Participatie en burgerinitiatief

U kunt als inwoner of ondernemer op verschillende manieren invloed uitoefenen op de keuzes die wij maken. Naast uw mening geven over onze plannen, kunt u ook zelf initiatieven indienen of op een andere wijze meedenken over het te voeren beleid.

Rheden Spreekt, inwonerspanel

We willen inwoners graag betrekken bij de keuzes die we als gemeente maken. Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om uw mening te geven en invloed uit te oefenen. Per jaar willen houden we ten minste 4 onderzoeken. Het invullen van een enquête zal telkens zo’n 10 minuten in beslag nemen.       

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor ons inwonerpanel ‘Rheden spreekt’ via www.rhedenspreekt.nl.

 

Inrichting woon- en leefomgeving

Wij vinden het heel belangrijk om u als inwoner te betrekken bij de (toekomstige) inrichting van onze 7 dorpen. De 3 belangrijkste participatietrajecten daarvoor zijn:

 

Burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief kunt u direct invloed uitoefenen op de politieke agenda. Ook in de periode tussen 2 verkiezingen door. De gemeenteraad van Rheden wil hier een zo ruim mogelijke invulling aan geven. Het is dan ook mogelijk om over ieder onderwerp een initiatief in te dienen.

Voorwaarden

 • Een omschrijving van het burgerinitiatief.
 • Een toelichting op het burgerinitiatief.
 • De achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s).
 • De achternamen, de voornamen, de adressen, de geboortedata en de handtekeningen van ten minste 10 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Burgerinitiatief indienen

Download het formulier voor het indienen van een burgerinitiatief (PDF, 52,4 kB)

Procedure

Het initiatief komt vervolgens op de raadsagenda en de initiatiefnemer wordt uitgenodigd om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn, waarin het initiatief besproken wordt. De initiatiefnemer wordt na de vergadering ingelicht over de vervolgstappen voor de uitwerking van het initiatief.
Heeft u vragen over het burgerinitiatief? Neem dan contact op, (026) 49 76 911.

Adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie

In oktober 2019 is er een nieuwe verordening Adviesraad clienten- en inwonersparticipatie vastgesteld. Op basis hiervan wordt een nieuwe Adviesraad samengesteld. Het samenstellen van deze nieuwe Adviesraad is gestart, maar ligt door de Coronacrisis op dit moment stil.

 

Commissies

Welstandscommissie

De Welstandscommissie, het Gelders Genootschap, toetst aan de hand van een aantal criteria de bouwplannen die worden ingediend. Daarbij wordt onder andere gekeken naar:

 • Hoe komt het bouwwerk eruit te zien.
 • Welke materialen worden gebruikt.
 • Past het bouwwerk in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt.

Commissie Cultuurhistorie Rheden-Rozendaal

De Commissie Cultuurhistorie Rheden-Rozendaal adviseert het college van B&W over alle zaken die het cultuurhistoriebeleid aangaan. De commissievergaderingen zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie Cultuurhistorie, (026) 49 76 911 of per e-mail erfgoed@rheden.nl.

Adviescommissie Opdrachten en Aankopen

De Commissie Opdrachten en Aankopen is een zelfstandig adviserend onderdeel van Cultuurbedrijf RiQQ, de Rhedense instelling voor Cultuur en Kunst.

De commissie heeft als taken:

 • Advisering over aankopen en opdrachten van beeldende kunst in de openbare binnen- en buitenruimte.
 • Het (mede) formuleren van het gemeentelijke kunstbeleid.
 • Het initiëren, begeleiden en verantwoorden van procedures in het kader van beeldende kunstenaarsprojecten.
 • Het opstarten, registreren, beheren en tentoonstellen van de gemeentelijke beeldende kunstcollectie.

In deze commissie zitten inwoners, beeldend kunstenaars en soms een ambtenaar. Daarnaast vervult RiQQ een coördinerende rol in deze commissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RiQQ , (0313) 415 603

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het gemeentebestuur. Dat doet zij voor de gemeenteraad en de inwoners. Met als voornaamste doel het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad.