Regeling ondersteuning energiebesparing en energie-opwek bij ondernemingen in de gemeente Rheden in 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;
gelet op titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2, tweede lid, en 5, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Rheden;
overwegende dat de gemeente Rheden belang hecht aan het ondersteunen van ondernemingen bij het besparen en verduurzamen van de energiebehoefte;  
overwegende dat de gemeente Rheden hiervoor in GMR verband heeft besloten tot de oprichting van een Regionaal Expertiseteam Energie (REE) om bedrijven te ondersteunen met energie-advies en ondersteuning bij het nemen van energiemaatregelen;  
  

b e s l u i t :

vast te stellen: de subsidieregeling “Regeling ondersteuning energiebesparing Ondernemingen 2023
 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze aanvullende regeling op de Algemene subsidieverordening Rheden wordt verstaan onder:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen  
In deze regeling wordt verstaan onder:  
1. EML: Erkende Maatregelen Lijst voor energiebesparing voor midden- en grootverbruikers;.  
2. Energiebesparingsplicht: de plicht die vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer (en vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zodra de Omgevingswet in werking is getreden) geldt voor midden- en grootverbruikers om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Men kan hieraan voldoen door maatregelen te nemen die op de EML staan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die te nemen zijn op een zelfstandig of een natuurlijk moment en die zijn gericht op het gebouw, de faciliteiten en de processen.  
3. Energie-expert: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming die als onafhankelijk gecertificeerd energie-adviseur de activiteit levert aan de aanvrager.  
4. Energiemaatwerkadvies: een energiescan uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur (aanbieder), waarbij een bedrijfsproces, gebouw of complexe installatie in zijn geheel wordt doorgelicht, gericht op het nemen van meerdere maatregelen voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.
5. Enkelvoudige maatregel: maatregel gericht op de vermindering of verduurzaming van het energieverbruik die betrekking heeft op slechts één aspect, bv. LED verlichting, zonnepanelen, isolatie. 
6. Financieel/juridisch expert: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming die als onafhankelijk gediplomeerd adviseur de activiteit levert aan de aanvrager.  
7. Groot-, midden-, kleinverbruik en verbruik vergelijkbaar met een huishouden. Indeling (conform Kamerbrief Verduurzaming mkb 6-4-2023) op basis van het energieverbruik per jaar (elektriciteit in kWh en warmte in m3 aardgas(equivalenten)) zoals aangegeven in de matrix hieronder: 
 

Elektriciteit

Aardgasverbruik

<5.000 m3

5.000-25.000 m3

25.000 –170.000 m3

> 170.000 m3

<10.000 kWh

‘huishoudelijk’

kleinverbruik

middenverbruik

grootverbruik

10.000.-50.000 kWh

kleinverbruik

kleinverbruik

middenverbruik

 

50.000 kWh-10.000 MWh

middenverbruik

middenverbruik

middenverbruik

grootverbruik

>10.000 MWh

grootverbruik

grootverbruik

grootverbruik

grootverbruik

 
 
 
 
 
 
 
8. Informatieplicht: Informatieplicht energiebesparing uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor midden- en grootverbruikers. 
9. Meervoudige maatregel: een combinatie van meerdere enkelvoudige maatregelen (>2) gericht op het terugdringen van het energieverbruik en/of het realiseren van duurzame energieopwekking.
10. Onderneming: rechtspersoon met een winstoogmerk.  
11. REE: Regionaal Expertiseteam Energie: programmateam en pool van energie-experts ressorterend onder Groene Metropool Regio. 
12. Zorgplicht: de plicht die vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor klein-, midden en grootverbruikers voor een doelmatig energieverbruik. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die zijn te nemen op een zelfstandig en een natuurlijk moment en maatregelen die zijn gericht op het gebouw, de faciliteiten en de processen.  
Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de subsidieverordening van toepassing.

Artikel 2. Toepassingsbereik  

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. 

