Privacy Statement voor sollicitanten

We verwerken jouw gegevens om jouw vaardigheden en talenten voor openstaande functies te bepalen. We hechten hierbij grote waarde aan het waarborgen van de bescherming van jouw persoonsgegevens als sollicitant.

Wie zijn wij?

Onze gemeente zit gevestigd aan het President Kennedylaan 106 6883 AX te Velp en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij onder meer sollicitaties op vacatures tijdens werving en selectieprocedures.

Doeleinden van het gebruik van jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens om te bepalen of je in aanmerking komt voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd of voor een functie die open kan komen. Jouw persoonsgegevens kunnen in het kader van jouw sollicitatie voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • Vereenvoudiging van de werving en selectie procedure
  • Doeltreffende communicatie met de kandidaat

Voor deze doeleinden zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn. Welke persoonsgegevens dit kunnen zijn, kun je lezen onder het kopje ‘Welke persoonsgegevens verzamelen wij?’. We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Wanneer we jouw persoonsgegevens gaan verwerken voor andere doeleinden, dan nemen wij contact met jou op om toestemming te vragen of om te vernemen of je bezwaar hebt tegen verdere verwerking.

Grondslag

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn:

Gerechtvaardigd belang

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan dit noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gemeente. Wij wegen zorgvuldig af welke persoonsgegevens hiervoor noodzakelijk zijn.

Wettelijke verplichting of uitvoeren van een overeenkomst

Het nemen van maatregelen vóór de aanstelling als ambtenaar of, na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze (arbeids-)overeenkomst.

Toestemming

Wanneer wij jouw persoonsgegevens op basis van een door jou verleende toestemming verwerken, dan heb jij het recht om deze zonder reden weer in te trekken. Wij kunnen bijvoorbeeld om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens langer te mogen bewaren voor mogelijke vacatures in de toekomst.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken persoonsgegevens van sollicitanten via het sollicitatieformulier in het recruitmentsysteem Easycruit. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen zijn in ieder geval de contactgegevens van de sollicitant (naam, e-mail, mobiele telefoon), de arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.) en andere informatie opgenomen in jouw curriculum vitae, en informatie in andere documenten die jij aan ons verstrekt (zoals jouw pasfoto wanneer opgenomen in curriculum vitae).

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming aan jou te vragen, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. We gebruiken verschillende systemen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals Easycruit. Easycruit vereenvoudigt het werving en selectieproces van ons en maakt een doeltreffende communicatie met jou als kandidaat mogelijk. Jouw ingevulde persoonsgegevens slaan we op in de database van EasyCruit.

EasyCruit is een service in de Cloud die door Visma ontwikkeld is. De bedrijven die deel uitmaken van de Visma-groep en hun onderaannemers voor IT-diensten hebben voor het verzorgen van de dienst mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Om jouw privacy te waarborgen zijn met deze onderaannemers overeenkomsten gesloten overeenkomstig met de toepasselijke privacywetgeving (De Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onderaannemers die zich buiten de EU bevinden zijn gehouden aan de doorgifteregelingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Bewaartermijn

Door een account aan te maken heb je in EasyCruit toegang tot je profiel, waarin je gegevens kan uploaden, bewerken en wissen. Jouw gegevens zullen voor maximaal 4 weken, of na het geven van toestemming, voor maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard blijven in EasyCruit. 

Wil je dat wij jouw gegevens korter bewaren, dan heb je het recht als sollicitant om op ieder moment contact op te nemen met ons voor het verwijderen van je sollicitatiegegevens. In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer vast staat dat een klacht of geschil is opgelost of is geëindigd, dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd. Je kan op elk moment contact opnemen met personeel@rheden.nl om je recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw gegevens, of om bezwaar te maken tegen verwerking daarvan in EasyCruit. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden we ons aan de privacy wetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Wil je weten hoe je gebruik maakt van je rechten zie dan ons algemene privacy statement.

Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit doen wij door maatregelen toe te passen overeenkomstig de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals beschreven in ons informatiebeveiligingsbeleid. Waar nodig nemen wij aanvullende beveiligingsmaatregelen.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Er is géén sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Jouw rechten bij sollicitatie

Als sollicitant heb je het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien. Als de persoonsgegevens onjuist zijn, worden de persoonsgegevens op jouw verzoek gecorrigeerd. Je kan als sollicitant ons op elk moment verzoeken om de bij ons aanwezig zijnde sollicitatiegegevens te verwijderen. In dat geval stopt de sollicitatieprocedure. Daarnaast heb jij het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een verzoek om inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit of bezwaar kan worden gestuurd naar privacy@rheden.nl. We kennen ook een algemeen privacy statement. In dit statement kun je meer lezen over hoe wij in het algemeen omgaan met persoonsgegevens en vind je de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht jij ondanks de zorgvuldige aanpak van ons op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 22 november 2023 en kan worden gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd. Wanneer er sprake is van een wijziging, wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt.