Veelgestelde vragen (FAQ) klimaat en duurzaamheid

Veelgestelde vragen en de antwoorden op de vragen over alles rondom klimaat en duurzaamheid.

Zonne-energie

Is het niet mogelijk om de geluidsschermen te vernieuwen en te verhogen nabij de snelweg en daarop de zonnepanelen te plaatsen?
Dit voorstel is ook opgenomen in de analyse.

In de dorpskern ligt veel potentieel: veel particuliere daken, zou je dat niet als project kunnen inzetten? In plaats van een weiland vol te leggen met zonnepanelen?
Dit zal zeker worden gedaan. Alleen zal dit niet voldoende zijn om aan de energieopgave te voldoen.

Kunt u aangeven waar we als bewoners dan terecht kunnen voor die zonnepanelen op daken? Geeft de gemeente advies of kan ik meedoen aan een gezamenlijke inkoop?
Informatie hierover kunt u vinden bij Energieloket  Midden Gelderland.

Hoe pas je zonnevelden goed in een gebied dat onder water loopt? (Winterbed voor de IJssel).
Hoe zonnevelden precies moeten worden ingepast is aan de initiatiefnemer in samenspraak me de belanghebbende en omwoners. In het beleidskader wordt het speelveld en de spelregels bepaald.

Waarom zet de gemeente niet vol in op zonnepanelen op daken en ook op daken van industrie, scholen, supermarkten etc.?
Dit zal zeker worden gedaan. Alleen zal dit niet voldoende zijn om aan de energieopgave te voldoen.

Worden bijvoorbeeld parkeerplaatsen ook gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen, dekkend aan het dubbel gebruiken van ruimte?
Het dubbelgebruik van parkeerplaatsen is opgenomen in de analyse. Alleen zal dit niet voldoende zijn om aan de energieopgave te voldoen.

 

Analyses en kaarten

Waar staan de kleuren in de kaarten voor?
In de rode gebieden achten we opwek niet kansrijk, in de oranje gebieden is opwek mogelijk maar in mindere mate kansrijk en in de groene gebieden achten we opwek kansrijk. We gaan het gesprek aan met inwoners over deze gebieden.

Wat maakt dat de windkaart niet zo gedetailleerd zijn als de zon?
Er loopt nog een aantal onderzoeken die dadelijk nog meer input gaan leveren. In het beleidskader zullen de gebieden ten aanzien van wind gedetailleerder zijn, net als van zon.

Gebied 2 in Spankeren wordt kansrijk genoemd terwijl het een gebied is met een grote natuurwaarde. Het is bij de provincie ook aangemerkt als natte natuur. Beiden zouden minder kansrijk zijn. Dus niet groen. Hoe kan dit?
De natuurwaarden zijn belangrijk en worden daarom meegewogen in de totale afweging, maar sluit voor nu in de analyse niet uit dat windturbines inpasbaar zijn.

Hoe komt het dat een gebied in de analyse van de handreiking en ook in ander beleid zoals bestemmingplan, gebiedsvisies, cultuurhistorische analyse als waardevol wordt aangeduid maar op de kaart met zoekgebieden voor zon en wind als “vooralsnog weinig kansrijk” staat opgenomen?
We zijn in deze fase op hoofdlijnen aan het kijken waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen voor het landschappelijk inpassen van energie opwek. In de gebieden aangeduid als weinig kansrijk zien wij alleen kansen voor kleinschalige opwek (zonnevelden < 2hec) die zorgvuldig met behoud van de waarde in de gebieden worden ingepast. Vandaar de term weinig kansrijk.

Worden de analyses die zijn gedaan gedeeld?
Ja, de analyse Energie en Landschap is hier te bekijken.  ‚Äč

 

Kaders en beleid

Wordt er ook rekening gehouden met leefbaarheid?
De  aspecten ten aanzien van veiligheid en hinder zijn overgenomen van de kaarten die voor de Regionale Energie Strategie (RES) zijn gemaakt. We zijn nu in deze fase aan het kijken op hoofdlijnen waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen voor het landschappelijk inpassen van grootschalige opwek. Wanneer initiatieven worden ingediend gaan we samen met initiatiefnemer en direct betrokkenen kijken naar de specifieke locatie.  Leefbaarheid is daarvan een onderdeel.

Ik zie dat de zoekgebieden vooral natuurgebieden zijn, hoe zorgen we dat wij de natuur niet belemmeren en compenseren?
Dit is precies wat wij in het beleidskader willen gaan vastleggen: onder welke voorwaarden wij denken dat met behoud van de kernkwaliteiten en/of versterken, grootschalige opwek mogelijk is. En om uit te sluiten waar wij dat op voorhand niet mogelijk achten.

Wordt met de inwoners gecommuniceerd wanneer het concept beleidskader ter inzage ligt?
Ja, wij zullen ook de input uit de bijeenkomsten (onder andere de webinars van 16 en 26 oktober en 9 december 2020) die we hebben opgehaald verwerken in de analyse.

