Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting op onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers (huurders) van gebouwen die geen woningen zijn, betalen OZB.

De gemeente stelt jaarlijks voor de OZB een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de OZB die u moet betalen.

Geen eigenaar, maar vruchtgebruiker of erfpachter

Als eigenaar geldt niet alleen iemand die het volledige eigendom heeft, maar bijvoorbeeld ook een erfpachter of vruchtgebruiker. Ook dan moet u belasting betalen.

Kosten

De hoogte van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. In 2024 zijn deze percentages:

  • eigenaar woningen 0,1054%
  • eigenaar niet-woningen 0.2754%
  • gebruiker niet-woningen 0.2156%

Betalen belasting

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.