Bezwaar maken

Als er een besluit is genomen waar u het niet mee eens bent, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Mocht u het vervolgens oneens zijn met de uitkomst van uw bezwaar, dan staat het u vrij om beroep aan te tekenen.

Gemeentelijke belastingen, WOZ en leges

Indien u het niet eens bent met de ontvangen aanslag voor gemeentelijke belastingen, de WOZ-waarde of de legesaanslag, heeft u de mogelijkheid om online bezwaar te maken. Ga naar de webpagina Belastingen Gemeente Rheden

Bezwaarprocedure

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een genomen besluit, dient u dit binnen zes weken te doen. De instantie waartegen u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het ontvangen besluit of in de publicatie. Dit is veelal het college van burgemeester en wethouders, maar het kan ook de gemeenteraad of de burgemeester zijn.

U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken. De benodigde informatie en instructies vindt u op de ontvangen documenten of op onze website. Het is belangrijk om de gestelde termijn van zes weken in acht te nemen voor het maken van uw bezwaar.

Digitaal bezwaar maken
 

Schriftelijk bezwaar maken

Vermeld op uw bezwaar:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (binnen 6 weken na het besluit)
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Bij uw bezwaar voegt u een kopie toe van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Uw bezwaarschrift stuur u per post naar ons toe:

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

 

Wat er met uw bezwaar gebeurt:

In de meeste gevallen wordt uw bezwaar behandeld door de commissie bezwaarschriften. De leden van deze commissie zijn onafhankelijk van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U wordt uitgenodigd voor een hoorzitting in het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting heeft u de gelegenheid om uw bezwaar toe te lichten. Naar aanleiding van uw bezwaar en de hoorzitting brengt de commissie bezwaarschriften advies uit aan het betreffende bestuursorgaan (college, gemeenteraad of burgemeester) dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan neemt uiteindelijk een beslissing over uw bezwaar, wat bekendstaat als een 'beslissing op bezwaar'. Het is belangrijk op te merken dat deze beslissing niet per se overeen hoeft te komen met het advies van de commissie bezwaarschriften.

Hoorzittingen

De hoorzittingen van de Sociale Kamer zijn niet toegankelijk voor belangstellenden en vinden plaats binnen de kaders van de Sociale wetgeving, zoals de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Schuldhulpverlening. Daarentegen zijn de hoorzittingen van de Algemene Kamer openbaar en vinden op dinsdagmiddag plaats vanaf 13.30 uur. Voor het jaar 2024 zijn de zittingen gepland op:

 • 23 januari 
 • 27 februari 
 • 26 maart 
 • 23 april
 • 28 mei 
 • 25 juni 
 • 27 augustus
 • 24 september 
 • 15 oktober 
 • 19 november 
 • 17 december 

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften om te vragen of de zitting doorgaat en wat de tijden zijn van de verschillende zaken. 

Besluit tegenhouden

Met het indienen van een bezwaar, houdt u het besluit niet tegen. Wilt u het besluit tegen houden, dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Als u de rechter vraagt om een voorlopige voorziening betaalt u griffierechten, dit bedrag ligt in 2023 tussen de € 49,00 en € 360,00. Een compleet overzicht staat op de website van rechtspraak.