Bodemkwaliteit en grondverzet

Informatie over bodemkwaliteit, bodemonderzoek en bodembeheer. En wat u moet weten als u grond wil (her)gebruiken.

Informatie over de bodemkwaliteit van een perceel kunt u opvragen via het Bodemloket Rheden: bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Is er eerder bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel?
  • Zijn er in het verleden activiteiten geweest die mogelijk de bodem hebben vervuild?
  • Ligt er een (ondergrondse) tank of heeft die er ooit gelegen?

Bodembeheer en sanering

Uitgebreide informatie over bodembeheer en bodemsanering vindt u op de websites van Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Bodemonderzoek

Bij de aankoop van een perceel/pand of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet soms bodemonderzoek worden gedaan. Zorg er altijd voor dat u met een erkend bodemonderzoeker in zee gaat.

Explosievenonderzoek

Binnen onze gemeente liggen gebieden waar nog steeds explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond kunnen zitten. Bij graafwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter in een verdacht gebied, is het nodig eerst een explosievenonderzoek (PDF, 259 kB) te doen.

Op de explosievenkaart ziet u waar deze van explosieven verdachte gebieden liggen. Ligt de grond waarin u wilt graven binnen het verdachte gebied, neem dan contact op met het bodemloket, (026) 49 76 911 of bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen u dan meer informatie geven over een eventueel onderzoek en een vergoeding van de kosten.

Grondverzet en grondtoepassing

Toepassing van grond mag alleen als wordt voldaan aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Kortgezegd moet de grond van een zelfde of betere kwaliteit als de reeds aanwezige bodem zijn. Deze nota is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met grondverzet en biedt een kader voor gebruik, beoordeling en de handhaving van het hergebruiksbeleid voor grond en baggerspecie.

Voor de gemeente Rheden is er een nota Bodembeheer gemeente Rheden (PDF, 2,7 MB) met bijbehorende kaartbijlagen:

Daarin is aangegeven voor welke vrijkomende grond in welke gebieden hergebruik is toegestaan. Wij volgen daarbij in principe het landelijk generieke beleid. Op enkele aspecten wijkt de gemeente af van het generieke beleid en is in samenwerking met de gemeenten binnen de Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), gebiedsspecifiek beleid opgesteld. De hergebruikmogelijkheden zijn toegespitst op de regionale situatie en het is eenvoudiger om grond die binnen (bouw)projecten vrijkomt binnen de gehele regio nuttig te hergebruiken.

De regels voor de dagelijkse praktijk zijn vertaald in de Handreiking Grondverzet MRA (PDF, 700 kB) en bijhorende toepassings- en ontgravingskaarten MRA.

Melding (her)gebruik van grond

Gebruik en hergebruik van (verontreinigde) grond en het toepassen van schone grond moet worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit.