Invloed en inspraak

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Of wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gemeenteraad:

Inspreken

De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover de raad besluit. Daarom kunt u als inwoner uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond. Dat heet inspreken. Dit kan op 2 manieren:

 1. Uw onderwerp staat op de agenda:
  U kunt inspreken voor alle onderwerpen die op de agenda staan van een oriënterende en voorbereidende vergadering. Als inspreker heeft u maximaal 5 minuten inspreektijd. De voorzitter geeft u het woord en na uw bijdrage kunnen de raadsleden u vragen stellen. Tijdens de raadsvergadering is het niet meer mogelijk om in te spreken.
 2. Uw onderwerp staat niet op de agenda:
  Voor onderwerpen die niet op de agenda van een vergadering staan kunt u inspreken tijdens het raadsspreekuur van de oriënterende vergadering. Dit is handig als u een vraag, verzoek, idee of probleem heeft dat u aan alle raadsfracties wilt voorleggen. Tijdens het raadsspreekuur mag niet worden ingesproken over onderwerpen waar u bezwaar of beroep tegen heeft aangetekend.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw inspreekrecht kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie.

Rondetafelgesprek

Wat is een rondetafelgesprek (RTG)?

Met een rondetafelgesprek kunt u op een laagdrempelige manier een onderwerp bespreken met leden van het gemeenteraad. Met een rondetafelgesprek wil de gemeenteraad de mogelijkheden voor inwoners vergroten om voor hun belangrijke onderwerpen te bespreken met de gemeenteraad. Een rondetafelgesprek is niet besluitvormend, maar een informeel gesprek ‘met de benen op tafel’. In tegenstelling tot de reguliere inspraakmogelijkheden tijdens een voorbereidende of oriënterende vergadering kunt u tijdens een rondetafelgesprek het gesprek aangaan met de aanwezige raadsleden. Doel is het uitwisselen en inwinnen van informatie.


Wie kan een rondetafelgesprek aanvragen?

Iedereen, zowel inwoners, raadsleden als bijvoorbeeld organisaties of verenigingen. Een rondetafelgesprek kan worden aangevraagd voor onderwerpen die (nog) niet geagendeerd zijn op vergaderingen van de gemeenteraad. Tijdens een rondetafelgesprek worden geen individuele problemen behandeld.


Hoe vraag ik een rondetafelgesprek aan?

De aanvraag voor een rondetafelgesprek loopt via het aanvraagformulier rondetafelgesprek. De griffie maakt melding van uw aanvraag bij de agendacommissie voor agendering. Via de griffie wordt u op de hoogte gehouden over uw aanvraag.
 

Onderwerp indienen voor de oriënterende vergadering

Als inwoner of organisatie kunt een onderwerp aandragen voor de oriënterende vergadering. Het doel van de oriënterende vergadering is dat de gemeenteraad zich kan laten informeren over onderwerpen die (nog) niet op de agenda van een raadsvergadering staan. Als u een onderwerp wilt aandragen kunt u dat aangeven bij de griffie. Uw voorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de agendacommissie. Zij bepalen welke onderwerpen wanneer en op welke wijze worden behandeld. U wordt hier uiteraard van op de hoogte gehouden.
 

Burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief kunt u direct invloed uitoefenen op de politieke agenda. Ook in de periode tussen 2 verkiezingen door. De gemeenteraad van Rheden wil hier een zo ruim mogelijke invulling aan geven. Het is dan ook mogelijk om over ieder onderwerp een initiatief in te dienen.

Voorwaarden

 • Een omschrijving van het burgerinitiatief.
 • Een toelichting op het burgerinitiatief.
 • De achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s).
 • De achternamen, de voornamen, de adressen, de geboortedata en de handtekeningen van ten minste 10 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Burgerinitiatief indienen

Wilt u een burgerinitiatief indienen? Neem dan contact op met de griffie.

Procedure

Het initiatief komt vervolgens op de raadsagenda en de initiatiefnemer wordt uitgenodigd om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn, waarin het initiatief besproken wordt. De initiatiefnemer wordt na de vergadering ingelicht over de vervolgstappen voor de uitwerking van het initiatief.

Petitie

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad of college? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In uw petitie vermeldt u:

 • Over welk beleid het gaat.
 • Wat u met de petitie wilt bereiken.
 • Namens wie u de petitie aanbiedt

De petitie wordt aangeboden aan de raad of het college. Meld uw petitie van tevoren aan bij de griffie.

Online burgerpanel Rheden Spreekt!

Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om uw mening te geven over een bepaald thema. De gemeente Rheden wil per jaar ten minste 4 onderzoeken houden. Het invullen van een enquête zal telkens zo’n 10 minuten in beslag nemen. U kunt u aanmelden voor ons inwonerpanel ‘Rheden spreekt’ via www.rhedenspreekt.nl.

Contact met de raad

Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen met een raadslid, fractie of de gehele raad.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe u invloed kunt uitoefenen op de gemeenteraad? Neem dan contact op met griffie.