Verkoop kavels en vastgoed

Soms verkoopt de gemeente grond of gebouwen. Wij zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken, zodat geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Op deze pagina vindt u al onze plannen voor verkoop van gebouwen en grond.

  • De gemeente is van plan om een koopopvereenkomst te sluiten voor het grondperceel: Geitenbergweg 5g te Dieren, kadastraal bekend: gemeente Dieren, sectie P, nummer 3468,  groot ca. 470 m2,. De gemeente Rheden is van plan om de koopovereenkomst te sluiten met de erfpachthouder van Geitenbergweg 5g te Dieren om het blooteigendom van het erfperceel over te dragen. Naar het oordeel van de gemeente Rheden is deze (toekomstige) eigenaar de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt om het grondperceel te kopen en wel om de volgende reden: het grondperceel is bezwaard met een erfpachtrecht ten behoeve van deze erfpachthouder. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u tot 6 april 2023 reageren door een e-mail te sturen naar m.mathijsen@rheden.nl met als onderwerp ‘Geitenbergweg 5g te Dieren'. 
  • De gemeente is van plan om een koopovereenkomst te sluiten met BPD Ontwikkeling B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en Klaassen Groep B.V. statutair gevestigd te Arnhem voor het op zo kort mogelijke termijn ontwikkelen van woningbouw conform de op 29-6-2021 door de gemeenteraad vastgestelde ‘kadernotitie herstart Imboslaan’ Naar het oordeel van de gemeente is Klaassen Groep B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. (hierna aangeduid als Klaassen/BPD) de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt om de grondpercelen te kopen en wel om de navolgende redenen: in 2017 heeft de gemeente een ontwikkelcompetitie uitgeschreven op basis van een Europese niet-openbare aanbesteding. Klaassen/BPD is als winnaar uit de competitie gekomen; om redenen van twijfel bij de gemeente over het draagvlak bij omwonenden voor het winnende plan heeft de gemeente besloten niet tot definitieve gunning over te gaan maar een vaststellingsovereenkomst te sluiten met Klaassen/BPD. Op basis van die vaststellingsovereenkomst heeft Klaassen/BPD een koopoptie voor de grond tegen een marktconforme prijs. Partijen sluiten daartoe nog een koopovereenkomst; op 29-6-2021 heeft de gemeenteraad de ‘kadernotitie herstart Imboslaan’ vastgesteld; op basis van de inhoudelijke kaders opgenomen in de kadernotitie heeft de gemeente in de zomer van 2021 aan Klaassen/BPD gevraagd met een schetsplan voor de woningbouwontwikkeling te komen; vanaf de zomer 2021 tot aan het (Didam)arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 hebben gemeente en Klaassen/BPD overleg gevoerd over het schetsplan; Klaassen/BPD is, vanwege haar intensieve betrokkenheid bij dit woningbouwplan, in staat en bereid om tot een snelle afronding van gebiedsontwikkeling te komen welke extra van belang is gegeven de woningbouwurgentie. Bent u het hiern iet mee eens? Dan dient u dat in een onderbouwing kenbaar maken en reageren tot 10 april 2023 door een e-mail te sturen naar a.jansen@rheden.nl met als onderwerp 'Bekendmaking gegadigde Imboslaan'.