Dorpen en buurten

De gemeente Rheden bestaat uit 7 karakteristieke dorpen: Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren. Daarnaast is er een prachtig buitengebied met een gevarieerd landschap. Met aan de ene kant de Veluwezoom en aan de andere de IJssel is dit een unieke omgeving in Nederland.

Dorpscoaches in uw buurt

Incluzio Rheden heeft in 3 dorpen een vast informatiepunt: in Rheden, Velp en Dieren . De dorpscoaches van Incluzio Rheden ondersteunen bij diverse activiteiten en inwonersinitiatieven in onze dorpen en wijken. Zo dragen ze eraan bij dat mensen meer naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Heeft u een idee om het wonen en leven in uw buurt prettiger te maken? Neem dan contact op met de dorpscoach in uw dorp.

Ik buurt mee! voor inwonersinitiatieven

Ik buurt mee! is hét platform voor inwonersinitiatieven. Hier kunnen inwoners initiatieven plaatsen en met anderen geld ophalen voor hun initiatief, vrijwilligers werven en middelen verzamelen om hun idee uit te voeren.

Elk woonadres in de gemeente krijgt 2 keer per jaar een waardecheque van € 7,50 van Ik buurt mee! door de brievenbus. Op de website www.ikbuurtmee.nl kunnen inwoners samen met buurtgenoten sparen voor initiatieven die hun straat of buurt nog mooier, leuker of beter maken en voor meer contact met de buurtgenoten zorgen. 

Adoptiemogelijkheden

Wilt u als inwoner of maatschappelijke organisatie graag een steentje bijdragen? Dat kan onder andere door een afvalbak, stukje groen, hondenpoepbak, stukje oever of een stukje openbaar groen te adopteren.

Buurtfeest en straatfeest organiseren

Wilt u een buurt- of straatfeest organiseren, dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet als organisator het feest wel minimaal 10 dagen van tevoren aanmelden.

Voorwaarden

Een klein evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen is maximaal 150 personen.
  • Het feest begint na 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 24.00 uur. Ook het opbouwen en afbreken mag alleen tussen deze tijden.
  • Versterkte muziek (geluidsinstallatie, live muziek of DJ) tot maximaal 80 decibel.
  • Het feest is niet op de openbare weg, fietspaden of andere plekken waar u het openbaar verkeer belemmert.
  • Gebruik van maximaal 50 m2 aan objecten (bijv. tenten, speeltoestellen, luchtkussens); waarbij 1 object niet groter is dan 10 m2.
  • Er is tijdens het feest altijd een organisator/ contactpersoon aanwezig.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

De toekomst van onze dorpen (Structuurvisie)

Hoe zorgen wij er samen voor dat het ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren is in onze gemeente? Waar liggen de kansen? En hoe spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen?

Onder de noemer ‘Mijn dorp van morgen’ zijn voor alle zeven dorpen nieuwe structuurvisies opgesteld, waarin deze en andere vragen aan bod komen. De visies beschrijven hoe de dorpen er in 2030 uitzien en hoe wij dat samen kunnen bereiken.

In de structuurvisies zit veel inbreng vanuit de dorpen zelf. Belangenverenigingen, bewoners, ondernemers, instellingen en maatschappelijke organisaties zijn op diverse momenten betrokken. Dit hebben we gedaan met interviews, wandelingen, buurtbijeenkomsten, gebiedsconferenties en internetpeilingen.

De toekomst van ons buitengebied (Omgevingsvisie)

Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel onze omgevingsvisie voor het buitengebied. Aan deze omgevingsvisie is de afgelopen jaren samengewerkt door inwoners, ondernemers, eigenaren, belangenorganisaties, terreinbeheerders, gemeente en andere overheden. De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2019 de omgevingsvisie vastgesteld. In de komende jaren gaan we samen werken aan de uitvoering van de visie. 

Gebiedstafels

In onze omgevingsvisie voor het buitengebied staan alle strategische doelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Belangrijke thema’s zijn duurzame landbouw, recreatie en toerisme, energietransitie, klimaat en gebiedskwaliteiten (natuur, landschap en cultuurhistorie). Met deze visie is duidelijk voor welke ontwikkelingen we ruimte willen bieden en voor welke ontwikkelingen niet. Voor nieuwe ontwikkelingen willen we graag de samenleving vroegtijdig betrekken. Dat doen we door gebiedstafels te organiseren. Aan deze tafels wordt meegedacht over de wijze waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en werken we actief aan het mooier en vitaler maken van ons prachtige buitengebied. We hebben onze omgevingsvisie opgesteld in de geest van de nieuwe omgevingswet omdat we graag alvast ervaring met deze wet willen opdoen.