Bodemkwaliteit en grondverzet

Informatie over bodemkwaliteit, bodemonderzoek en bodembeheer. En wat u moet weten als u grond wil (her)gebruiken.

Informatie over de bodemkwaliteit van een perceel kunt u opvragen via het Bodemloket Rheden: bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Is er eerder bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel?
  • Zijn er in het verleden activiteiten geweest die mogelijk de bodem hebben vervuild?
  • Ligt er een (ondergrondse) tank of heeft die er ooit gelegen?

Bodembeheer en sanering

Uitgebreide informatie over bodembeheer en bodemsanering vindt u op de websites van Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Bodemonderzoek

Bij de aankoop van een perceel/pand of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet soms bodemonderzoek worden gedaan. Zorg er altijd voor dat u met een erkend bodemonderzoeker in zee gaat.

Explosievenonderzoek

Binnen onze gemeente liggen gebieden waar nog steeds explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond kunnen zitten. Bij graafwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter in een verdacht gebied, is het nodig eerst een explosievenonderzoek (PDF, 2,59 kB) te doen.

Op de explosievenkaart ziet u waar deze van explosieven verdachte gebieden liggen. Ligt de grond waarin u wilt graven binnen het verdachte gebied, neem dan contact op met het bodemloket, (026) 49 76 911 of bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen u dan meer informatie geven over een eventueel onderzoek en een vergoeding van de kosten.

Grondverzet en grondtoepassing

Bij graafwerkzaamheden in de (water)bodem komt grond en/of baggerspecie vrij. Samen met de gemeenten binnen de regio Arnhem is een nota Bodembeheer opgesteld. In deze nota Bodembeheer gemeente Rheden (PDF, 2,7 MB) uit 2011 staat hoe de vrijkomende grond en baggerspecie in en op de bodem kan worden hergebruikt. Kortgezegd moet de grond van een zelfde of betere kwaliteit als de reeds aanwezige bodem zijn.

Actualisatie nota Bodembeheer

Op 18 april 2018 is de nota Bodembeheer geactualiseerd. In de Toelichting actualisatie Bodembeleid regio Arnhem (PDF, 511 kB) staat op welke onderdelen de nota wijzigt.
De belangrijkste onderdelen uit de geactualiseerde nota Bodembeheer zijn:

Onder bovengrond wordt in Rheden de laag van 0 tot 1 meter beneden maaiveld verstaan; in de rest van de regio de laag van 0 tot 0,5 meter beneden maaiveld.
Onder ondergrond wordt in Rheden de bodemlaag van 1 tot 2 meter beneden maaiveld verstaan en in de rest van de regio de bodemlaag van 0,5 tot 2 meter beneden maaiveld.

De regels voor de dagelijkse praktijk zijn vertaald in de Handreiking Grondverzet MRA (PDF, 700kB).

Landelijke wetgeving