Artikel 3. Activiteiten  

1. Subsidie kan per locatie aan ondernemingen, zowel klein-als middenverbruiker, uitsluitend
worden verstrekt voor:  
a het laten uitvoeren van een energiemaatwerkadvies, waarvoor de kosten minimaal            €1.500 exclusief BTW bedragen, door een energie-expert, gericht op de doorlichting van het bedrijfsproces of complexe energie-installaties of systemen, gericht op het nemen van meervoudige maatregelen op het gebied van besparing of verduurzaming van de energievraag van de onderneming. 
b het ondersteunen door een energie-expert of financieel/juridisch expert om te komen tot uitvoering van energiebesparende maatregelen of maatregelen voor de opwek van duurzame energie, op basis van een energiemaatwerkadvies zoals bedoeld onder lid a, waarvoor de kosten minimaal €1.000 exclusief BTW bedragen
2. Een energiemaatwerkadvies, zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder a, dient in ieder geval
inzicht te geven in:  
a het historische energieverbruik op jaarbasis (gas / warmte en elektriciteit);  
b indeling in groot-, midden, klein-, of  ‘huishoudelijk’ verbruik (op basis jaarverbruikscijfers);  
c eigendomssituatie van de locatie(s);  
d analyse van de gebouwschil, de installaties (faciliteiten), de bedrijfsprocessen en het verbruiksgedrag (voor zover relevant voor de betreffende locatie) 
e een ingevulde EML per locatie: overzicht van de te treffen (en eventueel reeds genomen) erkende energiebesparende maatregelen;  
f advies over de relevante energiebesparingsmogelijkheden en verplichtingen;  
g inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen alsmede een termijn voor de realisatie van die maatregelen;  
h voor midden- en grootverbruikers de gegevens ten behoeve van de Informatieplicht. 
3. De ondersteuning, zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder b, kan ingezet worden voor het inhuren van een onafhankelijk energie-expert en/of financieel/juridisch expert voor: 
a offertes voor energiebesparende maatregelen helpen aanvragen en/of beoordelen; 
b opstellen meerjaren-onderhoudsplan of vastgoedplan; 
c ondersteuning /advisering omtrent aanvraag vergunningen voor het toepassen van verduurzamingsmaatregelen; 
d advies over subsidies voor het uitvoeren van de maatregelen; 
e advies over financiering van de uit te voeren maatregelen; 
f faciliteren gesprek(en) tussen eigenaar en huurder, met als doel tot een win-win plan te komen voor verduurzaming (split-incentive uitwerken); 
g bouwkundig advies over de uitvoering van maatregelen; 
h aansturen uitvoering door niet aan de expert gelieerde partij(en). 

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten van een energiemaatwerkadvies en
ondersteuning als bedoeld in artikel 3 van deze regeling in aanmerking, met inachtneming van artikel 6.
2. Indien er sprake is van een eigenaar met meerdere locaties, dan kan voor maximaal 3 locaties
per locatie een subsidie voor een energiemaatwerkadvies, als bedoeld in art. 3 eerste lid onder a,  worden aangevraagd. Voor de ondersteuning om te komen tot uitvoering, als bedoeld in art. 3 eerste lid onder b, wordt ervan uitgegaan dat deze voor alle locaties in 1 plan per ondersteuningsaanvraag wordt opgenomen. Een eigenaar met meerdere locaties kan derhalve één aanvraag om subsidie indienen voor alle betrokken locaties tezamen.
3. Niet voor subsidie in aanmerking komen: 
a de kosten van een energiemaatwerkadvies dat is uitgevoerd voor inwerkingtreding van deze regeling of waarvoor al eerder een subsidie is verkregen; 
b de kosten voor ondersteuning voor inwerkingtreding van deze regeling; 
c de kosten voor een energiemaatwerkadvies of ondersteuning dat is uitgevoerd voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag;
d de kosten voor ondersteuning na 1 jaar na subsidieverlening; 
e de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen;
f de kosten voor advisering of uitvoeringsondersteuning die reeds in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM regeling) of een andere subsidie vanuit de overheid; 
g de kosten voor advies en ondersteuning voor agrarische bedrijven, maatschappelijke instellingen, gemeentelijke panden, overheidsgebouwen en privé bezit;
h de kosten voor advies en ondersteuning voor het nemen van enkel 1 of 2 enkelvoudige maatregelen;
i de kosten voor advies of ondersteuning voor een onderneming of maatschappelijke instelling met een ‘huishoudelijk’ jaarverbruik <10.000 kWh elektriciteit en <5.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar of >10.000 MWh elektriciteit en 170.000 m3 aardgas (equivalenten) per jaar.
 