Baseren we de keuzes op de nu bestaande beleidsstukken? En is dat dan ook bindend?
Ja. Wanneer het beleidskader is vastgesteld door de raad dient deze als uitgangspunt. En kan daar niet zomaar vanaf geweken worden.

We zien in de analyse alleen de vertaling van rijks en provinciaal beleid terug. Gemeentelijk beleid nog niet, klopt dat?
Nee. Ook gemeentelijk beleid is meegenomen in de analyse. Zoals de omgevingsvisie buitengebied, ons beleid ten aanzien van cultuurhistorie en archeologie.

Wat zijn de beperkingen van provinciaal beleid voor het beemdgebied ten aanzien van windmolens?
Op dit moment ligt er vooral een beperking ten aanzien van rustgebied ganzen.

Wat maakt dat de gemeente niet kiest voor beleid voor zon op bestaande daken?
Zonnebeleid op bestaande daken is reeds een onderdeel van ons bestaand beleid. Zon op daken is mogelijk. Maar de zon op daken is onvoldoende om aan de duurzame energie- opgave zoals deze er nu ligt te voldoen. Daarnaast gaat het beleidskader Energie en Landschap over de het landschappelijk inpassen van grootschalige opwek. En is bedoeld om straks adequaat antwoord te kunnen geven op initiatieven die binnen komen met verzoeken voor het realiseren van zonnevelden en het plaatsen van windturbines.

Hoe wordt in het beleidskader de leefomgeving beschermd?
Het beleidskader Energie en Landschap gaat over de het landschappelijk inpassen van grootschalige opwek en is bedoeld om straks adequaat  antwoord te kunnen geven op verzoeken voor het realiseren van zonnevelden en plaatsen van windturbines. Mt in achtneming van wat wij, inwoners, gemeente en andere belanghebbenden, belangrijk vinden. Door juist nu de discussie te voeren over het speelveld en de spelregels kunnen we straks beter sturen op de bescherming van de leefomgeving.

Hoe wordt in het beleidskader de flora en fauna beschermd?
Het beleidskader Energie en Landschap gaat over de het landschappelijk inpassen van grootschalige opwek en is bedoeld om straks adequaat  antwoord te kunnen geven op verzoeken voor het realiseren van zonnevelden en plaatsen van windturbines. Mt in achtneming van wat wij, inwoners, gemeente en andere belanghebbenden, belangrijk vinden. Door juist nu de discussie te voeren over het speelveld en de spelregels kunnen we straks beter sturen op de bescherming van de flora en fauna.

Rheden is onderdeel van Nationaal Landschap Veluwe. In de provinciale verordening is bepaald dat alleen activiteiten zijn toegestaan die de kernkwaliteiten behouden of versterken. Hoe gaat dat vervolgens u lukken met grootschalige opwek zon en wind?
Dit is precies wat wij in het beleidskader willen gaan vastleggen. Onder welke voorwaarden wij denken dat, met behoud van de kernkwaliteiten en/of versterken, grootschalige opwek mogelijk is. En nu uit te sluiten waar wij dat op voorhand niet mogelijk achten.

 

Zorgen

Wat doet hoogfrequent geluid van de omvormers met de dieren, insecten, mensen in de omgeving?
Gezondheid is een aspect dat meegenomen zal worden bij de specifieke uitwerking van een initiatief. Het beleidskader Energie en Landschap gaat over de het landschappelijk inpassen van grootschalige opwek

Wat is het effect van reeds aanwezige geluidsoverlast met betrekking tot de aanwezige snelwegen op uiteindelijke besluitvorming over het plaatsen van windmolens? Deze zullen ook overlast veroorzaken.
We zijn in deze fase op hoofdlijnen aan het kijken waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen voor het landschappelijk inpassen van grootschalige opwek. Bij alle locaties zoals deze staan in de analyse is veiligheid en milieu meegenomen conform de wet- en regelgeving. Wanneer initiatieven worden ingediend gaan we samen met initiatiefnemer en direct betrokkenen kijken naar de specifieke locatie en bepalen wat acceptabel is ten aanzien van (geluids)overlast.

De windturbines stuwen de hoog liggende lucht weer naar beneden. Met welke luchtvervuiling krijgt men te maken in Velp Zuidoost door de vervuilde lucht van de AVR, CO2 opslag, A12, A315
We zijn in deze fase op hoofdlijnen aan het kijken waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen voor het landschappelijk inpassen van grootschalige opwek. Bij alle locaties zoals deze staan in de analyse is veiligheid en milieu meegenomen conform de wet- en regelgeving. Wanneer initiatieven worden ingediend gaan we samen met initiatiefnemer en direct betrokkenen kijken naar de specifieke locatie en wordt ook dit aspect meegenomen.   

 

Invloed en communicatie inwoners

Wie heeft de gebieden bepaald en is dat met de bewoners gedaan?
In de Analyse staan de kaarten waarop wij het speelveld voor zon en wind aangeven op basis van staand beleid. Wij vragen inwoners en belanghebbenden mee te denken over het bepalen van het definitieve speelveld en de inpassingscriteria. Op dit moment houden wij daartoe 3 online dialoogavonden (16/26 november en 9 december) en verschillende 10-minutengesprekken met de wethouder en een ambtenaar.

