bij het toekennen van uitkeringen.
 • Veiligheid en zorg.
 • Het afgeven van huurvergunningen in overeenstemming met de Wet Goed Verhuurderschap.
 • Het bieden van financiële hulp.
 • Het behandelen van vragen, verzoeken, klachten of bezwaren.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.  
 • Het innen en controleren van belastingen en heffingen.
 • Het verstrekken van subsidies.

Daarnaast verwerkt gemeente Rheden ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens indien noodzakelijk, zoals voor het toekennen van een Wmo-voorziening. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.  

Welke gegevens door de gemeente worden verwerkt, verschilt per proces. 

Persoonsgegevens op social media 

WhatsApp, Facebook en Twitter zijn niet de meest geschikte kanalen voor het delen van persoonlijke informatie. Daarom vragen wij u soms om op een andere manier contact met ons op te nemen. Wacht ook altijd met het delen van persoonlijke informatie tot wij u hierom vragen. Wij bepalen per type vraag welke persoonlijke gegevens wij nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deel bijvoorbeeld nooit uw Burgerservicenummer (BSN) of bankrekeningnummer via WhatsApp, Facebook of Twitter. 

Van wie verwerkt de gemeente persoonsgegevens? 

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van diverse personen, waaronder:  

 • Inwoners; 
 • Bezoekers; 
 • Medewerkers;  
 • Sollicitanten; 
 • en externe partijen (zoals ingehuurd personeel).

 De gemeente verwerkt persoonsgegevens als dit nodig is voor:  

 • Het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak, zoals beoordelen van een aanvraag. 
 • Het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer wij een arbeidsovereenkomst met u uitvoeren. 
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag. 
 • Uw vitaal belang, bijvoorbeeld bij een zeer dringende medische noodzaak waarbij u niet in staat bent om toestemming aan ons te geven 
 • Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld bij het ontvangen van een nieuwsbrief. 
 • Delen van uw persoonsgegevens met derden. 

Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met externe partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze publieke taken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het UWV of de Raad voor de Kinderbescherming. 

Indien wij een externe partij gegevens verstrekken, maken wij altijd afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken worden, afhankelijk van de situatie, vastgelegd in een verwerkersovereenkomst of gegevensuitwisselingsovereenkomst. Zo zorgen wij ervoor dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt en dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te behalen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wanneer de wet verplichte bewaartermijnen heeft voorgeschreven, bewaren wij uw gegevens voor die termijn. 

Ten aanzien van het bepalen van de bewaartermijnen, sluit de gemeente aan bij de Selectielijst van de VNG (vereniging voor Nederlandse Gemeenten). Ook wordt de Archiefwet 1995 in acht genomen.  

Beveiliging 

De gemeente Rheden neemt passende organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn. Dit doen wij door maatregelen toe te passen overeenkomstig de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en ons informatiebeveiligingsbeleid. Waar nodig nemen wij aanvullende beveiligingsmaatregelen. 

Bovendien krijgen enkel bevoegde medewerkers toegang tot uw gegevens en heeft iedereen die bij gemeente Rheden werkt een geheimhoudingsplicht en integriteitsverklaring getekend.  

Wat zijn uw privacyrechten? 

U heeft bepaalde rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken: 

 • Recht op informatie: u kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. 
 • Inzagerecht: u heeft het recht om te kijken welke persoonsgegevens wij van u verwerken en te controleren of en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 
 • Recht op rectificatie: als blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren. 
 • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken. 
 • Recht op Gegevenswissing: U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van deze gegevens. Wij zullen hieraan voldoen indien er geen geldige redenen zijn om de persoonsgegevens te blijven verwerken. 
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u de persoonsgegevens die wij van u hebben, kunt ontvangen en overdragen naar een andere organisatie. 
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van uw 
 • persoonsgegevens. 
 • Recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat wij ons niet houden aan de privacyregelgeving. 

Wilt u van één van de bovenstaande rechten gebruik maken? Dan kunt u bij ons een AVG-verzoek indienen. We nemen uw verzoek zorgvuldig in behandeling. Daarbij nemen we de beperkingen uit de wet in acht. Dat betekent dat wij eerst kijken in hoeverre de wet toestaat dat wij aan uw verzoek tegemoet komen. 

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming 

Voor bepaalde taken van de gemeente kan het noodzakelijk zijn om profielen van individuen te gebruiken, zodat passende zorg kan worden verleend of de juiste acties kunnen worden ondernomen. De gemeente Rheden streeft naar transparantie in deze kwestie, tenzij er belangen zijn die dit belemmeren. Besluiten die worden genomen op basis van profielen en die rechtsgevolgen hebben, worden zorgvuldig overwogen en genomen met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. 

Functionaris voor Gegevensbescherming 

De gemeente Rheden heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld als interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. De FG ziet toe op naleving van alle wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

Uw websitebezoek en cookies

Op bijna alle websites krijgt u te maken met cookies. Cookies worden opgeslagen op uw computer. Websites plaatsen zelf cookies, maar bijvoorbeeld ook adverteerders en sociale netwerken op websites maken er gebruik van. Op deze website maken wij gebruik van 'functionele cookies' en 'analytische cookies'. We gebruiken geen ‘tracking cookies.

Voor het analyseren van de site gebruiken we Google Analytics-cookies. Daarvoor is een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Verder staat de functie 'Gegevens delen' uit en er worden geen Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies gebruikt. Ook het anonimiseren van IP-adressen staat aan.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van sessiecookies wanneer u inlogt met DigiD, zodat uw inloggegevens worden onthouden gedurende deze sessie.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te bewaren voor onze statistieken, onder andere met Google Analytics. Wij gebruiken de statistieken om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Deze statistieken worden gebruikt voor rapportages om onze online communicatie en dienstverlening verder te optimaliseren. Dit doen wij bijvoorbeeld door te kijken welke zoektermen veel gebruikt zijn, hoe gebruikers door onze website navigeren en welke pagina's veel of juist weinig worden bezocht.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies uitzetten

U heeft de mogelijkheid om cookies uit te zetten. Houdt u er wel rekening mee dat als u de cookies uitzet, veel websites waarbij u in moeten loggen niet meer werken, bijvoorbeeld internetbankieren, DigiD en webmail.
Als u meerdere computers heeft of van meerdere browsers gebruik maakt, moet u de cookies per computer / browser apart uitschakelen. Hoe? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder:

•    Internet Explorer
•    Firefox
•    Safari
•    Chrome

Vragen of klachten? 

Indien u vragen heeft of een klacht wilt indienen over de verwerking van persoons- en/of politiegegevens door de gemeente Rheden, verzoeken wij u vriendelijk om dit te doen via één van de volgende kanalen: 

 • Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog algemene vragen hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Rheden, dan kunt u een e-mail sturen naar: privacy@rheden.nl
 • Wilt u een datalek melden? Neem dan contact met de gemeente: 

Pres. Kennedylaan 104-108 
6883 AX Velp
(026) 49 76 911 

Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via fg@rheden.nl. Mocht er desondanks geen passende oplossing gevonden worden, dan heeft u het recht om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meer informatie vindt u op Klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy Statement dd. 23 mei 2024