Artikel 5. Subsidieplafond 

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt het subsidieplafond voor 2023 vast op €14.261,-.
 

Artikel 6. Hoogte van de subsidie 

1. De hoogte van de subsidie bedraagt voor het maatwerkadvies €1.000 per aanvraag, waarbij de ondernemer/aanvrager voorziet in een eigen bijdrage van €500.  
2. De hoogte van de subsidie voor uitvoeringsondersteuning bedraagt €1.000 en wordt alleen verstrekt op basis van uitvoering van maatregelen uit het maatwerkadvies, zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder a.
3. Zie artikel 4.2 voor de maximum bedragen voor 1 eigenaar met meerdere locaties. 
 

Artikel 7. Wijze van verdeling 

1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden
geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. 
2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid
heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. 
 

Artikel 8. Aanvraag 

1. De aanvraag dient te worden ingediend onder gebruikmaking van het aanvraagformulier dat het college hiertoe beschikbaar stelt. 
2. De aanvraag dient te worden ingediend door een ondernemer of maatschappelijke instelling.
3. Op grond van artikel 4, vierde lid van de ASV dienen de volgende gegevens te worden overgelegd bij de aanvraag voor subsidie voor een energiemaatwerkadvies: 
a Kopie uittreksel Kamer van Koophandel van de betreffende ondernemer van de aanbieder met opgave van de betreffende locatie(s) waarop het maatwerkadvies van toepassing is; 
b Eigendomsbewijs van de locaties, gebouwen, installaties  waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
c Jaaropgave betreffende de voorgaande 12 maanden van het energieverbruik, in welke vorm dan ook. 
d Een verklaring dat het bedrijf over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan ‘de-minimissteun' heeft ontvangen, door middel van een ingevulde Verklaring De-minimussteun.
e Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van een energiemaatwerkadvies van  een  energie-expert met een omvang van tenminste € 1.500 exclusief BTW.
4. Op grond van artikel 4, vierde lid van de ASV dienen de volgende gegevens te worden
overgelegd bij de aanvraag om subsidie voor ondersteuning bij uitvoering van de maatregelen uit het energieadvies, zoals bedoeld in artikel 3:
a Een kopie van het uitgevoerde energiemaatwerkadvies met daarin een advies voor de uit te voeren maatregelen waarvoor de uitvoeringsondersteuning wordt aangevraagd.
b Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden bij de uitvoering van geadviseerde maatregelen uit het energiemaatwerkadvies door een gecertificeerd energie-expert, juridisch of financieel expert met een omvang van tenminste € 1.000 exclusief BTW.

Artikel 9. Beslistermijn 

Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 10. Aanvullende weigeringsgronden 

Naast hetgeen in artikel 8 van de ASV en artikel 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald, kan subsidieverlening worden geweigerd als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn begonnen voor 1 juni 2023 of als hiervoor al eerder een subsidie is ontvangen. 

Artikel 11: Vaststelling subsidie 

Overeenkomstig artikel 15, eerste lid, onder a, van de ASV wordt de subsidie bij verlening ook direct vastgesteld. Daarom hoeft geen verzoek om vaststelling te worden ingediend. 

Artikel 12. Verplichtingen 

De subsidieontvanger is verplicht om mee te werken aan de steekproefsgewijze controle of de subsidie is/wordt besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt. 

Artikel 13. Betaling subsidie 

De op grond van deze regeling toegekende subsidie wordt volledig betaalbaar gesteld binnen 4 weken nadat de subsidie is vastgesteld. 

Artikel 14: Afwijkingsmogelijkheid 

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling. 

Artikel 15. Slotbepalingen 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling. 
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2024. 
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling Energiebesparing Ondernemingen 2023. 
 
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 4 juli 2023.
 
Velp, 4 juli 2023
 
Het college voornoemd,
 
 
burgemeester.
 
 
secretaris.