Een windmolenpark dat eventueel slagschaduw kan leveren op de omliggende wijk is ook wel iets waar de inwoners in geïnteresseerd zijn maar wellicht niet goed van op de hoogte. Hoe worden inwoners hierover geïnformeerd?
Dit is onderdeel van het participatieproces rondom initiatieven (dus als er sprake is van een concreet plan voor een windmolen of zonneveld). Omwonenden worden geïnformeerd en betrokken bij de uitwerking van initiatieven. Voor het beleidskader zoals nu wordt opgesteld, worden inwoners geïnformeerd middels website, social media (Facebook), nieuwsbrief en advertentie in de regiobode.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat een breed deel van de inwoners wordt betrokken bij de plannen en initiatieven?
Wij zullen begin volgend jaar ook nog een brede uitvraag doen middels een poll (digitale peiling) onder bewoners. Daarnaast is het zo dat wanneer er meer behoefte blijkt te zijn voor meer avonden omdat niet iedereen meekan doen, wij dit zullen oppakken. Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen aan de 10-minuten gesprekken met de wethouder (die staan nu t/m december 2020 gepland). Zie: link naar 10-minutengesprekken

Daarnaast gaat de gemeente vanaf februari intensiever communiceren naar inwoners over de urgentie om duurzamer te gaan leven. Ook dan zullen de onderwerpen als grootschalige energie opwek onder de aandacht worden gebracht.

Hoeveel invloed hebben deze gesprekken op de uiteindelijke besluitvorming?
De kaarten die we uiteindelijk aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen, zullen de kaarten zijn waarin we aangeven welke gebieden we, na overleg met onze inwoners en belanghebbenden, kansrijk achten voor opwek, minder kansrijk of niet kansrijk. Dit kunnen dezelfde gebieden zijn als in de eerste kaarten staan aangegeven, maar er kunnen ook verschillen optreden. Afhankelijk van wat de inwoners meegeven. De raad neemt op basis hiervan een besluit over de definitieve speelvelden (zoekgebieden) en inpassingsrichtlijnen. Deze vormen het toetsingskader (beleid) voor toekomstige initiatieven.

Waarom op de Veluwe wel mogelijkheden voor wind en geen zon?
Onlangs is landelijk afgesproken dat de Nationale Parken en Natura 2000 gebieden buiten beschouwing worden gelaten ten aanzien van mogelijke locatie voor zon. Ten aanzien van wind loopt er nu een breed onderzoek voor de Veluwe. Daarom is deze nu in de analyse aangegeven als rood zoekgebied.

Betekent ‘kleinschalig voor zon’, dat er dan maar 1 veld van 2 hectare ingepast kan worden voor een gebied dat als zodanig is aangemerkt?
Kleinschalig betekentzonnevelden van maximaal 2 ha. Het aantal zonnevelden binnen een gebied of de onderlinge afstand is geen onderdeel van de analyse. Dit moet ook nog verder worden uitgewerkt in het beleidskader.   

 

Overig

Worden de andere windmolenparken en zonneparken in andere gemeenten ook betrokken in de projecten van de gemeente Rheden?
Wij hebben contact met onze buurgemeenten over de plannen daar en stemmen met elkaar af. Gezamenlijk dragen we zorg voor de opgave in onze regio. Dat is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie.

Wanneer is het moment om met de buurgemeenten af te stemmen.
Nu, en dat doen we dan al. Zowel op bestuurlijk en ambtelijk niveau

In Duitsland hanteren ze 1000 meter als minimale afstand van windturbines tot bebouwing.  Waarom doen wij dat niet?
Wij houden ons voor het beleidskader nu aan de bestaande wet- en regelgeving voor het bepalen van het speelveld. Bij initiatieven op specifieke locaties kunnen aanvullende afwegingen worden gemaakt, wanneer wenselijk.

Hoe kan een windmolen met een tiphoogte van 250 meter in een kleinschalig gebied worden ingepast?
Het goed inpassen van windturbines is een lastige opgave in het Rhedens landschap, daar zijn wij ons van bewust.  Daarom proberen wij ook aan te haken bij planvorming ten aanzien van windturbines met onze buurgemeenten. Echter kan ook de overweging worden gemaakt dat de impact van 1 of 2 windturbines in ons landschap en de gebruiksmogelijkheden van de grond onder de molens, de voorkeur krijgt boven het plaatsen van 16 tot 32 ha zonneveld.   

Kunnen we niet beter energietuinen, passend en aansluitend bij het Rhedens natuur en cultuurlandschap, gaan maken?
Zeker een mooie vorm die een bijdrage kan leveren. In specifieke gevallen zal dit een mooie inpassing zijn. Bij het opstellen van de inpassingscriteria, behorende bij het beleidskader, zullen we hierna kijken.