Privacy

Om uw recht op privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens verwerken wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende (privacy)wet- en regelgeving, zoals de Wmo, Jeugdwet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wet BSN). In deze privacyverklaring leest u er alles over.

Verwerking persoonsgegevens

"De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens zoals verzamelen, vastleggen, bewaren, opvragen, raadplegen en gebruiken."

Welke gegevens hebben we nodig?

Om onze wettelijke taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar de gemeente, dan gebruiken wij daarbij uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, veiligheid en zorg verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens van met name inwoners en bezoekers. Bijvoorbeeld de naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en het burgerservicenummer. Maar ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid als dat noodzakelijk is. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.

Waarom is dat nodig?

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere voor:

 • Het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak, zoals beoordelen van een aanvraag.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag.
 • Uw vitaal belang, bijvoorbeeld een zeer dringende medische noodzaak.
 • Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Verwerkingsregister

Wij hebben de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, in kaart gebracht in het zogenaamde verwerkingsregister. Dit register is een opsomming van welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden, met wie ze worden gedeeld en hoe lang ze worden bewaard.

Bewaren persoonsgegevens  

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te behalen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wanneer de wet verplichte bewaartermijnen heeft voorgeschreven, bewaren wij uw gegevens voor die termijn.

Delen met anderen

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze publieke taken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld de UWV of Raad voor de Kinderbescherming.

Als wij aan anderende opdracht geven om namens ons uw persoonsgegevens te verwerken zorgen wij ervoor dat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De afspraken met die partijen over de omgang met persoonsgegevens leggen wij vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Wij zorgen via zo’n overeenkomst dat uw gegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt. Bovendien dragen wij ook dan nog de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit doen wij door maatregelen toe te passen overeenkomstig de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en ons informatiebeveiligingsbeleid. Waar nodig nemen wij aanvullende beveiligingsmaatregelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Inzagerecht: u heeft via dit recht de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat uw persoonsgegevens niet juist of volledig zijn, kunt u bij ons een verzoek indienen om dit te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet (meer) te gebruiken.
 • Recht op gegevenswissing: in gevallen waar u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kunnen wij pas doen als wij geen redenen hebben om deze persoonsgegevens te verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te ontvangen en over te (laten) dragen naar een andere organisatie.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat wij ons niet houden aan de privacyregelgeving.

Indienen AVG-verzoek          

Wilt u van 1 van bovenstaande rechten gebruik maken? Dan kunt u bij ons een AVG-verzoek indienen. We nemen uw verzoek zorgvuldig in behandeling.
Daarbij nemen we de beperkingen uit de wet in acht. Dat betekent dat wij eerst kijken in hoeverre de wet toestaat dat wij aan uw verzoek tegemoet komen.

Contact 

Als u vragen heeft over de privacyverklaring of uw privacyrechten kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@rheden.nl. Ook helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komen we er samen toch niet uit? Dan heeft u het recht om op grond van de AVG een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw websitebezoek

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van Google voor het bijhouden van statistieken. Wij gebruiken de statistieken om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken, uw IP-adres wordt daarbij niet meegegeven.

Wat zijn cookies?

Op bijna alle websites krijgt u te maken met cookies. Cookies worden opgeslagen op uw computer. Websites plaatsen zelf cookies. Maar ook bijvoorbeeld adverteerders en sociale netwerken op websites maken er gebruik van. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen. En bijhouden wat de gebruiker in het verleden deed.

Wij maken alleen gebruik van 'tracking cookies' of 'analytische cookies'. Ze worden gebruikt om informatie te bewaren voor onze statistieken, onder andere met Google Analytics. Onder andere met deze statistieken verbeteren wij onze website. Bijvoorbeeld door te kijken welke zoektermen veel gebruikt zijn, hoe gebruikers door onze website navigeren en welke pagina's veel of juist weinig worden bezocht. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft - volgens van de regels van het ACM - de gebruiker niet te worden geinformeerd en vooraf geen toestemming te worden gevraagd.

Cookies uitzetten

Houdt u er rekening mee dat als u de cookies uitzet, veel websites waarbij u in moeten loggen niet meer werken, bijvoorbeeld internetbankieren, DigiD en webmail.

Als u meerdere computers heeft of van meerdere browsers gebruik maakt, moet u de cookies per computer / browser apart uitschakelen. Hoe? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder:
•    Internet Explorer
•    Firefox
•    Safari
•    Chrome