Biodiversiteit

De biodiversiteit staat onder druk, ook in Rheden. Sinds 1900 zijn honderden diersoorten uit Nederland verdwenen. Er zijn steeds minder geschikte leefgebieden voor planten en dieren. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan nog betere en meer geschikte plekken waar planten en dieren kunnen leven.

Natuur- en landschapssubsidie

Let op, wij als gemeente verlenen geen subisidie voor maatregelingen aan bijvoorbeeld uw tuin. Ook de provincie verleent geen subsidies aan bijvoorbeeld landschapsinrichting.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit gaat over alles dat op de aarde leeft. Alle soorten planten en dieren zijn met elkaar verbonden. Als het een verdwijnt, heeft dat ook effect op het ander. Biodiversiteit is onmisbaar voor ons voedsel, ons water, onze medicijnen, de economie en landschappen. Het beschermt ons ook tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte en hitte.

Wat doet de gemeente?

In de nota Biodiversiteitsplan hebben we uitgewerkt wat wij als gemeente doen aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in onze gemeente. We hebben vooral invloed op ontwikkelingen binnen de woonkernen en het buitengebied, en minder in de natuurgebieden. Dit plan richt zich daarom vooral op die eerste 2 gebieden, maar ook op de ecologische verbindingen zoals bermen, bomenrijen, houtwallen en sloten.

Wat kunt u doen?

Wist u dat zelf ook iets kunt doen om de biodiversiteit beter te maken? Met een paar eenvoudige maatregelen kunt u het de natuur gemakkelijker maken en zo de biodiversiteit vergroten.

  • Aanleggen nectarkroeg

Een nectarkroeg is een is één vierkante meter met verschillende natuurlijk droogtebestendige bloeiende planten en bloembollen waar insecten volop voedsel (nectar en stuifmeel) kunnen vinden. In Nederland leven ongeveer 350 soorten wilde bijen. Veel soorten wilde bijen zijn in de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan, vooral in het buitengebied. Door langdurige droogte is er een schaarste voedsel ontstaan. Maar ook het gebrek aan nestgelegenheid draagt hieraan bij. De nectarkroegen vergroten de overlevingskansen van vlinders, wilde bijen en andere insecten.

Voor het aanleggen van een nectarkroeg maakt u 1m2 van uw tuin vrij door een deel van uw gazon of terras te verwijderen. Deze 1m2 mag zowel in de zon als schaduw liggen. Nectarkroegen zijn makkelijk in onderhoud en droogtebestendig, dus water geven is niet nodig.

  • Bijenhoud ontheffing 

Bijen zijn beschermde dieren. Het vliegen van bijen kan gevaar opleveren voor de veiligheid in uw omgeving als de kasten of korven dicht bij woningen, gebouwen of de weg geplaatst zijn. Het houden van bijen kan in sommige gevallen hinder veroorzaken bij omwonenden. Houdt rekening met uw omgeving.

Het is verboden bijen te  houden:

  • binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven, zoals bedrijven en scholen
  • binnen een afstand van 30 meter van een openbare plaats, zoals een plein, park, terras of weg

Het verbod voor het houden van bijen is niet van toepassing als:

  • op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit en invliegen van de bijen te voorkomen
  • de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen binnen een afstand van 30 meter
  • het college een ontheffing verleend. Voor een ontheffing vult u het contactformulier in. Geef aan om hoeveel bijen en bijenkasten het gaat en voeg bij uw aanvraag een situatieschets met plattegrond.

Een ontheffing om bijen te houden kost 352 euro. 

  • Isoleren van uw huis

Wilt u uw dak of spouwmuur isoleren? Dan bent u volgens de Wet natuurbescherming verplicht om eerst te laten onderzoeken of er geen vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen zitten. Om te voorkomen dat deze dieren dood gaan of hun huis kwijtraken kan met een inspectie worden ingeschat hoe groot de kans is op hun aanwezigheid. Wij adviseren u om voorafgaand aan de isolatie van uw woning een deskundig onderzoeksbureau te vragen naar een 'quickscan gebouwbewonende soorten'.

  • Plaatsen van zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen plaatsen op uw woning? Dan vragen wij u rekening te houden met het broedseizoen. In de periode van 15 augustus tot en met 15 maart is het risico op het verstoren van verblijfplaatsen van beschermde soorten beperkt. Als u bij het plaatsen van de panelen lege nesten aantreft, dan moet u deze laten zitten. Neem contact op met duurzaamwonen@rheden.nl voor meer informatie.

Kijk voor meer tips en maatregelen de handige biodiversiteitswaaier (PDF, 908 kB) of het filmpje.