Masterplan Veluwezoom

De Veluwezoom bij Rheden en Rozendaal heeft een grote recreatieve aantrekkingskracht. Met name de Posbank, met zijn bijzondere afwisseling van heide, bossen, landgoederen en heuvels, trekt ieder jaar grote hoeveelheden bezoekers. Deze bezoekersstromen brengen overlast met zich mee. De druk op de natuur neemt toe en de leefbaarheid voor omwonenden staat steeds meer onder druk.

Van overlast naar plan voor de toekomst

Om van dit mooie gebied te kunnen blijven genieten hebben we samen met de gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten besloten een plan te maken voor de toekomst. Dit zogenaamde Masterplan heeft als doel om te komen tot meer evenwicht tussen recreatie, natuur en omgeving in dit deel van de Veluwezoom.

Bekijk het filmpje

We willen dit plan graag samen maken met eigenaren, bewoners, gebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Zo moet er een plan ontstaan waarvoor in de regio breed draagvlak bestaat. Hiervoor is een traject bedacht dat ruimte biedt voor het inbrengen van ideeën. Hiervoor gaan we tijdens bijeenkomsten in gesprek met belangengroepen en kon er tot en met maandag 5 juli de online vragenlijst ingevuld worden.

Het stappenplan

Dit traject bestaat uit meerdere stappen die we hierna kort toelichten.

Stap 1: Ophalen van wensen en ideeën

Maandag 28 juni zijn we met verschillende belangengroepen in gesprek (PDF, 1 MB) geweest om te horen hoe zij de situatie ervaren, wat zij als problemen zien, maar ook om van het te horen hoe zij naar de toekomst van het gebied kijken. En natuurlijk werd er met elkaar gepraat over mogelijke oplossingen om tot een betere situatie op en rond de Posbank te komen.

Bekijk de presentatie 'Ophaalsessie Masterplan Veluwezoom' (PDF, 1,8 MB)

Bekijk het filmpje 'In gesprek met verschillende belangengreoepen'

Stap 2: Ideeën bundelen tot scenario’s

Voor de toekomst van het gebied zijn verschillende oplossingsrichtingen (scenario’s) te bedenken. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn de toegankelijkheid van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer, de leefbaarheid en de veiligheid in de omgeving en de gevolgen voor de natuur. Samen met de klankbordgroep hebben we op donderdag 2 juli de verschillende scenario’s bekeken en zijn we deze globaal aan het uitwerken (PDF, 219 kB). De scenario’s bespreken we met de belangengroepen, zodat duidelijk wordt voor welke scenario’s vanuit deze groepen wel of juist geen draagvlak bestaat.

Bekijk de presentatie 'Klankbord groep – Scenario’s Masterplan Veluwezoom (PDF, 10,6 MB)

Stap 3: Keuze uit de scenario’s

De scenario’s uit stap 2 leggen we vervolgens aan Natuurmonumenten en de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal voor. Hen zal gevraagd worden een keuze te maken uit een van de scenario’s. Dit gekozen scenario zal de basis zijn voor het Masterplan.

Bekijk het B&W besluit – Keuze uit scenario’s Masterplan Veluwezoom 

Stap 4: Van scenario naar Masterplan

Nadat uit de scenario’s een keuze is gemaakt, werken we de gekozen scenario verder uit. Dat betekent dat we kijken naar de maatregelen die nodig zijn om het scenario te realiseren, wat de kosten daarvan zijn en wanneer de plannen kunnen worden uitgevoerd. Ook tijdens stap 4 gaan we weer met de belanghebbenden in gesprek over de uitwerking van de maatregelen. Aan het eind van deze stap hebben we een Masterplan met het bijbehorende maatregelenpakket (uitvoeringsprogramma).

Stap 5: Vaststellen Masterplan en uitvoeringsprogramma

Het Masterplan met daarbij het uitvoeringprogramma zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan Natuurmonumenten en de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal.

Globale planning

Met de stappen 1 en 2 zijn we nog voor de zomer aan de slag gegaan. In juni en juli werd er met belangengroepen gepraat over ideeën over de scenario’s. Direct na de zomer gaan we een keuze maken uit de scenario’s (stap 3). Vanaf dat moment werken we tot eind 2021 aan stap 4, zodat we rond de jaarwisseling van 2022 een besluit kunnen nemen over het Masterplan.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het Masterplan Veluwezoom kunt u mailen naar masterplanveluwezoom@rheden.nl