voorwaarden subsidieregeling

Subsidievoorwaarden ‘Regeling ondersteuning energiebesparing Ondernemingen 2023’

 
Via de ‘Regeling ondersteuning energiebesparing Ondernemingen’ kunnen bedrijven uit de gemeente Rheden subsidie aanvragen voor een energie maatwerkadvies met een omvang van  €1.000 en, bij opvolging van dit advies, een vervolg subsidie voor ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen van nog eens €1.000
 
Algemene voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie:
• De onderneming of het pand waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gevestigd in Rheden
• De aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
• Het object of bedrijf waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft een jaarlijks energieverbruik tussen 10.000 kWh – 10.000 MWh elektriciteit en/of 5.000–170.000 m3 aardgas (equivalenten).
• De aanvrager is eigenaar van het pand, het bedrijf of de installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
• De aanvrager is geen privé persoon, maatschappelijke instelling*, overheid of een agrarische onderneming.
• De aanvrager ontvangt geen subsidie voor dezelfde activiteiten vanuit een andere subsidieregeling.
• De subsidie wordt aangevraagd voor werkzaamheden die plaatsvinden na publicatie van deze regeling. 
• Indien er sprake is van een eigenaar met meerdere locaties, dan kan voor maximaal 3 locaties per locatie een subsidie voor een energie maatwerkadvies worden aangevraagd. 
• Voor de ondersteuning om te komen tot uitvoering wordt ervan uitgegaan dat de uitvoeringsondersteuning deze voor alle locaties in één plan wordt opgenomen. Een eigenaar met meerdere locaties kan dus één aanvraag om subsidie voor uitvoeringsondersteuning indienen voor alle betrokken locaties samen. 
 
Voor het aanvragen van de subsidie voor een energie maatwerkadvies gelden de volgende specifieke voorwaarden: 
• De subsidie wordt aangevraagd voor een energie maatwerkadvies gericht op het nemen van meerdere maatregelen (ten minste drie afzonderlijke energiemaatregelen) en is gericht op de gehele doorlichting van een bedrijfsproces, installatie of pand.
• De totale omvang van het energieadvies bedraagt tenminste €1.500 (de eigen bijdrage bedraagt dus minimaal € 500).
• Het energie maatwerkadvies wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd energie-expert of adviseur. 
• Het energie maatwerkadvies omvat tenminste: 
o het historische energieverbruik op jaarbasis (gas / warmte en elektriciteit);  
o indeling in groot-, midden, klein-, of  ‘huishoudelijk’ verbruik (op basis jaarverbruikscijfers);  
o eigendomssituatie van de locatie(s);  
o analyse van de gebouwschil, de installaties (faciliteiten), de bedrijfsprocessen en het verbruiksgedrag (voor zover relevant voor de betreffende locatie); 
o een ingevulde EML per locatie: overzicht van de te treffen (en eventueel reeds genomen) erkende energiebesparende maatregelen;  
o advies over de relevante energiebesparingsmogelijkheden en verplichtingen;  
o inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen alsmede een termijn voor de realisatie van die maatregelen;  
o voor midden- en grootverbruikers de gegevens ten behoeve van de Informatieplicht. 
 
 
De aanvrager stuurt met de aanvraag mee:
1. Kopie uittreksel KvK (maximaal 3 maanden oud)
2. Kopie bewijs van eigendom voor de locaties, gebouwen, installaties  waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
3. Een ingevulde de-minimisverklaring.
4. Jaaropgave betreffende de voorgaande 12 maanden van het energieverbruik, in welke vorm dan ook. 
5. Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van een energie maatwerkadvies van  een  energie-expert met een omvang van tenminste € 1.500 exclusief BTW.
Voor het aanvragen van de subsidie voor uitvoeringsondersteuning gelden de volgende voorwaarden: 
• De subsidie kan alleen worden aangevraagd als vervolg op de verkregen subsidie voor een energie maatwerkadvies.
• De subsidie wordt aangevraagd voor ondersteuning bij de uitvoering van geadviseerde maatregelen uit  het energie maatwerkadvies (uitgevoerd met subsidie uit deze regeling).
• De uitvoeringsondersteuning wordt binnen 1 jaar na aanvraag van de subsidie afgerond. 
• De omvang van de ondersteuningswerkzaamheden bedraagt ten minste € 1.000 en wordt ingezet voor het inhuren van een onafhankelijk energie-expert en/of financieel/juridisch expert voor: 
o het helpen aanvragen of beoordelen van offertes voor energiebesparende maatregelen; 
o het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan of vastgoedplan; 
o ondersteuning /advisering omtrent aanvraag vergunningen voor het toepassen van verduurzamingsmaatregelen; 
o advies over subsidies voor het uitvoeren van de maatregelen; 
o advies over financiering van de uit te voeren maatregelen; 
o faciliteren gesprek(en) tussen eigenaar en huurder, met als doel tot een win-win plan te komen voor verduurzaming (split-incentive uitwerken); 
o bouwkundig advies over de uitvoering van maatregelen; 
o aansturen uitvoering door niet aan de expert gelieerde partij(en). 
De aanvrager stuurt met de aanvraag mee: 
1. Een kopie van het uitgevoerde energie maatwerkadvies met daarin een advies voor de uit te voeren maatregelen en periode en locaties waarvoor de uitvoeringsondersteuning wordt aangevraagd.
2. Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden bij de uitvoering van geadviseerde maatregelen uit het energie maatwerkadvies door een gecertificeerd energie-expert, juridisch of financieel expert (met een omvang van tenminste      € 1.000 exclusief BTW.)