Verkoop kavels en vastgoed

Soms verkoopt de gemeente grond of gebouwen. Wij zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken, zodat geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Op deze pagina vindt u al onze plannen voor verkoop van gebouwen en grond.

  • De gemeente is van plan om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Dennenhof 44 (hierna: de betrokken partij) om het eigendom van het gemeenteperceel (gedeeltelijk) over te dragen. Naar het oordeel van de gemeente is de betrokken partij aan te merken als enige serieuze gegadigde voor deze uitgifte. De gemeente komt tot deze conclusie op basis van het volgende: betrokken partij is eigenaar van het perceel naast het te verkopen gemeenteperceel, alle aansluitende percelen zijn ook aan de aanwonende eigenaren verkocht, in het geval een andere partij dan de betrokken partij het gemeenteperceel in eigendom zou verkrijgen, dan wordt het voor de andere partij onmogelijk om toegang tot het perceel te krijgen en de lijn langs de percelen wordt nu rechter wat het onderhoud van het overige perceel makkelijker maakt. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u tot uiterlijk 28 mei 2024 reageren door een e-mail te sturen naar j.tieman@rheden.nl met als onderwerp 'bekendmaking gegadigde Dennenhof 44 te Dieren’.
  • De gemeente is van plan om een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van Adolfstraat 5 in Velp, (hierna: de betrokken partij) om het eigendom van het gemeenteperceel (gedeeltelijk) over te dragen. Naar het oordeel van de gemeente is de betrokken partij aan te merken als enige serieuze gegadigde voor deze uitgifte. De gemeente komt tot deze conclusie op basis van het volgende: de aangrenzende eigenaar de enige serieuze kandidaat is voor aankoop aangezien er na eigendomsoverdracht sprake is van een aaneengesloten eigendomssituatie. Dit ter voorkoming van versnipperd eigenaarschap. Bovendien brengt de gemeente hiermee de eigendomsverhoudingen in overeenstemming met de feitelijke situatie. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u tot uiterlijk 4 juni 2024 reageren door een e-mail te sturen naar orhan.cetin@rheden.nl met als onderwerp 'bekendmaking gegadigde ‘Adolfstraat 5 Velp’.

  • De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest bepaald dat de gemeente bij uitgifte van een onroerende zaak op grond van het gelijkheidsbeginsel in beginsel ruimte moet bieden aan alle potentiële gegadigden om mee te dingen naar die onroerende zaak. De gemeente moet steeds een passende mate van transparantie verzekeren tijdens een openbare selectieprocedure. Als de wederpartij van de gemeente zelf ook een overheidslichaam is, zal de gemeente haar voornemen niet bekendmaken. In dat geval zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (en daarmee de procedurevoorschriften van het Didam-arrest) niet van toepassing, omdat de beschermende werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ziet op de relatie tussen overheden en burgers, maar niet op die tussen overheden onderling. Op een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij een overheidslichaam grond verkoopt aan een ander overheidslichaam is het Didam-arrest dus niet van toepassing. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u zich richten tot de afdeling Vastgoed via vastgoed@rheden.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021
  • De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest bepaald dat de gemeente bij uitgifte van een onroerende zaak op grond van het gelijkheidsbeginsel in beginsel ruimte moet bieden aan alle potentiële gegadigden om mee te dingen naar die onroerende zaak. De gemeente moet steeds een passende mate van transparantie verzekeren tijdens een openbare selectieprocedure. Op grond van artikel 16 van de Elektriciteitswet 1998 hebben de netbeheerders in Nederland onder andere de verplichting om elektriciteitsnetten in werking te hebben, aan te leggen, te vernieuwen en uit te breiden. Liander N.V. is als netbeheerder aangewezen en actief binnen de gemeente. Ter uitoefening van de wettelijke taak kan het nodig zijn dat de gemeente grond uitgeeft aan Liander N.V., bijvoorbeeld ten behoeve van de plaatsing van een transformatorhuisje. In die gevallen waarin de gemeente grond uitgeeft aan Liander N.V. ter uitvoering van de wettelijke taak zal geen bekendmaking plaatsvinden, omdat er voor dit type grondtransactie geen markt bestaat. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u zich richten tot de afdeling Vastgoed via vastgoed@rheden.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021