Wat doet de raad?

Wilt u weten hoe de raad werkt? Hier leest u welke vergadering de gemeenteraad kent en hoe besluiten genomen worden.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Als inwoner van de gemeente Rheden kiest u iedere 4 jaar een nieuwe raad. De door u gekozen gemeenteraadsleden vertegenwoordigen u en bepalen het beleid in hoofdlijnen.

Het dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeesters en wethouders. Het college voert het beleid uit. De gemeenteraad controleert of het college dit goed doet.

Vergaderstructuur

De gemeenteraad van Rheden vergadert gemiddeld 3 keer per maand volgens een vaste vergadercyclus. Deze cyclus bestaat maandelijks uit:

  • 1 oriënterende vergadering
  • 1 voorbereidende vergadering
  • 1 raadsvergadering

In bijzondere gevallen kan de raad van deze regelmaat afwijken. Zo is er bijvoorbeeld altijd een afzonderlijke raadsvergadering over de voorjaarsnota (algemene beschouwingen) en de begroting.

De data en agenda's van alle vergaderingen worden gepubliceerd in de Rhedenaar; de gemeentepagina in de Regiobode. Daarnaast zijn de agenda’s en vergaderstukken online raadpleegbaar via de vergaderapp iBabs.

U kunt een vergadering live meekijken. Een uur na de vergadering is de volledige vergadering ook terug te kijken. Alle vergaderingen worden ondertitelt. Voor meer infomatie kijk op de pagina Live volgen | Uitzending gemist.

Oriënterende vergadering

De oriënterende vergadering begint met het raadsspreekuur. Tijdens het raadsspreekuur kan iedereen de raadsfracties toespreken over onderwerpen die nog niet op de agenda staan.

Het tweede deel van de oriënterende vergadering wordt ook besteed aan onderwerpen die nog niet op de agenda van de raadsvergadering staan. Inwoners, organisaties, raadsfracties en het college van b&w kunnen hiervoor onderwerpen aandragen.  Daarnaast kunnen inwoners een rondetafelgesprek aanvragen met leden van de gemeenteraad.

De oriënterende vergadering vindt doorgaans 1 keer in de maand op dinsdag plaats vanaf 19.30. Indien er geen aanmeldingen voor het raadsspreekuur zijn, wordt om 19.35 uur begonnen met de behandeling van de overige agendapunten.

Voorbereidende vergadering

Tijdens een voorbereidende vergadering wordt gesproken over onderwerpen waar de gemeenteraad later die maand een besluit over moet nemen in de raadsvergadering. Deze avond is dus vooral bedoeld voor het uitwisselen van informatie en politieke standpunten. Inwoners en organisaties zijn van harte uitgenodigd om in te spreken over de onderwerpen die op agenda staan.

De voorbereidende vergadering vindt 1 keer in maand plaats op dinsdagavond vanaf 19.30 in 2 parallelle deelsessies. Tussen 20.45 uur en 21.00 uur vindt een gemeenschappelijke pauze plaatst.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering debatteert de gemeenteraad over onderwerpen die eerder die maand op de voorbereidende vergadering zijn besproken. Aan het eind van het debat neemt de gemeenteraad een besluit over het onderwerp.

Op de agenda staan hamerstukken en bespreekstukken. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk wanneer de raad dit tijdens de voorbereidende vergadering unaniem beslist. Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt.

Tijdens een raadsvergadering kunnen de raadsleden moties en amendementen indienen.

Tijdens de raadsvergadering is er geen spreekrecht voor het publiek, u kunt de vergadering natuurlijk wel bijwonen. De raadsvergadering vindt bijna altijd plaats op de laatste dinsdag van de maand in de raadszaal en begint om 19.30 uur met de rondvraag. U kunt de vragen die raadsleden willen stellen van tevoren bekijken op de agenda van de raadsvergadering. De raadsvergadering zelf start om 20.00 uur.

Reglement van Orde

Het Reglement van Orde bevat de regels over de gang van zaken in de gemeenteraad: wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies en welke bevoegdheden heeft de voorzitter. Deze is te vinden op: Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Rheden | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)