Woonzorgvisie

Toekomstbeeld

In 2023 is de woonzorgvisie vastgesteld. Daarin zien wij het volgende toekomstbeeld: we zijn een gemeente waar alle mensen prettig kunnen wonen en leven, ook als je zorg en ondersteuning nodig hebt. De zorgvraag neemt toe (voornamelijk vergrijzing) terwijl er een groeiend personeelstekort is. Het rijk zet in op ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan”. Dit betekent dat er steeds minder mensen tussen/binnen de muren van een zorgverlende instantie wonen en steeds meer zelfstandig met hulp aan huis. In deze visie geven we samen met andere organisatie (woon-, welzijn en zorg) richting aan wonen met zorg. 

Onze focuspunten

  • Blijfwijken voor senioren in Velp, Rheden en Dieren: in deze dorpen ontwikkelen we 'Blijfwijken', waar senioren kunnen blijven wonen met ondersteuning in hun eigen wijk. Deze wijken zijn toegankelijk voor senioren en bevorderen sociale interactie. 
  • Levensloopgeschikte woningen: er is een tekort aan aangepaste woningen voor senioren, dus we zetten in op nieuwbouw en aanpassingen van bestaande woningen om dit tekort aan te vullen. 
  • We verwachten een tekort aan verpleeghuisplekken in Dieren en omgeving, maar door rijksbeleid kunnen we momenteel geen nieuwe plekken realiseren. We overwegen daarom alternatieve woonvormen.
  • We streven naar een evenwichtige verdeling van urgente groepen, zoals mensen die uitstromen uit beschermd wonen of mensen met een sociaal medische urgentie binnen onze gemeente en de regio. 
  • Er is behoefte aan meer sociale huurwoningen, vooral voor (jonge) mensen die zelfstandig kunnen wonen maar wel en vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. Om op korte termijn aan deze behoefte te voldoen zetten we flexwoningen in.
  • Ondersteuning organiseren we zo dicht mogelijk bij de inwoners, met sterke buurtnetwerken en professionele zorgaanbieders die samenwerken. 
  • We passen de leefomgeving aan zodat deze geschikt zijn voor ouderen en mensen met beperkingen, met aandacht voor toegankelijkheid, veiligheid, ontmoeting en beweging.  

Kortom: de visie richt zich op het creëren van een inclusieve en ondersteunende leefomgeving voor alle inwoners, met speciale aandacht voor ouderen en mensen met zorgbehoeften.  Wilt u de volledige woonzorgvisie lezen? Dan kunt u deze opvragen via wonen@rheden.nl